Dala je sve što je imala

24. 10. 2017.

“Tada Isus pozva k sebi svoje učenike te im reče: ‘Zaista, kažem vam, ova je siromašna udovica ubacila više nego svi drugi koji su ubacivali u blagajnu. Jer svi ubaciše od svoga viška, a ona od svoje neimaštine: ubacila je sve što je imala, sve svoje uzdržavanje.’” (Marko 12,43.44)
“Isus je bio u predvorju gdje su se nalazila spremišta za darove i pozorno je promatrao one koji su dolazili priložiti svoje darove. Mnogi bogataši donosili su velike iznose novca i razmetljivo ga prilagali. Isus ih je sa žalošću promatrao, ali ništa nije govorio o njihovim velikodušnim darovima. Ubrzo se Njegovo lice razvedrilo kad je vidio siromašnu udovicu kako se tiho približava, kao da se boji da će biti primijećena. … Čim je dobila priliku, brzo je ubacila svoje dvije lepte i žurno se okrenula da ode. Međutim, dok je ovo činila, zamijetila je Isusa koji ju je pozorno promatrao. Spasitelj je pozvao svoje učenike i usmjerio njihovu pozornost na udovičino siromaštvo. Tada su riječi Njegove pohvale doprle do njezinog uha. … Suze radosnice ispunile su njezine oči kad je osjetila da je njezin čin prihvaćen i cijenjen. … Isus je razumio njezinu pobudu. Vjerovala je da je Bog odredio službu u Hramu i željela je učiniti najviše što može da bi je poduprla. Učinila je što je mogla i njezino djelo trebalo je postati spomenikom koji će očuvati sjećanje na nju kroz sva vremena, i biti njezina radost u vječnosti. Njezino je srce išlo s njezinim darom; njegova vrijednost procijenjena je ne vrijednošću novčića, već ljubavlju prema Bogu i zanimanjem za Njegovo djelo koje ju je pokrenulo na ovaj čin. … Bogati su davali od svojeg obilja, a mnogi od njih da bi ih ljudi vidjeli i poštovali. Njihovi veliki darovi nisu ih lišili udobnosti ili čak raskoši; nisu zahtijevali nikakvu žrtvu i stoga se po vrijednosti nisu mogli usporediti s udovičinom leptom. … Njezin primjer samopožrtvovnosti djelovao je trajno na tisuće srca u svakoj zemlji i u svakom naraštaju. On se obraćao i bogatima i siromašnima, pa su njihovi darovi povećali vrijednost njezinog dara. Božji blagoslov nad udovičinim leptama učinio ih je izvorom velikih uspjeha. To se isto događa sa svakim darom koji se daje i svakim djelom koje se učini s iskrenom željom da bude na slavu Bogu. On je povezan s ciljevima Svemogućega. Njegov utjecaj na dobro ne može izmjeriti nijedan čovjek.” (Isusov život, str. 506,507)

Leave a Comment