Jutarnji stih

Gospodina možemo slijediti s povjerenjem

“‘Jesi li ti s nama ili s našim neprijateljima?’ A on odgovori: ‘Ne, ja sam vođa vojske Jahvine, i upravo sam došao…’.” (Jošua 5,13.14)
Nakon Mojsijeve smrti uzde vlasti predane su u Jošuine ruke. Njemu je, kao Gospodnjem sluzi, povjeren poseban posao. Njegova dužnost je sa sobom nosila veliku čast i odgovornost, a upute koje su prethodno bile dane Mojsiju, prenijete su mu na vrlo dojmljiv način. “Zato sada”, kazao je Jahve, “ustani, prijeđi preko toga Jordana, ti i sav taj narod, u zemlju koju dajem sinovima Izraelovim. Svako mjesto na koje stupi vaša noga dajem vam, kao što obećah Mojsiju.” (Jošua 1,2.3) … Kada je Jošua ugledao Jerihon i njegove utvrde, uzdigao je svoje srce u molitvi Bogu jer je izgledalo da su okolnosti protiv njega. “Kad se Jošua približio gradu Jerihonu, podiže oči i ugleda čovjeka kako pred njim stoji s isukanim mačem u ruci.” (Jošua 5,13) To nije bilo nikakvo priviđenje, već sam Krist čija je slava bila sakrivena pod pokrovom ljudske naravi. … Da su njegove oči bile otvorene, Jošua bi vidio nebesku vojsku koja je došla srušiti jerihonske zidove i predati grad u ruke Božjeg naroda. Tada bi mogao s punim povjerenjem slijediti upute koje je dobio, a svoje breme, tako veliko i uznemirujuće, predati Gospodinu! … Gospodin je svoj izabrani narod obdario blagostanjem. … Bog ga je proglasio svojim svetim narodom i obećao da će mu, ako se bude držao svojeg Saveza s Njim, osigurati sve što je potrebno za njegovu sreću. Krist je Mojsiju dao vrlo određene upute kada ga je upoznao s uvjetima pod kojima će Izraelci živjeti u blagostanju i biti pošteđeni bolesti. “Ta ti si narod posvećen Jahvi, Bogu svome; tebe je Jahve, Bog tvoj, izabrao”, rekao je, “da među svim narodima koji su na zemlji budeš njegov predragi vlastiti narod. Nije vas Jahve odabrao i prihvatio zato što biste vi bili brojniji od svih naroda — vi ste zapravo najmanji — nego zato što vas Jahve ljubi i drži zakletvu kojom se zakleo vašim ocima. Stoga vas je Jahve izveo jakom rukom i oslobodio vas iz kuće ropstva, ispod vlasti faraona, kralja egipatskoga.” (Ponovljeni zakon 7,6-8) … To obećanje upućeno je Božjem narodu koji se nalazi na zemaljskom hodočašću prema nebeskom Kanaanu, gdje je pripremljena izobilna baština za sve koji ljube Boga i vrše Njegove zapovijedi. (Manuscript 134, 1899.)


Komentiraj