Jutarnji stih

Jedan plan za sva vremena

“Uostalom, mi vjerujemo da smo spašeni, jednako kao i oni, milošću Gospodina Isusa.” (Djela 15,11)
Božja istina vrijedi za sva vremena iako se različito razvijala da bi se prilagodila potrebama Božjeg naroda u različitim razdobljima. U starozavjetnom sustavu svako važno djelo bilo je blisko povezano sa Svetištem. U Svetinji nad svetinjama prebivao je veliki Ja Jesam. … Tamo, iznad Prijestolja milosti, zaklonjena krilima kerubina, bila je Šekina Njegove slave, vječni znak Njegove prisutnosti, dok je naprsnik velikog svećenika, ukrašen dragim kamenjem, prenosio svečanu poruku od Jahve iz svetih prostorija Svetišta narodu. Predivna je providnost kako je Sveti, Stvoritelj neba i zemlje, na ovaj način prikazao svoju slavu i otkrio svoju volju sinovima čovječjim! Simbolične žrtve i prinosi ove providnosti prikazivale su Krista koji je trebao postati savršena žrtva za grešnog čovjeka. Osim preko ovih simbola i poluskrivenih slika koje su ukazivale na Stvoritelja koji je trebao doći, Spasitelj je i osobno bio prisutan među Izraelcima. To je bio Onaj koji ih je, zaklonjen stupom od oblaka danju i stupom od vatre noću, vodio na njihovim putovanjima, i Onaj koji je Mojsiju dao riječi da ih prenese narodu. … Onaj koji je bio jednak s Ocem u stvaranju čovjeka, bio je zapovjednik, zakonodavac i vodič svojeg naroda u prošlosti. (Review and Herald, 2. ožujka 1886.) Mnogi smatraju da su dani Izraela bili vrijeme tame, kada je čovjek bio bez Krista, bez pokajanja i vjere. Mnogi vjeruju u pogrešnu doktrinu da se vjera djece Izraelove sastojala iz obreda i ceremonija u kojima nije bilo vjere u Krista. Ali ljudi u ono vrijeme spašavali su se po Kristu podjednako kao što se po Njemu spašavaju i danas. … Krist je bio pretkazivan u žrtvama i simbolima koji su trebali trajati dok lik ne susretne protulik prigodom Njegovog dolaska na naš svijet. Židovi su se radovali Spasitelju koji je trebao doći. Mi se radujemo u Spasitelju koji je došao i koji će ponovno doći. … Kristova krv nas izbavlja, kao što je izbavljala i stari Izrael. (The Youth’s Instructor, 18. srpnja 1901.)


Komentiraj