Jutarnji stih

Kao što vjetar puše

“Odgovori mu Isus: ‘Zaista, zaista, kažem ti, tko se ne rodi od vode i Duha Svetoga, taj ne može ući u kraljevstvo nebesko.’” (Ivan 3,5)
“Nikodema su ove riječi zaprepastile i razljutile. Sebe je smatrao ne samo obrazovanim, već i pobožnim i religioznim. … Nije mogao uskladiti ovaj nauk o obraćenju sa svojim razumijevanjem ustanovljene vjere. Nije mogao na zadovoljavajući način objasniti nauk o obraćenju; ali Isus mu je slikovito pokazao da on ni ne može biti utvrđen na poseban način. Isus je istaknuo činjenicu da čovjek ne može vidjeti vjetar, ali može zapaziti njegovo djelovanje. Nikodem možda nikada neće moći objasniti proces obraćenja, ali će moći uočiti rezultate. Našem pogledu nije otkrivena sila koja djeluje. … Nijedno ljudsko mišljenje najučenijih ljudi ne može objasniti djelovanje Duha Svetoga na ljudski um i karakter; pa ipak, mogu vidjeti Njegov utjecaj na život i djela. … On nije bio spreman priznati istinu jer nije mogao shvatiti sve što je bilo u vezi s djelovanjem Božje sile. Ipak, prihvatio je činjenice iz prirode iako ih nije mogao objasniti ili bar razumjeti. Kao i drugi ljudi iz prošlih vjekova, i on je gledao na obrede i ceremonije kao na nešto što je u vjeri važnije od dubokog i snažnog djelovanja Božjeg Duha.” (The Review and Herald, 5. svibnja 1896.) “Mi možemo laskati sebi samima, kao što je činio Nikodem, da nam je život čestit, a moralni lik besprijekoran te misliti da ne moramo poniziti svoje srce pred Bogom kao ostali grešnici; ali kad Kristova svjetlost obasja našu dušu, vidjet ćemo da smo okaljani, shvatit ćemo da su naše pobude sebične, da je neprijateljstvo prema Bogu oskvrnulo svako naše djelo. Tada ćemo shvatiti da je naša pravednost kao ‘okaljana haljina’ i da nas jedino Kristova krv može očistiti od prljavštine grijeha i obnoviti naše srce ‘na njegovu sliku’.” (Put Kristu, izd. 2012., str. 27)


Komentiraj