Jutarnji stih

Karakter koji će svijet prepoznati

““Da budete besprijekorni i čisti, neporočna djeca Božja usred nastranog i pokvarenog naraštaja u kojem svijetlite kao zvijezde u svemiru.”“ (Filipljanima 2,15)

Božja je namjera da preko pripadnika svojeg naroda otkrije svijetu načela svojega kraljevstva. Da bi u životu i karakteru mogli otkriti ova načela, On ih želi odvojiti od običaja, navika i uobičajenog ponašanja ovog svijeta. … Promatrajući Božju dobrotu, milost, pravdu i ljubav otkrivenu u Njegovoj Crkvi, svijet treba steći predodžbu o Njegovom karakteru. I kada se Božji zakon na takav način potvrdi svojom primjenom u životu, čak će i svijet priznati da su oni koji iz ljubavi i strahopoštovanja služe Bogu moćniji od svakog drugog naroda na Zemlji.
Adventistički kršćani, više od svih drugih crkava, trebali bi biti primjer pobožnosti, obraćenosti i svetosti srca. Njima su povjerene najsvečanije istine koje su ikada dane smrtnicima. Svi darovi milosti i sile potrebni za uspjeh u duhovnom životu dani su im u izobilju. Oni očekuju da se Krist uskoro pojavi na oblacima. Međutim, ostavljajući pred svijetom dojam da vjera nije vladajuća sila u njihovom životu, oni obeščašćuju Boga.
Budući da se sila Sotoninih kušnji sve više uvećava, vrijeme u kojem živimo prepuno je opasnosti za Božju djecu i mi trebamo stalno učiti od Velikog Učitelja kako bismo svaki korak poduzimali u pravdi i sigurnosti. Pred nama se otkrivaju čudesni prizori. U ovo vrijeme život Božjeg naroda treba biti živo svjedočanstvo, kako bi svijet mogao vidjeti da i u ovom vijeku, kada zlo prevladava na sve strane, još postoji narod koji se odriče vlastite volje i želja u težnji da tvori Božju volju — narod u čijem je srcu i životu zapisan Božji zakon. …
Njihove misli trebaju biti čiste i svete, a svojim riječima trebaju oplemenjivati i uzdizati druge. Kristova vjera treba biti utkana u sve što kažu ili čine. Oni trebaju biti posvećen, oplemenjen i svet narod, prenoseći svjetlo svima s kojima dolaze u dodir. Njegova je namjera da oni, primjenjujući istinu u svojem svakidašnjem životu, budu Kristova slava na Zemlji. Njegova je milost dovoljna da se sve to postigne. (CT 321,322)


Komentiraj