Jutarnji stih

Neka zasja vaše svjetlo

„Onaj koji radi što je pošteno dolazi k svjetlu, da bi se očitovalo da su njegova djela učinjena u Bogu.“ (Ivan 3,21)

U svojem Govoru na gori, Isus je ljudima iznio činjenicu da se u osobnoj pobožnosti krije njihova snaga. Oni se trebaju predati Bogu, surađivati s Njim bez ograničenja. Visoki prohtjevi, obredi i ceremonije, koliko god bili nametnuti, ne čine da srce postane dobro i karakter neporočan. Istinska ljubav prema Bogu aktivno je načelo, sredstvo očišćenja. …

Hebrejski narod zauzimao je najviši položaj; sagradili su zidove, velike i visoke, da se zaštite od dodira s neznabožačkim svijetom; prikazivali su sebe kao poseban, odan narod kojemu Bog ukazuje posebnu naklonost. Međutim, Krist im je pokazao da je njihova religija lišena spasonosne vjere. Bila je to kombinacija suhe, krute doktrine, pomiješane sa žrtvama i darovima. Bili su vrlo strogi u vršenju obrezanja, ali nisu govorili o potrebi posjedovanja čistog srca. Oni su riječima uzdizali Božje zapovijedi, ali ih nisu uzdizali u životu i njihova je pobožnost bila samo kamen spoticanja za druge. …

Iako su dotad uživali neosporni autoritet u vjerskim pitanjima, sada su morali ustupiti mjesto Velikom Učitelju i vjeri koja nije poznavala nikakvih granica i nije isticala stalež, položaj u društvu ili rasu među narodima. Istina koju je Krist propovijedao bila je namijenjena cijeloj ljudskoj obitelji. Jedina prava vjera je ona koja djeluje preko ljubavi i čisti dušu. Ona je kao kvasac koji preobražava ljudski karakter. …

Kristovo evanđelje označava praktičnu pobožnost, religiju koja uzdiže primatelja iz njegove urođene poročnosti. Onaj tko promatra Božje Janje zna da Ono uzima na sebe grijehe svijeta. Prava vjera oblikovat će život i karakter koji će biti potpuno različit od onoga koji se vidio u životu književnika i farizeja. …

Bog ne daje svjetlo da bi se ono sebično skrivalo i da ne bi prodiralo do onih koji su u tami. Ljudska oruđa su sredstvo Božje komunikacije sa svijetom. Umjesto da ih poučava da skrivaju svoje svjetlo, Spasitelj kaže pripadnicima svojeg naroda: „Vaše svjetlo neka tako zasja pred ljudima da vide vaša djela ljubavi te slave vašeg Oca nebeskog.“ (Review and Herald, 30. ožujka 1895.)


Komentiraj