Pomor, čirevi i tuča

24. 07. 2012.

„Ruka Jahvina udarit će strašnim pomorom po tvome blagu što je u polju: po konjima, magaradi, devama, krupnoj i sitnoj stoci.“ (Izlazak 9,3)

Faraon je sada bio unaprijed upozoren na još strašnija zla, na pomor koji će pogoditi svu egipatsku stoku koja se nalazi na paši u poljima. Hebrejska stoka, bilo je izričito rečeno, bit će pošteđena ovog zla. Zlo je došlo kao što je bilo prorečeno, a faraon, kada je poslao glasnike u domove Izraelaca, ustanovio je da su bili potpuno pošteđeni. Ipak je ostao uporan, ali su ga u njegovoj odluci podupirali svećenici i vračevi.

Međutim, i oni su morali osjetiti Božje sudove. Mojsiju i Aronu bilo je zapovjeđeno da uzmu pepeo iz peći i da ga razaspu po zraku pred faraonom. Kada su to učinili, sitne čestice raširile su se po cijeloj egipatskoj zemlji i tamo gdje su pale, izazvale su „otekline i stvarale čireve i na ljudima i na stoci“ (Izlazak 9,9). Vračevi se svojim čaranjem nisu mogli zaštititi od ovog bolnog zla. Nisu više mogli stajati pred Mojsijem i Aronom zbog neugodnosti koje je izazivala ova nevolja. Egipćanima je tako bila pružena prilika da vide koliko je beskorisno oslanjati se na sposobnosti hvalisavih vračeva koji nisu mogli zaštititi ni sebe.

Ipak, vladar nije pokazivao nikakve znakove popuštanja. … Onda mu je zaprijećeno tučom koja će uništiti stoku i svakoga muškarca i ženu koji se u to vrijeme nađu u polju. Ovo je bila prilika da se iskuša oholost Egipćana i pokaže koliki su među njima stvarno dojmljeni Božjim djelovanjem u korist svojeg naroda. Svi koji su poštovali Gospodnju riječ, prikupili su svoju stoku u štale i kuće, dok su oni koji nisu povjerovali u opomenu ostavili svoju stoku u poljima. Spasivši one koji su odlučili poslušati objavljenu opomenu, Bog je pokazao svoju milost u vrijeme djelovanja Njegovog suda.

Oluja je stigla sutradan, kao što je bilo nagoviješteno – grmljavina, tuča i oganj uništili su svaku biljku, lomili drveće, ubijali ljude i životinje. Sve dotada nije bio izgubljen ni jedan jedini život među Egipćanima, ali smrt i uništenje sada su slijedili trag anđela zatornika. Samo je zemlja Gošen bila pošteđena. Time je Gospodin pokazao Egipćanima da se cijela Zemlja nalazi pod  vlašću hebrejskog Boga i da čak i počela slušaju Njegov glas. (Signs of the Times, 18. ožujka 1880.)

Leave a Comment