Jutarnji stih

Primjer ljubavi

„Majka moja i braća moja – to su oni koji slušaju riječ Božju i vrše je.“ (Luka 8,21)

Isus je volio djecu i uvijek je vršio dobar utjecaj na njih. Još od djetinjstva suosjećao je sa siromašnima i nevoljnima. Nježno, ljubazno i krotko pokušavao je ugoditi onima s kojima je dolazio u dodir, ali koliko god je bio ljubazan i krotak, nitko Ga nije mogao navesti da učini bilo što što se protivi Božjoj riječi. Bilo je onih koji su cijenili savršenstvo Njegovog karaktera i često tražili priliku da budu s Njim, ali i drugih koji su ljudske misli cijenili više nego Božju riječ i koji su se okretali od Njega i izbjegavali Njegovo društvo.

Dok je promatrao priloge koje su ljudi donosili u Hram kao žrtvu, Sveti Duh Ga je naučio da se Njegov život treba žrtvovati za život svijeta. … On Njegovih najranijih godina čuvali su Ga nebeski anđeli, ali Njegov život ipak je bio dugotrajni rat protiv sila tame. Sotona Ga je na svaki način pokušavao iskušati. Navodio je ljude da pogrešno razumiju Njegove riječi i ne prime spasenje koje im je donio. …

Bio je vjeran u slušanju Božjih zapovijedi i po tome se razlikovao od ljudi koji su bili oko Njega i koji su prezirali Božju riječ. Njegov neokaljani život bio je ukor i mnogi su izbjegavali Njegovo društvo, ali je bilo i onih koji su  željeli biti s Njim jer ih je u Njegovoj blizini ispunjavao mir. …

On nije doživljavao padove niti se obeshrabrivao. Živio je iznad teškoća u svojem životu, kao u svjetlu Gospodnjeg lica. Strpljivo je podnosio uvrede i u svojoj ljudskoj naravi postao primjer svoj djeci i mladima.

Krist je pokazivao najveće poštovanje i njegovao najveću ljubav prema svojoj majci. Iako je ona često razgovarala s Njim i pokušavala utjecati na Njega da čini ono što su željela Njegova braća, On prema njoj nikada nije pokazao ni najmanji znak nedostatka odanosti. …

Marija je osjećala veliku žalost kada su svećenici i glavari dolazili k njoj i žalili se na Isusa, ali su se mir i spokoj vratili u njezino ojađeno srce kada joj je Sin pokazao što Pismo govori o Njegovim postupcima. Ponekad se kolebala između Isusa i Njegove braće koja nisu vjerovala da Ga je Bog poslao, ali je dobro zapažala i tako shvatila da je Njegov karakter božanski. (Youth’s Instructor, 12. prosinca 1895.)


Komentiraj