Šetovi potomci se zadovoljavaju manjim od onog što je Bog za njih planirao

2. 02. 2016.

“Šetu se rodi sin, komu on nadjenu ime Enoš. Tada se počelo zazivati ime Jahvino.” (Postanak 4,26)
Nakon što je Henok prenesen na Nebo, sinovi ljudski koji su se protivili obožavanju Boga odvlačili su za sobom sinove Božje. Na svijetu su postojale dvije strane, kao što će uvijek postojati. Oni koji su služili Bogu nazivali su sebe sinovima Božjim. Šetovi potomci otišli su u planine i tamo podigli domove odvajajući se od Kajinovih sinova. Mislili su da će se tu u svojim planinskim domovima sačuvati od sveopće zloće i idolopoklonstva Kajinovih potomaka. Međutim, kada su ostali bez Henokovih poticaja i utjecaja, počeli su se ujedinjavati s Kajinovim potomcima. Ovdje želim posebno naglasiti činjenicu da su oduvijek postojale dvije strane: oni koji stoje kao odani stražari za Boga, i oni koji su protiv Boga. Bog stavlja na ispit svaku dušu koja živi na licu zemaljskom. Uvijek ima svjedoka koji stoje vjerno za Boga, kao predstavnici Božje pravednosti, ali i onih koji se protive Bogu, predstavnika Sotonine vladavine. Prednost onih koji znaju za postojanje te dvije strane je u tome što mogu svjesno izabrati na kojoj će strani biti. … Šetovi potomci su mogli sačuvati čestitost pred Bogom i vršiti spasonosni utjecaj na stanovnike Noinog svijeta, ali umjesto toga oni su prionuli uz sveopću pokvarenost koja je vladala u dolinama. Kajinovi poklonici prezirali su sve što je podsjećalo na žrtveni sustav u čijem se središtu nalazilo Janje Božje koje je trebalo ukloniti grijehe svijeta. … Ovdje vidimo te dvije strane kako se jasno izdvajaju u to izopačeno vrijeme. Pokvarenost još nije potpuno zavladala, ali nije bilo ni istinske vjernosti. … Kajinovi poklonici su pogazili Božji zakon. Bili su idolopoklonici, obožavali su stvorenje umjesto Stvoritelja. Šetovi potomci su priznavali silu i vlast živog Boga, kao i Njegovo pravo da vlada. Bog je dugo podnosio razvratnost i grešnost tog dugovječnog naraštaja, a onda je najavio da ih više neće podnositi. Poslao je svoje anđele Noi da mu priopće kakva je Njegova namjera u vezi sa stanovnicima starog svijeta. Taj vjerni propovjednik pravednosti (Noa) objavio je stanovnicima Zemlje da će za sto dvadeset godina završiti njihovo vrijeme kušnje. (Manuscript 86, 1886.)

Leave a Comment