Jutarnji stih

Uvijek svjedočiti u Crkvi

“Licem je u lice Jahve govorio s vama na brdu ispred ognja.” (Ponovljeni zakon 5,4)

Bog nikad nije ostavio svoju crkvu bez svjedoka. U svim prizorima kušnje i progonstva, neprijateljstva i probe, usred moralne tame kroz koju je crkva prolazila, Bog je uvijek imao ljude koji su bili spremni prihvatiti Njegovo djelo u raznim stupnjevima njegovog razvitka i ponijeti ga dalje. Preko patrijarha i proroka On je objavljivao svoju istinu svojemu narodu. Krist je bio Učitelj svojega naroda kroz sve vjekove isto onako kako je to bio kad je došao na ovaj svijet zaogrnut plaštem ljudske naravi. Često je zaodijevao svoju slavu ljudskim obličjem, pa se tako javljao svojemu narodu i govorio sa svojim slugama “licem u lice, kao što čovjek govori s prijateljem”. (Izlazak 33,11) On, nevidljivi Vođa, nalazio se u stupu od oblaka danju i u stupu od oblaka noću i govorio im preko svojega sluge Mojsija. Božji glas se čuo preko proroka koje je odredio za posebno djelo i koji su trebali prenijeti narodu naročitu poruku. Često ih je slao da uvijek iznova ponavljaju iste poruke. Poruka koju je stavljao u njihova usta nije bila izraz ljudske volje i mišljenja, već je to bila poruka koju je On pripremio da je prenesu narodu. On je svoje sluge uvjeravao da će im Sveti Duh dati pravu riječ u pravom trenutku. On koji poznaje srca davao je svojim vjesnicima pravu riječ koja će privući ljude.

Nikada u povijesti crkve neće doći vrijeme kad će Božji radnik moći mirno prekrižiti ruke i reći: “Mir je, i nema se čega bojati.” Jer baš tada može doći iznenadna propast. Naizgled sve može teći mirno i ustaljeno, ali Sotona je budan i sa svojim zlim anđelima proučava i ispituje koji bi novi način napada bio uspješan. S njegove strane priprema se sve žešća bitka; on stavlja u pokret sve svoje sile tame. Dok Božji narod korača naprijed s posvećenom i nezadrživom revnošću, učvršćujući načela Kristove pravednosti u crkvi koju podupire sila s Božjeg prijestolja, dotle se velika borba sve više rasplamsava i postaje sve odlučnija. Um će stati nasuprot uma, mišljenje protiv mišljenja, nebeska načela nasuprot sotonskih načela. Istina u svojim različnim stupnjevima sukobit će se sa zabludom u njezinim vječito promjenjivim oblicima, kojima će, ako to bude moguće, pokušavati prevariti i izabrane.

Dužni smo raditi ozbiljno i revno. Ne borimo se kao oni koji biju vjetar. Svećenička služba, propovijedanje i tiskana riječ traže ljude slične Kalebu, koji su odvažni i spremni, ljude čije su oči širom otvorene kako bi otkrili što je istina a što laž, i čije su uši posvećene kako bi uhvatile svaku riječ vjernog Stražara. (Testimonies to Ministers, str. 404—407)

Svijetu su potrebni dokazi pravog kršćanstva. (Testimonies to Ministers str. 416)


Komentiraj