1. Kraljevima 12

13. 11. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Kraljevima 12”.

1 I ode Roboam u Šekem jer je sav Izrael došao u Šekem da ga postavi za kralja.
2 I dogodi se, kad to ču Jeroboam, sin Nebatov (on je tada još bio u Egiptu, kamo je pobjegao pred kraljem Salomonom; Jeroboam se naime nastanio u Egiptu)
3 da poslaše po njega i dozvaše ga. Tada Jeroboam i sav zbor Izraelov dođoše i prozboriše Roboamu govoreći:
4 »Tvoj nam je otac nametnuo težak jaram; zato nam ti sad olakšaj tešku službu oca svojega i teški jaram što ga je on stavio na nas, pa ćemo ti služiti.«
5 Nato im on reče: »Odstupite još tri dana pa se onda vratite k meni.« I puk ode.
6 Tada se kralj Roboam posavjetova sa starcima koji bijahu stajali pred njegovim ocem Salomonom dok je bio živ, govoreći: »Što vi savjetujete da odgovorim ovomu puku?«
7 A oni mu prozboriše govoreći: »Ako danas budeš sluga ovomu puku i ako im budeš služio, i odgovoriš im i prozboriš im lijepim riječima, i oni će tebi biti sluge zauvijek.«
8 Ali on odbaci savjet što mu ga dadoše starci i posavjetova se s mladićima koji bijahu odrasli s njim i koji su stajali pred njim.
9 Reče im dakle: »Što vi savjetujete da odgovorimo ovomu puku koji mi kaza govoreći: ‘Olakšaj taj jaram što ga je otac tvoj stavio na nas’?«
10 A mladići koji bijahu odrasli s njim prozboriše mu govoreći: »Ovako reci tomu puku koji ti kaza govoreći: ‘Tvoj nam je otac nametnuo težak jaram, a ti nam ga olakšaj’ — ovako im kaži: ‘Moj mali prst deblji je od bedara oca mojega.
11 I sad, moj vas je otac opteretio teškim jarmom, a ja ću jarmu vašemu pridodati; moj vas je otac kažnjavao bičevima, a ja ću vas kažnjavati štipavcima.’«
12 A treći dan dođe Jeroboam i sav puk Roboamu, kao što je kralj i kazao govoreći: »Vratite se k meni trećega dana.«
13 Tada kralj odgovori puku oštro, jer odbaci savjet što ga dadoše starci.
14 I prozbori im po savjetu mladih govoreći: »Moj vam je otac nametnuo težak jaram, a ja ću jarmu vašemu pridodati; moj vas je otac kažnjavao bičevima, a ja ću vas kažnjavati štipavcima.«
15 Tako kralj ne posluša puka, jer taj pre­okret bijaše od Gospoda, da bi Gospod održao svoju riječ što ju je izrekao preko Ahije Šilonca Jeroboamu, sinu Nebatovu.
16 Pa kad sav Izrael vidje da ih kralj nije poslušao, puk odgovori kralju govoreći: »Kakav dio mi imamo s Davidom? Ta mi nemamo baštine sa sinom Jišajevim. U svoje šatore, Izraele! Ti, Davide, gledaj sad svoj dom!« I Izrael ode u svoje šatore.
17 A nad sinovima Izraelovim koji borave u gradovima Judinim, nad njima zakraljeva Roboam.
18 Potom kralj Roboam posla Adorama, koji bijaše nad porezom, ali ga sav Izrael kamenjem zasu te on umrije. Tada se kralj Roboam žurno pope na kola i pobježe u Jeruzalem.
19 Tako se Izrael odmetnuo od doma Davidova sve do današnjega dana.
20 I dogodi se, kad je sav Izrael čuo da se Jeroboam vratio, da poslaše po njega i pozvaše ga u zajednicu te ga postaviše za kralja nad svim Izraelom. Nitko nije pristajao uz dom Davidov osim samoga plemena Judina.
21 A kad je Roboam došao u Jeruzalem, skupi sav dom Judin i pleme Benjaminovo, stotinu i osamdeset tisuća biranih ljudi koji bijahu ratnici, da zavojšte protiv doma Izraelova kako bi povratili kraljevstvo Roboamu, sinu Salomonovu.
22 Ali dođe riječ Božja Šemaji, čovjeku Božjem, govoreći:
23 »Kaži Roboamu, sinu Salomonovu, kralju Judinu, i svemu domu Judinu i Benjaminovu i ostalom puku, govoreći:
24 ‘Ovako veli Gospod: Ne uzlazite i ne borite se s braćom svojom, sinovima Izraelovim; vratite se svaki domu svojemu, jer ovo je poteklo od mene.’« I oni poslušaše riječ Gospodnju i vratiše se otišavši svojim putem, po riječi Gospodnjoj.
25 Tada Jeroboam sagradi Šekem u Efraimovu gorju i u njemu se nastani. Potom izađe odande i sagradi Penuel.
26 I reče Jeroboam u srcu svojemu: »Sada bi se kraljevstvo moglo vratiti domu Davidovu.
27 Ako ovaj puk bude uzlazio prinositi žrtve u Domu Gospodnjemu u Jeruzalemu, onda će se srce ovoga puka okrenuti gospodaru svojemu, Roboamu, kralju Judinu; mene će onda ubiti i vratiti se Roboamu, kralju Judinu.«
28 Stoga se kralj posavjetova te načini dva zlatna teleta i reče im: »Dosta ste uzlazili u Jeruzalem; evo, Izraele, tvojih bogova koji te izvedoše iz zemlje egipatske!«
29 I postavi jedno tele u Betelu, a drugo metnu u Dan.
30 I ta stvar bude na grijeh, jer je puk išao klanjati se pred tim jednim teletom sve do Dana.
31 I načini dom na uzvišici i postavi za svećenike najniže iz puka, koji ne bijahu od sinova Levijevih.
32 I uspostavi Jeroboam blagdan u osmome mjesecu, petnaestoga dana toga mjeseca, kao što je blagdan koji se svetkuje u Judi, i prinese žrtve na žrtveniku. Tako je učinio u Betelu, žrtvujući teocima što ih je načinio. U Betelu je postavio i svećenike uzvišica što ih bijaše načinio.
33 Prinese dakle žrtve na žrtveniku što ga je načinio u Betelu petnaestoga dana osmoga mjeseca, mjeseca koji je sam odredio u srcu svojemu. Tako uspostavi blagdan za sinove Izraelove te prinese žrtve na žrtveniku i zapali kâd.