1. Kraljevima 14

15. 11. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Kraljevima 14”.

1 U ono vrijeme razbolje se Abija, sin Jeroboamov.
2 Stoga Jeroboam reče ženi svojoj: »Ustani sad i preruši se da ne bi prepoznali da si ti žena Jeroboamova, pa idi u Šilo. Eno, tamo je prorok Ahija, on mi je prorekao da ću biti kralj nad ovim pukom.
3 I ponesi sa sobom deset hljebova kruha te kolača i posudu meda, pa otiđi k njemu; on će ti kazati što će biti s dječakom.«
4 Žena Jeroboamova tako i učini: ona dakle ustade pa ode u Šilo i uđe u kuću Ahijinu. A Ahija nije mogao vidjeti jer mu oči bijahu potamnjele zbog njegove starosti.
5 Ali Gospod reče Ahiji: »Evo žene Jeroboamove, dolazi tražiti nešto od tebe za sina svojega jer je on bolestan. Govori joj tako i tako. A dogodit će se, kad uđe, da će se ona pretvarati kao da je druga.«
6 I dogodi se, kad Ahija ču zvuk njenih nogu dok je ulazila na vrata, da joj reče: »Uđi, ženo Jeroboamova. Što se ti to pretvaraš kao da si druga? Ta ja sam poslan k tebi da ti kažem tešku vijest.
7 Idi, reci Jeroboamu: ‘Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: Budući da sam te podigao isred puka i učinio te vladarom nad mojim pukom Izraelom,
8 i otkinuo kraljevstvo od doma Davidova i dao ga tebi — a ti nisi bio kao sluga moj David, koji je držao moje zapovijedi i koji je hodio za mnom svim srcem svojim kako bi činio samo ono što je pravo u mojim očima,
9 nego si počinio više zla od svih koji bijahu prije tebe i otišao pa načinio sebi druge bogove i livene likove da bi me razjario, a mene si bacio za leđa svoja,
10 — zato ću ja, evo, svaliti zlo na dom Jeroboamov i istrijebit ću Jeroboamu svešto mokri uza zid, i zasužnjene i slobodne u Izraelu; i spalit ću dom Jeroboamov kao što se spaljuje nečist dok je ne nestane.
11 Tko Jeroboamov umre u gradu, proždrijet će ga psi, a tko umre u polju, izjest će ga ptice nebeske — jer je Go­spod prorekao.’
12 A ti ustani, idi kući svojoj. Čim noge tvoje stupe u grad, dječak će umrijeti.
13 I sav će ga Izrael oplakati i sahraniti ga, jer to je jedini Jeroboamov koji će doći u grob, budući da se na njemu našlo nešto dobro u domu Jeroboamovu predGospodom, Bogom Izraelovim.
14 A Gospod će sebi podići kralja nad Izraelom koji će istrijebiti dom Jeroboamov. Evo dana! Ma što? Već sada!
15 Jer Gospod će udariti Izraela te će se zaljuljati kao što se trska ljulja u vodi; i iščupat će Izraela iz ove dobre zemlje što ju je dao ocima njihovim i razasut će ih s onu stranu Rijeke, jer su sebi načinili ašere razjarivši time Gospoda.
16 I predat će Izraela zbog grijeha Jeroboamovih što ih je on počinio i na koje je navodio Izraela.«
17 Tada žena Jeroboamova ustade i ode, pa dođe u Tircu. Kad ona stupi na kućni prag, dječak umrije.
18 I sahranili su ga, i sav ga je Izrael oplakao, prema riječi što ju je Gospod govorio preko sluge svojega, proroka Ahije.
19 Ostala pak djela Jeroboamova, kako je ratovao i kako je kraljevao, eno su zapisana u Knjizi ljetopisâ kraljeva Izraelovih.
20 A razdoblje tijekom kojega je Jeroboam kraljevao trajalo je dvadeset i dvije godine. Onda počinu kod svojih otaca, a namjesto njega zakralji se sin mu Nadab.
21 A Roboam, sin Salomonov, kraljevao je nad Judom. Roboam bijaše u dobi od četrdeset i jedne godine kad se zakraljio, i sedamnaest godina kraljevao je u Jeruzalemu, gradu što ga Gospod izabra između svih plemena Izraelovih da ondje postavi ime svoje. Materi njegovoj ime pak bijaše Naama; bila je Amonka.
22 I Juda je činio što je zlo u očima Gospodnjim te ga grijesima svojim što ih počiniše razdražiše na ljubomoru više no sve ono što su činili oci njihovi.
23 Jer i oni sebi sagradiše uzvišice i stupove i ašere na svakom visokom brijegu i pod svakim zelenim drvetom.
24 A bilo je i hramskih bludnika u zemlji. Činili su sve prema gnusobama narodâ što ih je Gospod protjerao ispred sinova Izraelovih.
25 I dogodi se — pete godine kraljevanja Roboamova — da Šišak, kralj egipatski, navali na Jeruzalem.
26 I uze blago iz Doma Gospodnjega i blago iz kraljeva dvora; uze baš sve. Uze i sve zlatne štitove što ih je načinio Salomon.
27 A namjesto njih načini kralj Roboam mjedene štitove i povjeri ih u ruke zapovjednikâ straže koja je čuvala ulaz u kraljev dvor.
28 A bilo je ovako: kad god bi kralj išao u Dom Gospodnji, stražari bi ih nosili, a poslije ih vraćali u stražarnicu.
29 A ostala djela Roboamova, i sve što je činio, zar ona nisu zapisana u Knjizi ljetopisâ kraljeva Judinih?
30 A za sve vrijeme bijaše rat između Roboama i Jeroboama.
31 I Roboam počinu kod svojih otaca i bî sahranjen s ocima svojim u Davidovu gradu. Materi njegovoj ime pak bijaše Naama; bila je Amonka. Potom se namjesto njega zakralji sin mu Abijam.