1. Kraljevima 15

16. 11. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Kraljevima 15”.

1 A osamnaeste godine kraljevanja Jeroboama, sina Nebatova, Abijam postade kraljem nad Judom.
2 Tri je godine kraljevao u Jeruzalemu. Materi njegovoj ime pak bijaše Maaka; bila je kći Abišalomova.
3 I on je hodio u svim grijesima oca svojega što ih je ovaj činio prije njega; ni njegovo srce nije potpuno pripadalo Gospodu, Bogu njegovu, kao srce njegova oca Davida.
4 Ipak, zbog Davida, dao mu je Gospod, Bog njegov, svjetiljku u Jeruzalemu, podigavši sinove njegove poslije njega i učvrstivši Jeruzalem.
5 Jer David je činio što je pravo u očima Gospodnjim i u sve dane života svojega nije odstupio ni od čega što mu je zapovjedio, osim u slučaju Urije Hetita.
6 A između Roboama i Jeroboama bijaše rat u sve dane života njegova.
7 Ostala pak djela Abijamova, i sve što je činio, zar ona nisu zapisana u Knjizi ljetopisâ kraljeva Judinih? A bijaše rat između Abijama i Jeroboama.
8 I Abijam počinu kod svojih otaca i sahraniše ga u Davidovu gradu. Potom se namjesto njega zakralji sin mu Asa.
9 A dvadesete godine Jeroboamova kraljevanja nad Izraelom Asa postade kraljem Jude.
10 I kraljevao je u Jeruzalemu četrdeset i jednu godinu. Materi njegovoj ime pak bijaše Maaka; bila je kći Abišalomova.
11 A Asa je činio što je pravo u očima Gospodnjim, poput njegova oca Davida.
12 I protjerao je iz zemlje hramske bludnike i uklonio sve kumire što ih bijahu načinili oci njegovi.
13 Čak i mater svoju Maaku, i nju je svrgnuo s vlasti jer bijaše načinila grozotu Ašeri. I sasiječe Asa njezinu grozotu i spali je na potoku Kidronu.
14 Ali uzvišice nisu bile uklonjene. Ipak je Asino srce potpuno pripadalo Gospodu u sve dane njegove.
15 Unio je u Dom Gospodnji i stvari što ih je posvetio njegov otac, kao i stvari što ih je sam posvetio: srebro i zlato i posuđe.
16 I bijaše rat između Ase i Baše, kralja Izraelova, u sve dane njihove.
17 I navali Baša, kralj Izraelov, na Judu te stane obgrađivati Ramu da nitko nemogne izlaziti ni ulaziti k Asi, kralju Judinu.
18 Tada Asa uze sve srebro i zlato koje bijaše preostalo u riznicama Doma Go­spodnjega i u riznicama kraljeva dvora i preda ga u ruke slugama svojim; i posla ih kralj Asa Ben-Hadadu — sinu Tabrimona, sina Hezjonova — kralju Sirije, koji je stolovao u Damasku, govoreći:
19 »Neka bude savez između mene i tebe, između oca mojega i oca tvojega. Evo, šaljem ti na dar srebra i zlata; hajde, raskini svoj savez s Bašom, kraljem Izraelovim, kako bi otišao od mene.«
20 I Ben-Hadad posluša kralja Asu te posla zapovjednike vojski što ih je imao na gradove Izraelove. I potuče Ijon i Dan i Abel-Bet-Maaku i sav Kinerot sa svom zemljom Naftalijevom.
21 I dogodi se, kad Baša ču za to, da prestade obgrađivati Ramu i ostade u Tirci.
22 Tada kralj Asa razglasi po svem Judi, nitko nije bio izuzet, te uzeše kamenje i drvo kojim je Baša obgrađivao Ramu pa kralj Asa time obgradi Gebu Benjaminovu i Micpu.
23 A sva ostala djela Asina i sva njegova snaga i sve što je učinio i gradovi što ih je sagradio, zar to nije zapisano u Knjizi ljetopisâ kraljeva Judinih? A u doba svoje starosti razbolio se na noge.
24 I Asa počinu kod svojih otaca i bî sahranjen s ocima svojim u gradu Davida, oca svojega. Potom se namjesto njega zakralji sin mu Jošafat.
25 A Nadab, sin Jeroboamov, postade kraljem nad Izraelom druge godine Asina kraljevanja nad Judom; i kraljevao je nad Izraelom dvije godine.
26 I on je činio što je zlo u očima Gospodnjim i hodio putem oca svojega i u grijehu njegovu na koji je navodio Izraela.
27 Tada se Baša, sin Ahijin, iz doma Jisakarova, uroti protiv njega; i ubi ga Baša u Gibetonu, koji pripada Filistejcima, dok su Nadab i sav Izrael opsjedali Gibeton.
28 I ubi ga Baša treće godine Asina kraljevanja nad Judom i zakralji se namjesto njega.
29 I dogodi se, kad je postao kraljem, da pobi sav dom Jeroboamov. Nije Jeroboamu ostavljao ništa što diše dok ga nije sasvim istrijebio, po riječi što ju je Gospod prorekao preko sluge svojega Ahije Šilonca,
30 zbog grijeha što ih je Jeroboam počinio i na koje je navodio Izraela i zbog gnjeva kojim je razjario Gospoda, Boga Izraelova.
31 A ostala djela Nadabova, i sve što je činio, zar ona nisu zapisana u Knjizi ljetopisâ kraljeva Izraelovih?
32 I bijaše rat između Ase i Baše, kralja Izraelova, u sve dane njihove.
33 Treće godine Asina kraljevanja nad Judom Baša, sin Ahijin, postade kraljem nad svim Izraelom u Tirci; kraljevao je dvadeset i četiri godine.
34 I on je činio što je zlo u očima Go­spodnjim i hodio putem Jeroboamovim i u grijehu njegovu na koji je navodio Izraela.