1. Kraljevima 4

5. 11. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Kraljevima 4”.

1 I kralj Salomon bio je kralj nad svim Izraelom.
2 A ovo su bili posteljnici koje je imao: Azarja, sin Cadokov, svećenik;
3 Elihoref i Ahija, sinovi Šišini, pisari; Jošafat, sin Ahiludov, ljetopisac;
4 zatim Benaja, sin Jojadin, nad vojskom, te Cadok i Ebjatar, svećenici;
5 potom Azarja, sin Natanov, nad nadstojnicima, te Zabud, sin Natanov, svećenik i kraljev prijatelj;
6 zatim Ahišar, nad dvorom, i Adoniram, sin Abdin, nad porezom.
7 Imao je Salomon i dvanaest nadstojnika po svemu Izraelu koji su opskrbljivali kralja i njegov dom; svaki je opskrbljivao po jedan mjesec u godini.
8 A ovo su njihova imena: Ben-Hur, u gorju Efraimovu;
9 Ben-Deker, u Makacu i Šaalbimu i Bet-Šemešu i Elon Bet-Hananu;
10 Ben-Hesed, u Arubotu: njemu je pripadao Soko i sva zemlja heferska;
11 Ben-Abinadab, nad svom Dorskom uzvišicom (njemu je žena bila Tafa, kći Salomonova);
12 Baana, sin Ahiludov, u Taanaku i Megidu i svemu Bet-Šeanu, što je kod Caretana podno Jizreela, od Bet-Šeana do Abel-Mehole, sve do druge strane Jokmeama;
13 Ben-Geber, u Ramot-Gileadu: njemu su pripadali gradići Jaira, sina Manašeova, koji su u Gileadu; njemu je pripadao i argopski predio koji je u Bašanu — šezdeset velikih gradova sa zidinama i mjedenim zasunima;
14 Ahinadab, sin Idov, u Mahanaimu;
15 Ahimaac, u Naftaliju (i on uze Salomonovu kćer Basematu za ženu);
16 Baana, sin Hušajev, u Ašeru i Alotu;
17 Jošafat, sin Paruahov, u Jisakaru;
18 Šimej, sin Elin, u Benjaminu;
19 Geber, sin Urijev, u zemlji Gileadu, zemlji Sihona, kralja amorejskoga, i Oga, kralja bašanskoga. On je pak bio jedini namjesnik u toj zemlji.
20 Jude i Izraela bijaše mnogo kao pijeska što je u množini na obali morskoj. Jeli su i pili i veselili se.
21 Salomon je pak vladao nad svim kraljevstvima od Rijeke do zemlje filistejske i sve do međe egipatske. Oni su donosili danak i služili Salomonu sve dane njegova života.
22 A Salomonu je za hranu svakoga dana trebalo: trideset mjerova finoga brašna i šezdeset mjerova običnoga brašna,
23 deset ugojenih volova i dvadeset volova s paše te stotinu ovaca, osim jelena i gazela i srna i tovljene peradi.
24 On je naime vladao nad svim područjima s ovu stranu Rijeke, od Tipse pa do Gaze, nad svim kraljevima s ovu stranu Rijeke; i imao je mir sa svih svojih strana uokolo.
25 I Juda i Izrael živjeli su spokojno, svaki pod svojom lozom i pod svojom smokvom, od Dana pa do Beer-Šebe, u sve dane Salomonove.
26 A Salomon je imao četrdeset tisuća jasala za konje svojih kočija i dvanaest tisuća konjanika.
27 I tî su nadstojnici opskrbljivali kralja Salomona i sve koji su dolazili za stol kralja Salomona, svaki u svoj mjesec; nisu dopuštali da ičega ponestane.
28 I ječam i slamu za konje i ždrijepce donosili su na mjesto koje je bilo određeno, svaki prema svojoj dužnosti.
29 A Bog je Salomonu dao mudrost i izuzetno veliku razboritost, i srce široko kao pijesak što je na obali morskoj.
30 I mudrost Salomonova bila je veća od mudrosti svih sinova Istoka i od sve mudrosti egipatske.
31 Jer bio je mudriji od svih ljudi: od Etana Ezrahijca i Hemana i Kalkola i Darde, sinova Maholovih; i njegovo ime bilo je poznato među svim narodima uokolo.
32 Izrekao je i tri tisuće izreka, a njegovih pjesama bilo je tisuću i pet.
33 Govorio je i o drveću: od cedra što je na Libanonu pa do izopa što nikne na zidu. Govorio je i o životinjama i o pticama i o gmazovima i o ribama.
34 I iz svih naroda dolazili su čuti mudrost Salomonovu, od svih zemaljskih kraljeva koji su čuli za mudrost Salomonovu.