1. Kraljevima 6

7. 11. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Kraljevima 6”.

1 I dogodi se — četiri stotine i osamdesete godine po izlasku sinova Izraelovih iz zemlje egipatske, četvrte godine Salomonova kraljevanja nad Izraelom, mjeseca ziva (to je drugi mjesec) — da on poče graditi Dom Gospodnji.
2 A Domu što ga je kralj Salomon gradio Gospodu, njemu duljina bijaše šezdeset lakata i širina mu bijaše dvadeset lakata, a visina mu bijaše trideset lakata.
3 Trijemu pred svetištem Doma bila je pak dvadeset lakata duljina njegova, prema širini Doma, a deset lakata bila mu je širina ispred Doma.
4 Načini i prozore za Dom zatvore- ne rešetkama.
5 A uza zid Doma sagradi prigradnju sve uokolo, sve uokolo zidova Doma, oko svetišta i Svetinje. Tako je načinio pobočne odaje sve uokolo.
6 Najdonji kat bio je širine pet lakata, srednji pak širine šest lakata, a treći širine sedam lakata. Zasjeke je naime načinio s vanjske strane zidova Doma sve uokolo da ne bi grede morao uložiti u zidove Doma.
7 Dom je pak, dok je bio građen, bio građen od kamena oklesana još u kamenolomu, te se ni čekić ni sjekira ni bilo kakvo željezno oruđe nisu čuli u Domu dok se on gradio.
8 Ulaz u srednje pobočne odaje bio je s desne strane Doma; i na taj srednji kat uspinjali su se zavojitim stubama, a sa srednjega na treći.
9 Tako je sagradio Dom i dovršio ga; i pokri Dom gredama i daskama od cedra.
10 Sagradi i prigradnju duž cijeloga Doma, visina joj pet lakata, a uz Dom su je držale cedrove grede.
11 Tada dođe Salomonu riječ Gospodnja govoreći:
12 »Glede toga Doma što ga ti gradiš, budeš li hodio po mojim odredbama i vršio uredbe moje i držao sve moje zapovijedi hodeći po njima, tada ću tebi održati svoju riječ što sam je obrekao tvojemu ocu Davidu.
13 I prebivat ću među sinovima Izraelovim i neću ostaviti puka svojega Izraela.«
14 Tako Salomon sagradi Dom i dovrši ga.
15 I obloži iznutra zidove Doma cedrovim daskama; od poda Doma do stropa zidove iznutra prekri drvetom, a pod Doma prekri jelovim daskama.
16 I sagradi pregradu od dvadeset lakata sa stražnje strane Doma, od cedrovih dasaka, od poda do stropa; i sagradi to iznutra za Svetinju i za Svetinju nad svetinjama.
17 A Dom, to jest svetište pred Svetinjom, bijaše duljine četrdeset lakata.
18 A unutar Doma bijaše cedrovina, izrezbarena pupoljcima i rastvorenim cvjetovima. Sve je bilo od cedrovine, nigdje se nije vidio kamen.
19 Tada je unutra u Domu pripravio Svetinju da onamo stavi Kovčeg saveza Gospodnjega.
20 A Svetinja bijaše duljine dvadeset lakata i širine dvadeset lakata, i visina joj bijaše dvadeset lakata. I obložio ju je čistim zlatom, pa obloži i žrtvenik od cedrovine.
21 Tako je Salomon Dom iznutra obložio čistim zlatom; i razape zlatne lance pred Svetinjom te i nju obloži zlatom.
22 I sav je Dom oblagao zlatom sve dok nije završio s cijelim Domom; i cijeli žrtvenik koji bijaše u Svetinji obloži zlatom.
23 A u Svetinji načini dva keruba od drveta uljike, svakoga visine deset lakata.
24 A pet lakata bijaše jedno krilo keruba i pet lakata bijaše drugo krilo keruba; od jednoga kraja krila njegovih pa do drugoga kraja krila njegovih bijaše deset lakata.
25 I drugi kerub bijaše deset lakata; oba keruba bijahu istih mjera i istoga oblika.
26 Visina jednoga keruba bila je deset lakata, a tako i drugoga keruba.
27 I postavi kerube u unutrašnjost Doma; i kerubi raširiše krila te je krilo jednoga doticalo jedan zid, a krilo drugoga keruba doticalo je drugi zid. A usred Doma krila im se doticahu jedno o drugo.
28 A kerube je obložio zlatom.
29 Tada sve zidove Doma unaokolo iznutra i izvana izrezbari rezanim likovima kerubâ i palmi i rastvorenih cvjetova.
30 Zlatom obloži i pod Doma, u unutrašnjem i vanjskom svetištu.
31 A za ulaz u Svetinju načini vrata od drveta uljike; nadvratnik i dovratnici bijahu na pet uglova.
32 Načini dakle dvoja vrata od drveta uljike i izrezbari na njima likove kerubâ i palmi i rastvorenih cvjetova, pa sve obloži zlatom; i razvuče zlato po kerubima i palmama.
33 Tako i za ulaz u svetište načini dovratnike od drveta uljike na četiri ugla
34 te dvoja vrata od jelova drveta: dva krila jednih vrata okretahu se na stožerima i dva krila drugih vrata okretahu se na stožerima.
35 I na njima izrezbari kerube i palme i rastvorene cvjetove, i obloži ih zlatom koje je uleglo u rezbariju.
36 Potom sagradi unutrašnje predvorje od tri reda klesanoga kamena i jednog reda cedrovih greda.
37 Četvrte godine, mjeseca ziva, bili su položeni temelji Doma Gospodnjega,
38 a jedanaeste godine, mjeseca bula (to je osmi mjesec), Dom je bio dovršen sa svim svojim dijelovima i sa svim što mu pripada. Gradio ga je dakle sedam godina.