1. Kraljevima 9

10. 11. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Kraljevima 9”.

1 I dogodi se, kad je Salomon dovršio gradnju Doma Gospodnjega i kraljevskoga dvora i svega željenoga što se Salomonu prohtjelo načiniti,
2 da se Gospod drugi put ukaza Salomonu, kao što mu se bio ukazao u Gibeonu.
3 I Gospod mu reče: »Uslišao sam tvoju molitvu i prošnju tvoju što si je iznio preda mnom. Posvetio sam ovaj Dom koji si sagradio smjestivši onamo ime svoje dovijeka. I oči moje i srce moje bit će vazda ondje.
4 A ti, budeš li hodio preda mnom kao što je hodio tvoj otac David, u nedužnosti srca i čestitosti, čineći u svemu kako sam ti zapovjedio i držeći moje propise i uredbe moje,
5 tada ću zanavijek učvrstiti prijestolje kraljevstva tvojega nad Izraelom, kao što sam obrekao tvojemu ocu Davidu govoreći: ‘Neće ti ponestati čovjeka na prijestolju Izraelovu.’
6 Ali ako se vi i sinovi vaši doista odvratite od mene te ako ne budete držali moje zapovijedi i odredbe moje što sam ih pred vas stavio, nego stanete hoditi i služiti drugim bogovima i klanjati im se,
7 tada ću istrijebiti Izraela s lica zemlje koju sam mu dao; a ovaj Dom što sam ga posvetio svojemu imenu odbacit ću od lica svojega. Tako će Izrael postati rugalica i podsmijeh među svim narodima.
8 A ovaj je Dom uzvišen, ali svatko tko prođe mimo njega zaprepastit će se i zazviždati; i reći će: ‘Zašto je Gospod tako učinio s ovom zemljom i s ovim Domom?’
9 Tada će odgovoriti: ‘Jer su ostavili Gospoda, Boga svojega, koji je očeve njihove izveo iz zemlje egipatske, i prihvatili se drugih bogova te im se klanjali i služili im. Zato je Gospod svalio na njih sve ovo zlo.’«
10 I dogodi se, po isteku dvadeset godina, za kojih je Salomon sagradio obje zgrade, Dom Gospodnji i kraljevski dvor
11 (Hiram, kralj Tira, snabdijevao je Salomona cedrovim drvetom i jelovim drvetom i zlatom, koliko god mu bijaše želja), da kralj Salomon dade tada Hiramu dvadeset gradova u zemlji galilejskoj.
12 No kad Hiram ode iz Tira pogledati gradove što mu ih dade Salomon, ne bijahu dobri u njegovim očima.
13 Stoga reče: »Kakvi su to gradovi što si mi ih dao, brate moj?« I nazva ih »Zemlja Kabul«; to im osta do današnjega dana.
14 I posla Hiram kralju stotinu i dvadeset talenata zlata.
15 A ovo je razlog za tlaku što ju je nametnuo kralj Salomon: da bi sagradio Dom Gospodnji i svoj dvor i Milo i zidine jeruzalemske i Hacor i Megido i Gezer.
16 Jer faraon, kralj egipatski, bijaše uzašao i zauzeo Gezer pa ga spalio ognjem i pobio Kanaance koji su živjeli u gradu; i dade ga u miraz svojoj kćeri, ženi Salomonovoj.
17 Tako Salomon sagradi Gezer i Bet-Horon Donji
18 i Baalat i Tadmor, u pustinji, u zemlji Judinoj,
19 i sve gradove-skladišta što ih je Salomon imao, kao i gradove za kola i gradove za konjanike, te sve što je Salomon želio sagraditi u Jeruzalemu i u Libanonu i po svoj zemlji pod svojom vladavinom.
20 Svemu puku koji bijaše preostao od Amorejaca, Hetita, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca, onih koji nisu od sinova Izraelovih,
21 njihovim sinovima koji ostadoše iza njih u zemlji — koje sinovi Izraelovi nisu mogli zatrti — njima Salomon nametnu rad pod tlakom sve do današnjega dana.
22 A od sinova Izraelovih Salomon nije činio robove, nego su oni bili ratnici i sluge njegove i knezovi njegovi i časnici njegovi i zapovjednici njegovih bojnih kola i konjanici njegovi.
23 Ovi bijahu glavari nadstojnika koji su bili nad Salomonovim poslovima: njih pet stotina i pedeset; oni su upravljali pukom koji je obavljao posao.
24 A kći faraonova bijaše uzašla iz Davidova grada u svoju kuću koju joj je sagradio Salomon. Tada on sagradi Milo.
25 I Salomon je tri puta u godini prinosio paljenice i pomirnice na žrtveniku što ga je sagradio Gospodu i palio s njima kâd na žrtveniku koji bijaše pred Gospodom. Tako je dovršio Dom.
26 Kralj Salomon načini i brodovlje u Ecjon-Geberu, koji je kod Elota, na obali Crvenoga mora, u zemlji edomskoj.
27 Tada Hiram na tom brodovlju posla sluge svoje, pomorce koji su poznavali more, sa slugama Salomonovim.
28 I oni odoše u Ofir i uzeše odande četiri stotine i dvadeset talenata zlata pa ih donesoše kralju Salomonu.