1. Ljetopisa 1

19. 12. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 1”.

1 Adam, Šet, Enoš, 2 Kenan, Mahalalel, Jered, 3 Henok, Metušelah, Lamek, 4 Noa, Šem, Ham i Jafet. 5 Sinovi Jafetovi: Gomer i Magog i Madaj i Javan i Tubal i Mešek i Tiras. 6 Zatim sinovi Gomerovi: Aškenaz i Rifat i Togarma. 7 Pa sinovi Javanovi: Eliša i Taršiš, Kitim i Dodanim. 8 Sinovi Hamovi: Kuš i Micraim, Put i Kanaan. 9 Zatim sinovi Kušovi: Seba i Havila i Sabta i Rama i Sabteka; a sinovi Ramini: Šeba i Dedan. 10 I Kuš rodi Nimroda; on bijaše prvi moćnik na zemlji. 11 Micraim pak rodi Ludima i Anamima i Lehabima i Naftuhima, 12 te Patrusima i Kasluhima (od kojeg su potekli Filistejci) i Kaftorima. 13 Kanaan pak rodi Sidona, prvorođenca svojega, i Heta, 14 te Jebusejce i Amorejce i Girgašijce 15 i Hivijce i Arkijce i Sinijce 16 i Arvadijce i Cemarijce i Hamatijce. 17 Sinovi Šemovi: Elam i Ašur i Arpakšad i Lud i Aram i Uc i Hul i Geter i Mešek. 18 Arpakšad pak rodi Šelaha, a Šelah rodi Ebera. 19 I Eberu se rodiše dva sina: jednomu bijaše ime Peleg, jer se u njegove dane zemlja razdijelila, a njegovu bratu ime bijaše Joktan. 20 Joktan pak rodi Almodada i Šelefa i Hacarmaveta i Jeraha, 21 te Hadorama i Uzala i Diklu 22 i Ebala i Abimaela i Šebu 23 i Ofira i Havilu i Jobaba. Sve su to bili sinovi Joktanovi. 24 Šem, Arpakšad, Šelah, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Terah, 27 Abram, to jest Abraham. 28 Sinovi Abrahamovi: Izak i Jišmael.29 Ovo su njihova rodoslovlja: Jišmaelov prvorođenac Nebajot, zatim Kedar i Adbeel i Mibsam, 30 Mišma i Duma, Masa i Hadad i Tema, 31 Jetur, Nafiš i Kedma. Ovo su bili sinovi Jišmaelovi. 32 A sinovi Keture, Abrahamove inoče:ona rodi Zimrana i Jokšana i Medana i Midjana i Jišbaka i Šuaha. Jokšanovi pak sinovi bijahu Šeba i Dedan, 33 a sinovi Midjanovi bijahu Efa i Efer i Henok i Abida i Eldaa. Sve su to bili sinovi Keturini. 34 Abraham rodi i Izaka. Izakovi sinovi bijahu Ezav i Izrael. 35 Sinovi Ezavovi: Elifaz, Reuel i Jeuš, te Jalam i Korah. 36 Sinovi Elifazovi: Teman i Omar, Cefi i Gatam, Kenaz i Timna i Amalek. 37 Sinovi Reuelovi: Nahat, Zerah, Šama i Miza. 38 A sinovi Seirovi: Lotan i Šobal i Cibeon i Ana i Dišon i Ecer i Dišan. 39 A sinovi Lotanovi: Hori i Homam; a Lotanova sestra bila je Timna. 40 Sinovi Šobalovi: Alian i Manahat i Ebal, Šefi i Onam. Cibeonovi pak sinovi bijahu Aja i Ana. 41 Sinovi Anini: Dišon; a sinovi Dišonovi: Hamran i Ešban i Jitran i Keran. 42 Sinovi Ecerovi: Bilhan, Zaavan i Jaakan. Sinovi Dišanovi: Uc i Aran. 43 A ovo su kraljevi koji su kraljevali u zemlji edomskoj prije nego se ijedan kralj zakraljio nad sinovima Izraelovim: Bela, sin Beorov; a njegovu gradu bilo je ime Dinhaba. 44 I kad Bela umrije, namjesto njega zakralji se Jobab, sin Zeraha iz Bocre. 45 A kad umrije Jobab, namjesto njega zakralji se Hušam iz zemlje temanske. 46 Kad pak umrije Hušam, namjesto njega zakralji se Hadad, sin Bedadov, koji potuče Midjana na Moapskome polju; a njegovu gradu bilo je ime Avit. 47 I kad umrije Hadad, namjesto njega zakralji se Samla iz Masreke. 48 A kad umrije Samla, namjesto njega zakralji se Šaul iz Rehobota na Rijeci. 49 Pa kad umrije Šaul, namjesto njega zakralji se Baal-Hanan, sin Akborov. 50 Kad pak umrije Baal-Hanan, namjesto njega zakralji se Hadad; a njegovu gradu bilo je ime Pai. A ženi mu bijaše ime Mehetabela; bila je kći Matrede, kćeri Me-Zahabove.51 Onda umrije Hadad. I bijahu knezovi u Edomu: knez Timna, knez Alia, knez Jetet, 52 knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon. 53 knez Kenaz, knez Teman, knez Mibcar, 54 knez Magdiel, knez Iram. To su bili knezovi edomski.