Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

1. Ljetopisa 1

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 1”.

1 Adam, Šet, Enoš, 2 Kenan, Mahalalel, Jered, 3 Henok, Metušelah, Lamek, 4 Noa, Šem, Ham i Jafet. 5 Sinovi Jafetovi: Gomer i Magog i Madaj i Javan i Tubal i Mešek i Tiras. 6 Zatim sinovi Gomerovi: Aškenaz i Rifat i Togarma. 7 Pa sinovi Javanovi: Eliša i Taršiš, Kitim i Dodanim. 8 Sinovi Hamovi: Kuš i Micraim, Put i Kanaan. 9Zatim sinovi Kušovi: Seba i Havila i Sabta i Rama i Sabteka; a sinovi Ramini: Šeba i Dedan. 10 I Kuš rodi Nimroda; on bijaše prvi moćnik na zemlji. 11 Micraim pak rodi Ludima i Anamima i Lehabima i Naftuhima, 12 te Patrusima i Kasluhima (od kojeg su potekli Filistejci) i Kaftorima. 13 Kanaan pak rodi Sidona, prvorođenca svojega, i Heta, 14te Jebusejce i Amorejce i Girgašijce 15 i Hivijce i Arkijce i Sinijce 16 i Arvadijce i Cemarijce i Hamatijce. 17 Sinovi Šemovi: Elam i Ašur i Arpakšad i Lud i Aram i Uc i Hul i Geter i Mešek. 18 Arpakšad pak rodi Šelaha, a Šelah rodi Ebera. 19 I Eberu se rodiše dva sina: jednomu bijaše ime Peleg, jer se u njegove dane zemlja razdijelila, a njegovu bratu ime bijaše Joktan. 20 Joktan pak rodi Almodada i Šelefa i Hacarmaveta i Jeraha, 21 te Hadorama i Uzala i Diklu 22 i Ebala i Abimaela i Šebu 23 i Ofira i Havilu i Jobaba. Sve su to bili sinovi Joktanovi. 24 Šem, Arpakšad, Šelah, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Terah, 27 Abram, to jest Abraham. 28 Sinovi Abrahamovi: Izak i Jišmael.29 Ovo su njihova rodoslovlja: Jišmaelov prvorođenac Nebajot, zatim Kedar i Adbeel i Mibsam, 30 Mišma i Duma, Masa i Hadad i Tema, 31 Jetur, Nafiš i Kedma. Ovo su bili sinovi Jišmaelovi. 32 A sinovi Keture, Abrahamove inoče:ona rodi Zimrana i Jokšana i Medana i Midjana i Jišbaka i Šuaha. Jokšanovi pak sinovi bijahu Šeba i Dedan, 33 a sinovi Midjanovi bijahu Efa i Efer i Henok i Abida i Eldaa. Sve su to bili sinovi Keturini. 34 Abraham rodi i Izaka. Izakovi sinovi bijahu Ezav i Izrael. 35 Sinovi Ezavovi: Elifaz, Reuel i Jeuš, te Jalam i Korah. 36 Sinovi Elifazovi: Teman i Omar, Cefi i Gatam, Kenaz i Timna i Amalek. 37 Sinovi Reuelovi: Nahat, Zerah, Šama i Miza. 38 A sinovi Seirovi: Lotan i Šobal i Cibeon i Ana i Dišon i Ecer i Dišan. 39 A sinovi Lotanovi: Hori i Homam; a Lotanova sestra bila je Timna. 40 Sinovi Šobalovi: Alian i Manahat i Ebal, Šefi i Onam. Cibeonovi pak sinovi bijahu Aja i Ana. 41Sinovi Anini: Dišon; a sinovi Dišonovi: Hamran i Ešban i Jitran i Keran. 42 Sinovi Ecerovi: Bilhan, Zaavan i Jaakan. Sinovi Dišanovi: Uc i Aran. 43 A ovo su kraljevi koji su kraljevali u zemlji edomskoj prije nego se ijedan kralj zakraljio nad sinovima Izraelovim: Bela, sin Beorov; a njegovu gradu bilo je ime Dinhaba. 44 I kad Bela umrije, namjesto njega zakralji se Jobab, sin Zeraha iz Bocre. 45 A kad umrije Jobab, namjesto njega zakralji se Hušam iz zemlje temanske. 46 Kad pak umrije Hušam, namjesto njega zakralji se Hadad, sin Bedadov, koji potuče Midjana na Moapskome polju; a njegovu gradu bilo je ime Avit. 47 I kad umrije Hadad, namjesto njega zakralji se Samla iz Masreke. 48 A kad umrije Samla, namjesto njega zakralji se Šaul iz Rehobota na Rijeci. 49 Pa kad umrije Šaul, namjesto njega zakralji se Baal-Hanan, sin Akborov. 50 Kad pak umrije Baal-Hanan, namjesto njega zakralji se Hadad; a njegovu gradu bilo je ime Pai. A ženi mu bijaše ime Mehetabela; bila je kći Matrede, kćeri Me-Zahabove.51 Onda umrije Hadad. I bijahu knezovi u Edomu: knez Timna, knez Alia, knez Jetet, 52 knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon. 53 knez Kenaz, knez Teman, knez Mibcar, 54 knez Magdiel, knez Iram. To su bili knezovi edomski.

Podijeli