1. Ljetopisa 11

29. 12. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 11”.

 

1 Tada se sav Izrael skupi k Davidu u Hebron govoreći: »Gle, mi smo tvoja kost i tijelo tvoje. 2 Pa i prije, i dok je Šaul bio kralj, ti si bio onaj koji je izvodio i dovodio Izraela. I rekao ti je Gospod, Bog tvoj: ‘Ti ćeš napasati moj puk Izrael i ti ćeš biti vladar nad pukom mojim Izraelom.’« 3 Stoga sve Izraelove starješine dođoše kralju u Hebron; i David u Hebronu sklopi s njima savez pred Gospodom, a oni pomazaše Davida za kralja nad Izraelom, po riječiGospodnjoj danoj preko Samuela. 4 Onda David sa svim Izraelom pođe na Jeruzalem, to jest Jebus. Ondje su naime bili Jebusejci, žitelji one zemlje. 5 Ali žitelji Jebusa rekoše Davidu: »Nećeš ući ovamo.« Ipak David osvoji Sionsku tvrđavu, to jest Davidov grad. 6 A David bijaše rekao: »Tko god prvi potuče Jebusejce, bit će poglavar i knez.« I prvi uzađe Joab, sin Cerujin, te postade poglavar. 7 Tada se David nastani u toj utvrdi; zato su je prozvali Davidovim gradom. 8 I on sagradi grad uokolo, od Mila pa sve uokolo; a Joab obnovi ostatak grada. 9 Tako je David postajao sve veći i veći, jer Gospod Nad Vojskama bijaše s njim. 10 A ovo su poglavari junakâ što ih je imao David, koji su se zajedno sa svim Izraelom u njegovu kraljevstvu snažno držali uza nj da bi ga postavili za kralja, prema riječi Gospodnjoj o Izraelu. 11 Ovo je dakle broj junaka što ih je imao David: Jašobeam, sin Hakmonijca, poglavar zapovjednicima; on je digao svoje koplje na tri stotine i pobio ih ujedanput. 12 Poslije njega je pak bio Eleazar, sin Dodov, Ahošanin; on je bio jedan od trojice junaka. 13 On je bio s Davidom u Pas-Damimu kad su se Filistejci ondje skupili na boj; a bio je ondje komad zemlje pun ječma. I puk stane bježati pred Filistejcima, 14 ali oni stadoše usred toga polja i obraniše ga, te potukoše Filistejce. Tako im Gospod pribavi veliku pobjedu. 15 I ta trojica od tridesetorice poglavara siđoše jednom na stijenu k Davidu, u Adulamsku špilju, dok je filistejska vojska taborovala u Refaimskoj dolini. 16 A David je tada bio u tvrđavi, a filistejska posada bila je tada u Betlehemu. 17 I David se zaželje vode, te reče: »Tko bi me napojio vodom iz betlehemskog studenca što je kod dveri!« 18 Tada ta trojica prodriješe kroz filistejski tabor i zahvatiše vode iz betlehemskog studenca što je kod dveri pa uzeše i doniješe Davidu. Ali David je ne htjede piti, nego je izli u čast Gospodu. 19 I reče: »Sačuvaj me Bože da to učinim! Zar da pijem krv ovih ljudi koji su izložili pogibli život svoj? Ta oni su je donijeli po cijenu vlastita života.« I ne htjede je piti. To su učinila ta tri junaka. 20 A Abišaj, brat Joabov, on je bio poglavar nad drugom trojicom. On je pak podigao svoje koplje na tri stotine, pobio ih i stekao ime među trojicom. 21 Među tom trojicom bio je ugledniji od druge dvojice, stoga im posta zapovjednikom; ali prve trojice nije dostigao. 22 Benaja, sin Jojadin, sin junaka iz Kabceela, bogat mnogim djelima: on je ubio dva moapska lav-junaka; on je i sišao i jednoga snježnog dana ubio lava usred jame. 23 Ubio je on i nekog Egipćanina, čovjeka krupna stasa, pet lakata visokog. A Egipćanin je u ruci imao koplje kao tkalačko vratilo; i on siđe k njemu sa štapom, pa istrgnu koplje Egipćaninu iz ruke i ubi ga njegovim vlastitim kopljem. 24 To je učinio Benaja, sin Jojadin, i stekao ime među trojicom junaka. 25 On je, eto, bio najugledniji među tridesetoricom, ali one prve trojice nije dostigao. I David ga postavi nad svojom stražom. 26 Hrabri junaci bili su i Asahel, brat Joabov, Elhanan, sin Doda iz Betlehema, 27 Šamot Harorijac, Helec Pelonijac, 28 Ira, sin Ikeša Tekoanca, Abiezer Anatoćanin, 29 Sibekaj Hušanin, Ilaj Ahošanin, 30 Maharaj Netofaćanin, Heled, sin Baane Netofaćanina, 31 Itaj, sin Ribaja iz Gibee, od sinova Benjaminovih, Benaja Piratonjanin, 32 Huraj, iz Gaaških potoka, Abiel Arbaćanin, 33 Azmavet Bahurimac, Eliahba Šaalbonijac, 34 sinovi Hašema Gizonca, Jonatan, sin Šagea Hararijca, 35 Ahiam, sin Sakara Hararijca, Elifal, sin Urov, 36 Hefer Mekeranin, Ahija Pelonijac, 37 Hecro Karmelac, Naaraj, sin Ezbajev, 38 Joel, brat Natanov, Mibhar, sin Hagrijev, 39 Celek Amonac, Naharaj Beroćanin (štitonoša Joaba, sina Cerujina), 40 Ira Jitrijac, Gareb Jitrijac, 41 Urija Hetit, Zabad, sin Ahlajev, 42 Adina, sin Šize Rubenovca, poglavar Rubenovaca, i tridesetorica s njim, 43 Hanan, sin Maakin, i Jošafat Mitnjanin, 44 Uzija Aštaroćanin, Šama i Jeiel, sinovi Hotama Aroerca, 45 Jediael, sin Šimrijev, i njegov brat Joha Ticanin, 46 Eliel Mahavejac, te Jeribaj i Jošavja, sinovi Elnaamovi, zatim Jitma Moabac, 47 Eliel i Obed, te Jaasiel Mecobajanin.