1. Ljetopisa 12

30. 12. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 12”.

 

1 A ovo su oni koji dođoše k Davidu u Ciklag dok je on još bio prognan pred Šaulom, sinom Kiševim (oni su bili i među junacima koji su mu pomagali u boju, 2 naoružani lukom, uzmožni služiti se desnicom i ljevicom pri bacanjukamenova i odapinjanju strijela), od Šaulove braće, iz Benjamina: 3 poglavar Ahiezer i Joaš, sinovi Šemae Gibeanca, zatim Jeziel i Pelet, sinovi Azmaveta, pa Beraka i Jehu Anatoćanin, 4 te Jišmaja Gibeonac, junak među tridesetoricom i nad tridesetoricom, i Jeremija i Jahaziel i Johanan i Jozabad Gederaćanin; 5 Eluzaj i Jerimot i Bealija i Šemarja i Šefatja Harufovac; 6 Elkana i Jišija i Azarel i Joezer i Jašobeam, Korahovci, 7 te Joela i Zebadja, sinovi Jerohama iz Gedora. 8 I neki od Gadovaca prešli su k Davidu u utvrdu u pustinju, hrabri junaci, ratniciobučeni za boj, koji umiju rukovati štitom i kopljem; i lica im kao lica lavovska, a brzi bijahu kao gazele po gorama: 9 poglavar Ezer, drugi Obadija, treći Eliab, 10 četvrti Mišmana, peti Jeremija, 11 šesti Ataj, sedmi Eliel, 12osmi Johanan, deveti Elzabad, 13 deseti Jeremija, jedanaesti Makbanaj. 14 Tî su od sinova Gadovih bili zapovjednici vojske: onaj najmanji nad stotinom, a najveći nad tisućom. 15 To su bili oni koji su prvoga mjeseca prešli preko Jordana kad se on prelio preko svih svojih obala i koji su nagnali u bijeg sve iz dolina, na istok i na zapad. 16 Tada neki od sinova Benjaminovih i Judinih dođoše u utvrdu k Davidu. 17 A David izađe pred njih te progovori i reče im: »Ako s mirom dolazite k meni da mi pomognete, moje će srce biti sjedinjeno s vama; ako pakdođoste da me izdate mojim neprijateljima, premda nema krivde na mojim rukama, neka Bog otaca naših vidi i neka presudi.« 18 Tada Duh obuze Amasaja, poglavara zapovjednicima, te on reče: »Tvoji smo, Davide! Ta s tobom smo, sine Jišajev! Mir, mir tebi i mir onomu koji ti pomaže; jer tebi pomaže Bog tvoj.« I David ih primi i postavi ih za zapovjednike čete. 19 I neki od Manašea prebjegoše k Davidu kad je s Filistejcima išao u boj na Šaula; ali im nisu pomogli jer su ga filistejski knezovi, nakon savjetovanja, otpustili govoreći: »Mogao bi na račun naših glava prebjeći svojemu gospodaru Šaulu.« 20 Kad je išao u Ciklag, prebjegli su k njemu od Manašea: Adna i Jozabad i Jediael i Mihael i Jozabad i Elihu i Ciltaj, zapovjednici tisuća koje bijahu iz Manašea. 21 I oni su pomagali Davidu protiv razbojničkih družina, jer svi oni bijahu hrabri junaci te postadoše zapovjedni-ci vojske. 22 Naime, u ono su vrijeme dan za danom dolazili k Davidu da mu pomognu, sve dok tabor ne posta velik kao tabor Božji. 23 A ovo je broj ljudi opremljenih za boj, koji dođoše k Davidu u Hebron da Šaulovo kraljevstvo prenesu na nj po riječi Gospodnjoj: 24 sinova Judinih, koji su nosili štit i koplje — šest tisuća i osam stotina opremljenih za boj; 25 od sinova Šimunovih, hrabrih junaka za boj — sedam tisuća i sto; 26 od sinova Levijevih — četiri tisuće i šest stotina;27 zatim Jojada, predvodnik doma Aronova, i s njim tri tisuće i sedam stotina; 28 te Cadok, mladić, hrabar junak, i dom oca njegova — dvadeset i dva kneza; 29 a od sinova Benjaminovih, Šaulove braće — tri tisuće (jer dotad je najveći dio njih bio na službu Šaulovu domu); 30 a od sinova Efraimovih — dvadeset tisuća i osam stotina hrabrih junaka, ljudi na glasu u domovima svojih otaca; 31 a od polovice plemena Manašeova — osamnaest tisuća onih koji bijahu poimence određeni da dođu i postave Davida za kralja; 32 a od sinova Jisakarovih, koji su umjeli razabirati vremena da bi mogli spoznati što treba činiti Izrael — njihovih poglavara dvije stotine; i sva njihova braća bila su pod njihovim zapovjedništvom; 33 od Zebuluna, onih koji izlaze na vojsku, pripravnih za boj sa svakojakim bojnim oružjem — pedeset tisuća, onih koji su se nepodijeljena srca svrstali u bojne redove; 34 a od Naftalija — tisuću zapovjednika i s njima trideset i sedam tisuća sa štitom i kopljem; 35 a od Danovaca, pripravnih za boj — dvadeset i osam tisuća i šest stotina; 36 a od Ašera, onih koji izlaze na vojsku, pripravnih za boj — četrdeset tisuća; 37 a s one strane Jordana, od Rubenovaca i Gadovaca i polovice plemena Manašeova — stotinu i dvadeset tisuća naoružanih za boj sa svakojakim ratnim oružjem. 38 Svi ovi ratnici, svrstani u bojne redove, predana srca dođoše u Hebron da Davida postave za kralja nad svim Izraelom; a i svi ostali Izraelci bijahu jednoga srca da Davida postave za kralja. 39 I bili su ondje s Davidom tri dana, jedući i pijući, jer njihova braća bijahu pripravila za njih. 40 A i oni koji su im bili blizu, sve do Jisakara i Zebuluna i Naftalija, donosili su hranu na magarcima i devama i mazgama i volovima — obroke brašna, smokovih kolača i suhoga grožđa, te vina i ulja i volova i ovaca u izobilju; jer bijaše radost u Izraelu.