1. Ljetopisa 14

1. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 14”.

 

1 Tada tirski kralj Hiram pošalje glasnike k Davidu, te cedrova drveta i zidare i drvodjelje da mu grade dvor. 2 Tako David spozna da ga je Gospod potvrdio za kralja nad Izraelom i da se njegovo kraljevstvo visoko uzdiglo poradi njegova puka Izraela. 3 Potom David uze još žena u Jeruzalemu i izrodi David još sinova i kćeri. 4 A ovo su imena djece koju je imao u Jeruzalemu: Šamua i Šobab, Natan i Salomon, 5 zatim Jibhar i Elišua i Elpalet, 6 te Noga i Nefeg i Jafija 7 i Elišama i Beeliada i Elifelet. 8 No kad su Filistejci čuli da je David pomazan za kralja nad svim Izraelom, svi Filistejci pođoše tražiti Davida. I kad je David to čuo, izađe pred njih. 9 A Filistejci dođoše i raširiše se po Refaimskoj dolini. 10 Tada David upita Boga govoreći: »Hoću li poći na Filistejce? Hoćeš li ih predati meni u ruke?« A Gospod mu reče: »Pođi, jer ću ih predati tebi u ruke.« 11 Tada uzađoše u Baal-Peracim, i David ih ondje potuče. Onda reče David: »Bog je mojom rukom prodro među moje neprijatelje kao što voda prodire.« Zato onome mjestu nadjenuše ime Baal-Peracim. 12 I ostaviše ondje svoje bogove, a David zapovjedi da se ognjem spale. 13 No Filistejci se i opet raširiše po onoj dolini. 14 Tada David opet upita Boga, a Bog mu reče: »Ne idi za njima; opkoli ih pa kreni na njih ispred dudova. 15 I dogodit će se, kad začuješ zvuk korakâ na vrhovima dudova, tada izađi u boj jer je Bog izašao pred tobom da pobije filistejsku vojsku.« 16 David dakle učini kako mu je zapovjedio Bog; i potukoše filistejsku vojsku od Gibeona pa do Gezera. 17 Tako se Davidovo ime pronijelo po svim zemljama i Gospod zadade strah od njega svim narodima.