1. Ljetopisa 15

2. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 15”.

 

1 I David sebi načini kuće u Davidovu gradu te pripravi mjesto za Kovčeg Božji i razape šator za nj. 2 Tada reče David: »Nitko osim levita ne smije nositi Kovčeg Božji, jer njih je Gospod izabrao da nose Kovčeg Božji i da mu služe dovijeka.« 3 I sabra David sav Izrael u Jeruzalem da prenesu Kovčeg Gospodnji na njegovo mjesto koje mu bijaše pripravio. 4 Skupi David i sinove Aronove i levite; 5 od sinova Kehatovih: glavara Uriela i njegovu braću — stotinu i dvadeset; 6 od sinova Merarijevih: glavara Asaju i njegovu braću — dvije stotine i dvadeset; 7 od sinova Geršomovih: glavara Joela i njegovu braću — stotinu i trideset; 8 od sinova Elicafanovih: glavara Šemaju i njegovu braću — dvije stotine; 9 od sinova Hebronovih: glavara Eliela i njegovu braću — osamdeset; 10 od sinova Uzielovih: glavara Aminadaba i njegovu braću — stotinu i dvanaest. 11 Tada David pozva svećenike Cadoka i Ebjatara, i levite Uriela, Asaju i Joela, Šemaju i Eliela i Aminadaba, 12 pa im reče: »Vi ste poglavari levitskih otačkih domova; posvetite se, vi i vaša braća, da prenesete Kovčeg Gospoda, Boga Izraelova, na mjesto koje sam mu pripravio. 13 Budući da vi to niste učinili isprva, Gospod, Bog naš, obruši se na nas jer ga nismo tražili kako je red.« 14 Tada se svećenici i leviti posvetiše da prenesu Kovčeg Gospoda, Boga Izraelova. 15 I levitski sinovi poniješe Kovčeg Božji na svojim ramenima, na njegovim motkama, kako je zapovjedio Mojsije po riječi Gospodnjoj. 16 Tada David reče glavarima levitskim da svoju braću postave za pjevače s glazbalima, s harfama i citarama i cimbalima, dižući glas radosti neka se čuje. 17 I leviti postaviše Hemana, sina Joelova, a od njegove braće Asafa, sina Berekjina; i od sinova Merarijevih, od njihove braće, Etana, sina Kušajina; 18 a s njima njihovu braću drugoga reda: Zahariju, Bena i Jaaziela, te Šemiramota i Jehiela i Unija, Eliaba i Benaju i Maaseju i Matitju i Elifelea i Mikneju i Obed-Edoma i Jeiela za vratare; 19 zatim pjevače: Hemana, Asafa i Etana, koji su udarali u mjedene cimbale; 20 a Zahariju i Aziela i Šemiramota i Jehiela i Unija i Eliaba i Maaseju i Benaju na harfe po alamotu; 21 potom Matitju i Elifelea i Mikneju i Obed-Edoma i Jeiela i Azazju da vode na citrama po šeminitu; 22 a Kenaniju, glavara levitskoga, za pjevanje; on je podučavao pjevanje jer je u tome bio vješt; 23 a Berekju i Elkanu za vratare kod Kovčega; 24 a Šebaniju i Jošafata i Netanela i Amasaja i Zahariju i Benaju i Eliezera, svećenike, da trube u trube pred Kovčegom Božjim; a Obed-Edoma i Jehiju za vratare kod Kovčega. 25 Tako su David i starješine Izraelove i tisućnici s radošću otišli prenijeti Kovčeg saveza Gospodnjega iz kuće Obed-Edomove. 26 I dogodi se, kad je Bog pomogao levitima koji su nosili Kovčeg saveza Gospodnjega, da priniješe sedam junaca i sedam ovnova. 27 A David je bio ogrnut plaštem od finoga lana, kao i svi leviti koji su nosili Kovčeg i pjevači i Kenanija, vođa pjevanja među pjevačima. David je imao na sebi i laneni oplećak. 28 Tako je sav Izrael prenosio Kovčeg saveza Gospodnjega uz klicanje i zvuk roga i trube i cimbala udarajući u harfe i citare. 29 I dogodi se, dok je Kovčeg saveza Gospodnjega ulazio u Davidov grad, da je Mikala, kći Šaulova, gledala s prozora i vidjela kralja Davida kako poskakuje i veseli se; i ona ga prezre u srcu svojemu.