1. Ljetopisa 16

3. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 16”.

 

1 Tada uniješe Kovčeg Božji i postaviše ga nasred šatora što ga David bijaše razapeo za nj; i prinesoše paljenice i pomirnice pred Bogom. 2 I kad je David završio s prinošenjem paljenica i pomirnica, blagoslovi puk u imeGospodnje. 3 Potom razdijeli svim ljudima u Izraelu, i muškarcima i ženama, svakomu po hljeb kruha i komad mesa i kolač od grožđica. 4 I postavi neke od levita da služe pred Kovčegom Gospodnjim tako što će podsjećati i hvaliti i slaviti Gospoda, Boga Izraelova: 5 poglavara Asafa, pa drugoga za njim Zahariju, zatim Jeiela i Šemiramota i Jehiela i Matitju i Eliaba i Benaju i Obed-Edoma i Jeiela, s harfama i citarama. I Asaf je udarao u cimbale, 6 a svećenici Benaja i Jahaziel trubili su vazda u trube pred Kovčegom saveza Božjega. 7 Tada, u onaj dan, David prvi put preda ovaj psalam u ruke Asafa i njegove braće da hvale Gospoda: 8 Hvalite Gospoda, zazivajte ime njegovo! Obznanite među pucima djela njegova! 9 Pjevajte mu, slavite ga, sva njegova kazujte čudesa! 10 Dičite se svetim imenom njegovim! Neka se raduje srce onih koji traže Gospoda! 11 Tražite Gospoda i snagu njegovu, tražite svagda lice njegovo! 12 Spomenite se čudesa njegovih što ih učini, njegovih čuda i sudova usta njegovih! 13 Vi, potomstvo Izraela, sluge njegova, sinovi Jakovljevi, izabranici njegovi! 14 On je Gospod, Bog naš, po svoj su zemlji sudovi njegovi. 15 Spominjite se dovijeka saveza njegova, riječi što je zapovjedi tisući naraštaja; 16 saveza koji sklopi s Abrahamom i prisege njegove Izaku. 17 I postavi je Jakovu za propis, Izraelu kao vječni savez, 18 govoreći: »Tebi ću dati zemlju kanaansku kao dio u baštinu vašu«, 19 kad vas još bijaše malo na broj, vrlo malo, i bijaste pridošlice u njoj. 20 I iđahu od naroda do naroda i od jednoga kraljevstva k drugomu puku. 21 Ne dopusti nikomu da ih tlači, i kraljeve prekori zbog njih: 22 »Ne dirajte u moje pomazanike i prorocima mojim ne činite zla!« 23 Pjevaj Gospodu, sva zemljo, navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo. 24 Kazujte među narodima slavu njegovu, među svim pucima čudesa njegova. 25 Jer velik je Gospod i hvale predostojan, i strašniji je on od sviju bogova. 26 Jer svi su pučki bogovi kumiri, a Gospod stvori nebesa. 27 Sjaj je i veličanstvo pred njim, snaga i radost u mjestu su njegovu.28 Dajte Gospodu, pučki rodovi, dajte Gospodu slavu i moć! 29 Dajte Gospodu slavu dostojnu imena njegova, donesite prinosnicu i dođite preda nj! Poklonite se Gospodu u krasoti svetosti! 30 Dršći pred njim, zemljo sva! Doista, svijet čvrsto stoji, neće se poljuljati. 31 Nek se nebesa raduju i zemlja nek kliče! I nek reknu među narodima: »Gospodkraljuje!« 32 Neka huči more i punina njegova! Nek se veseli polje i sve što je na njemu! 33 Sva stabla šumska tada će klicati pred Gospodom, jer dolazi suditi zemlji. 34 Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer milosrđe njegovo trajedovijeka! 35 I recite: »Spasi nas, Bože našega spasenja, i saberi nas i izbavi nas od pogana, da hvalimo tvoje sveto ime, da slavimo u hvali tvojoj.« 36 Blagoslovljen Gospod, Bog Izra­elov, odvijeka i dovijeka! I sav puk neka rekne: »Amen!« i neka slavi Gospoda! 37 I ostavi ondje pred Kovčegom saveza Gospodnjega Asafa i braću njegovu da vazda služe pred Kovčegom, koliko treba iz dana u dan, 38 a Obed-Edoma i njegovu braću — njih šezdeset i osam — te Obed-Edoma, sina Jedutunova i Hosu, da budu vratari; 39 a svećenika Cadoka i njegovu braću pred tabernakulom Gospodnjim na uzvišici što je u Gibeonu, 40 da svagda prinose paljenice Gospodu na žrtveniku za paljenice, jutrom i večeri, i da čine sve što je napisano u Zakonu što ga je Gospod zapovjedio Izraelu; 41 a s njima Hemana i Jedutuna i ostale izabrane koji bijahu poimence određeni da hvale Gospoda, jer milosrđe njegovo trajedovijeka; 42 i s njima Hemana i Jedutuna da sviraju trubama i cimbalima i ostalim glazbalima Božjim; a sinove Jedutunove da budu vratari. 43 Tada se sav puk raziđe, svatko svojoj kući; a David se vrati da blagoslovi svoj dom.