1. Ljetopisa 2

20. 12. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 2”.

 

1 Ovo su sinovi Izraelovi: Ruben, Šimun, Levi i Juda, Jisakar i Zebulun, 2 Dan, Josip i Benjamin, Naftali, Gad i Ašer.3 Sinovi Judini: Er i Onan i Šela. Tu trojicu rodila mu je kći Šuina, Kanaanka. Ali Er, Judin prvorođenac, bijaše zao u očima Gospodnjim pa ga Gospod usmrti. 4 I njegova snaha Tamara rodi mu Peresa i Zeraha. U svemu — bijaše pet Judinih sinova. 5 Peresovi sinovi bijahu Hecron i Hamul. 6 A sinovi Zerahovi: Zimri i Etan i Heman i Kalkol i Dara — u sve- mu, petorica. 7 Karmijevi pak sinovi: Akar, unesrećitelj Izraela, koji se iznevjerio uzimajući prokleto. 8 Zatim sinovi Etanovi: Azarja. 9 Pa sinovi Hecronovi koji mu se rodiše: Jerahmeel i Ram i Kelubaj. 10 I Ram rodi Aminadaba, a Aminadab rodi Nahšona, kneza sinova Judinih. 11 Nahšon pak rodi Salmu, a Salma rodi Boaza. 12 I Boaz rodi Obeda, a Obed rodi Jišaja. 13 Jišaj pak rodi svojega prvorođenca Eliaba, pa drugoga Abinadaba, zatim trećega Šimu, 14 četvrtoga Netanela, petoga Radaja, 15 šestoga Ocema, sedmoga Davida; 16 i sestre im Ceruju i Abigailu. A sinovi Cerujini bijahu Abišaj i Joab i Asahel — trojica. 17 Abigaila pak rodi Amasu; a Amasi je otac bio Jeter Jišmaelac. 18 I Kaleb, sin Hecronov, izrodi djecu sa ženom Azubom i s Jeriotom; a ovo su njezini sinovi: Ješer i Šobab i Ardon. 19 A kad je umrla Azuba, Kaleb sebi uze Efratu i ona mu rodi Hura. 20 Hur pak rodi Urija, a Uri rodi Becalela. 21 Potom pak Hecron uđe kćeri Makira, oca Gileadova (a on je uze kad je njemu bilo šezdeset godina), i ona mu ro- di Seguba. 22 Segub pak rodi Jaira, koji je imao dvadeset i tri grada u zemlji gileadskoj. 23 Ali Gešur i Aram preoteše od njih gradiće Jairove, te Kenat i naselja njegova — šezdeset gradova. Sve je to pripadalosinovima Makira, oca Gileadova. 24 A nakon smrti Hecronove u Kaleb-Efrati, Hecronova žena Abija rodi mu Ašhura, oca Tekoina. 25 A sinovi Jerahmeela, Hecronova prvorođenca, bili su: prvorođenac Ram, pa Buna i Oren, Ocem i Ahija. 26 Jerahmeel je imao i drugu ženu, a ime joj Atara; ona bijaše mati Onamova. 27 A sinovi Rama, prvorođenca Jerahmeelova, bili su Maac i Jamin i Eker. 28 Onamovi pak sinovi bijahu: Šamaj i Jada; a sinovi Šamajevi: Nadab i Abišur. 29 Abišurovoj pak ženi ime bijaše Abihaila, i ona mu rodi Ahbana i Molida. 30 A sinovi Nadabovi: Seled i Apaim; ali Seled umrije bez djece. 31 A sinovi Apaimovi: Jiši; Jišijevi pak sinovi: Šešan; a sinovi Šešanovi: Ahlaj. 32 A sinovi Jade, brata Šamajeva: Jeter i Jonatan; ali Jeter umrije bez djece. 33 A sinovi Jonatanovi: Pelet i Zaza. To su bili sinovi Jerahmeelovi. 34 Šešan pak nije imao sinova, nego kćeri; ali je Šešan imao slugu Egipćanina kojemu bijaše ime Jarha. 35 Stoga Šešan dade svoju kćer svojemu sluzi Jarhi za ženu, iona mu rodi Ataja. 36 Ataj pak rodi Natana, a Natan rodi Zabada; 37 i Zabad rodi Eflala, a Eflal rodi Obeda; 38 Obed pak rodi Jehua, a Jehu rodi Azarju; 39 i Azarja rodi Heleca, a Helec rodi Elasu; 40 Elasa pak rodi Sismaja, a Sismaj rodi Šaluma; 41 i Šalum rodi Jekamju, a Jekamja rodi Elišamu. 42 A sinovi Kaleba, brata Jerahmeelova, bili su njegov prvorođenac Meša (on je bio otac Zifov) te sinovi Mareše, oca Hebronova. 43 A sinovi Hebronovi: Korah i Tapuah i Rekem i Šema. 44 I Šema rodi Rahama, oca Jorkoamova, a Rekem rodi Šamaja. 45 Šamajev pak sin bijaše Maon, a Maon je bio otac Bet-Curov. 46 I Efa, Kalebova inoča, rodi Harana i Mocu i Gazeza; i Haran rodi Gazeza. 47 A sinovi Jahdajevi: Regem i Jotam i Gešan i Pelet i Efa i Šaaf. 48 Kalebova inoča Maaka rodi Šebera i Tirhanu. 49 Rodi i Šaafa, oca Madmanina, Ševu, oca Makbenina, te oca Gibina. A Kalebova kći bila je Aksa. 50 Ovo su sinovi Kalebova sina Hura, prvorođenca Efratina: Šobal, otac Kirjat-Jearimov, 51 Salma, otac Betlehemov, Haref, otac Bet-Gaderov. 52 I Šobal, otac Kirjat-Jearima, imao je sinove: Haroea i polovicu Menuhoćana. 53 Zatim rodovi Kirjat-Jearimovi: Jitrijci i Putijci i Šumatijci i Mišraijci; od ovih su potekli Coratijci i Eštaulijci. 54 Sinovi Salmini: Betlehem i Netofaćani, Atrot-Bet-Joab i polovica Menahtijaca, te Corijci. 55 A knjižničke porodice koje su živjele u Jabecu: Tiratijci, Šimatijci, Sukatijci. To su Kenijci koji potječu od Hamata, oca doma Rekabova.