1. Ljetopisa 21

8. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 21”.

 

1 Tada Sotona ustade na Izraela i nahuška Davida da prebroji Izraela. 2 Stoga David reče Joabu i glavarima puka: »Idite, prebrojite Izraela od Beer-Šebe pa do Dana, te mi donesite njihov broj, da znam.« 3 Nato reče Joab: »Neka Gospod pridoda svojemu puku još sto puta koliko ih je sada! Nisu li, moj gospodaru kralju, svi oni sluge mojemu gospodaru? Zašto to traži moj gospodar? Zašto da navuče krivnju na Izraela?« 4 Ali kraljeva riječ bijaše jača od Joabove. Stoga Joab ode i prođe svim Izraelom pa dođe natrag u Jeruzalem. 5 Tada Joab preda Davidu broj popisanoga puka; i bijaše svega Izraela milijun i stotinu tisuća ljudi vičnih maču, a Jude četiri stotine i sedamdeset tisuća ljudi vičnih maču. 6 Ali među njima nije brojio Levija i Benjamina jer je Joabu bila odurna kraljeva zapovijed. 7 Ta stvar bila je zla i u Božjim očima pa on udari Izraela. 8 I reče David Bogu: »Veoma sam sagriješio što sam to učinio. Zato sad, molim te, ukloni bezakonje sluge svojega, jer sam vrlo ludo radio.« 9 AGospod progovori Davidovu vidiocu Gadu govoreći: 10 »Idi i kaži Davidu: ‘Ovako veli Gospod: Troje ja stavljam preda te; izaberi sebi jedno od toga da ti učinim.’« 11 I dođe Gad k Davidu i reče mu: »Ovako veli Gospod: ‘Izaberi si: 12 ili tri godine gladi, ili da tri mjeseca gineš pred svojim neprijateljima i da te stiže mač tvojih neprijatelja, ili da tri dana hara mač Gospodnji i kuga u zemlji i anđeo Gospodnji da zatire po svemu području Izraelovu.’ Zato sad razvidi koju ću riječ uzvratiti onomu koji me poslao.« 13 Nato David reče Gadu: »Na velikoj sam muci. Neka sad padnem u ruke Gospodnje, jer vrlo je veliko smilovanje njegovo, a u ruke ljudske neka ne padnem.« 14 Tako Gospod pošalje kugu na Izraela te Izraelu pade sedamdeset tisuća ljudi. 15 I posla Bog anđela u Jeruzalem da ga zatire. I dok je zatirao, Gospod pogleda i sažali se zbog toga zla; stoga reče anđelu zatorniku: »Dosta je, povuci sada ruku svoju.« I anđeo Gospodnji stade kod gumna Ornana Jebusejca. 16 Tada David podiže oči svoje i ugleda anđela Gospodnjega kako stoji između zemlje i neba, s isukanim mačem u ruci svojoj ispruženim prema Jeruzalemu. Nato David i starješine, prekriveni kostrijeću, padoše na lice svoje. 17 Tada David reče Bogu: »Nisam li ja zapovjedio da se prebroji puk? Ja sam dakle taj koji je zgriješio i doista sam zlo postupio. Ali ove ovce, što su učinile? Molim te, Gospode, Bože moj, neka tvoja ruka dođe na mene i na dom oca mojega, a ne na tvoj puk da ga pomori!« 18 Tada anđeo Gospodnji reče Gadu da kaže Davidu neka David uzađe i podigne žrtvenik Gospodu na gumnu Ornana Jebusejca. 19 I David uzađe, po riječi što ju je Gad govorio u ime Gospodnje. 20 Tada se Ornan okrenu i ugleda anđela; a njegova se četiri sina koji bijahu s njim sakriše. Naime, Ornan bijaše vršio pšenicu. 21 Pa kad David dođe do Ornana, Ornan se obazre i ugleda Davida te izađe s gumna i pokloni se Davidu licem do zemlje. 22 Nato David reče Ornanu: »Daj mi to gumno za zemljište da na njemu sagradim žrtvenik Gospodu. Daj mi ga za punu cijenu, da bi prestao pomor u puku.« 23 Ornan pak reče Davidu: »Uzmi si ga, pa neka moj gospodar kralj čini što je dobro u njegovim očima. Evo, dajem ti i goveda za paljenice i mlatilice za drva i pšenicu za prinosnicu; sve ti dajem.« 24 Ali kralj David reče Ornanu: »Ne, nego ću radije kupiti za punu cijenu. Ta neću Gospodu nositi što je tvoje ni prinositi paljenice koje ništa ne koštaju.« 25 Stoga David dade Ornanu za ono mjesto šest stotina šekela zlata na mjeru. 26 I sagradi ondje David žrtvenik Go­spodu i prinese paljenice i pomirnice; i zazove Gospoda, a on ga usliši spustivši oganj s neba na žrtvenik za paljenice. 27 Tada Gospod zapovjedi anđelu da vrati svoj mač u korice njegove. 28 U ono vrijeme, kad David vidje da ga je Gospod uslišao na gumnu Ornana Jebusejca, poče ondje prinositi žrtve. 29 A tabernakul Gospodnji, što ga je Mojsije načinio u pustinji, i žrtvenik za paljenice, bio je u to vrijeme na uzvišici u Gibeonu. 30 No David nije mogao ići preda nj tražiti Boga jer se bio uplašio mača anđela Gospodnjega.