1. Ljetopisa 22

9. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 22”.

 

1 Tada David reče: »Ovo je Dom Gospoda, Boga, i ovo je žrtvenik za paljenice Izraelu.« 2 Stoga David zapovjedi da se skupe stranci koji bijahu u zemlji Izraelovoj te postavi klesare da klešu sječene kamenove za izgradnju Doma Božjega. 3 Pripravio je David i veliku količinu željeza za izradu čavala za vrata na dverima i za spojeve, te veliku količinu mjedi, bez mjere; 4 zatim cedrova drveta, bez broja, jer su Sidonci i Tirci dovozili Davidu mnogo cedrova drveta. 5 Jer David reče: »Moj sin Salomon mlad je i nježan, a Dom koji treba graditi Gospodu mora biti izuzetne veličanstvenosti, ugleda i slave među svim zemljama. Ja ću sad pripraviti za nj.« I pripravi David mnoštvo svega prije svoje smrti. 6 Potom dozva svojega sina Salomona i zapovjedi mu da sagradi Dom Gospodu, Bogu Izraelovu. 7 I reče David Salomonu: »Sine moj, meni je bilo na srcu da sagradim Dom imenu Gospoda, Boga svojega; 8 ali mi dođe riječ Gospodnja, govoreći: ‘Mnogo si krvi prolio i velike si ratove vodio; nećeš ti graditi Doma mojemu imenu jer si mnogo krvi prolio na zemlju preda mnom. 9 Evo, rodit će ti se sin; on će biti čovjek počinka i njemu ću dati da počine od svih svojih neprijatelja uokolo. Jer Salomon će mu biti ime, i u njegove dane dat ću Izraelu mir i spokojstvo. 10 On će sagraditi Dom imenu mojemu; i on će meni biti sin, a ja ću njemu biti otac i utvrdit ću prijestolje kraljevstva njegova nad Izraelom dovijeka.’ 11 Sada, sine moj, neka Gospod bude s tobom i dadne ti da uspiješ i sagradiš Dom Gospoda, Boga svojega, kao što je govorio za te. 12 Samo neka ti Gospod poda razboritosti i razuma kad te postavi nad Izraelom da držiš Zakon Gospoda, Boga svojega. 13 Uspijevat ćeš onda kad budeš pazio da vršiš propise i uredbe što ih Gospod zapovjedi Mojsiju za Izraela. Budi jak i odvažan, ne boj se i ne strahuj. 14 Aja sam, evo, u nevolji svojoj pripravio za Dom Gospodnji stotinu tisuća talenata zlata i milijun talenata srebra, a mjedi i željeza bez mjere, jer ga je bilo mnogo. Pripravio sam i drva i kamenja, a ti još k tome pridodaj. 15 Uza te su i mnogi radnici, klesari i kamenoresci i drvodjelje, te svakojaki umješnici u svakome poslu. 16 Zlatu, srebru i mjedi i željezu nema broja. Ustani i radi, i neka Gospod bude s tobom.« 17 David zapovjedi i svim glavarima Izraelovim da pomognu njegovu sinu Salomonu: 18 »Nije li Gospod, Bog vaš, s vama i nije li vam dao počinka odasvud? Jer on mi je stanovnike ove zemlje predao u ruke i zemlja bijaše pokorena pred Gospodom i pred pukom njegovim. 19 Upravite sada srce svoje i dušu svoju da tražite Gospoda, Boga svojega. Zato ustanite i gradite Svetište Gospodu, Bogu, kako biste Kovčeg saveza Go­spodnjega i sveto posuđe Božje mogli unijeti u Dom koji će se sagraditi imenu Gospodnjemu.«