1. Ljetopisa 23

10. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 23”.

 

1 A kad David ostarje i nasiti se života, postavi svojega sina Salomona za kralja nad Izraelom. 2 Potom skupi sve glavare Izraelove, te svećenike i levite. 3 A brojili su se leviti u dobi od trideset godina pa naviše. I bijaše ih na broj po muškim glavama trideset i osam tisuća. 4 Od njih su dvadeset i četiri tisuće nadgledali posao u Domu Gospodnjemu, a šest tisuća njih bili su upravitelji i suci; 5 četiri tisuće njih bili su pak vratari, a četiri tisuće oni koji su slavili Gospoda glazbalima »što sam ih«, reče David, »načinio za slavljenje.« 6 I David ih razdijeli na redove po Levijevim sinovima: Geršonu, Kehatu i Merariju. 7 Od Geršonovaca bijahu Ladan i Šimej. 8 Sinovi Ladanovi: poglavar Jehiel, te Zetam i Joel — trojica. 9 Sinovi Šimejevi: Šelomit i Haziel i Haran — njih trojica. To su bili poglavari Ladanovih otačkih domova. 10 A sinovi Šimejevi: Jahat, Zina te Jeuš i Berija. Ta su četvorica bili sinovi Šimejevi. 11 I Jahat je bio poglavar, a Ziza drugi; Jeuš i Berija pak nisu imali mnogo sinova, zato su se brojili kao jedan otački dom. 12 Sinovi Kehatovi: Amram, Jichar, Hebron i Uziel — četvorica. 13 Sinovi Amramovi: Aron i Mojsije. I Aron bijaše odvojen da posvećuje Svetinju nad svetinjama, on i njegovi sinovi dovijeka, da pale kâd pred Gospodom, da mu služe i da blagoslivljaju u ime njegovo dovijeka. 14 A Mojsije je bio čovjek Božji. Njegovi su sinovi bili prozvani po plemenu Levijevu. 15 Sinovi Mojsijevi bijahu Geršom i Eliezer. 16 Sinovi Geršomovi: poglavar Šebuel. 17 A sinovi Eliezerovi bijahu poglavar Rehabja. I Eliezer nije imao drugih sinova, ali su se sinovi Rehabjini veoma namnožili. 18 Sinovi Jicharovi: poglavar Šelomit. 19 Sinovi Hebronovi: poglavar Jerija, drugi Amarja, treći Jahaziel i četvrti Jekameam. 20 Sinovi Uzielovi: poglavar Mika i drugi Jišija. 21 Sinovi Merarijevi: Mahli i Muši. Sinovi Mahlijevi: Eleazar i Kiš. 22 I Eleazar umrije a ne imadne sinova, nego samo kćeri, pa ih uzeše njihova braća, sinovi Kiševi. 23 Sinovi Mušijevi: Mahli i Eder i Jeremot — trojica. 24 To su bili sinovi Levijevi po domovima svojih otaca, poglavari otačkih domova, pobrojani među njima prema broju imenâ, s glave na glavu, koji su obavljali posao u službi u Domu Gospodnjemu u dobi od dvadeset godina pa naviše. 25 Jer David reče: »Gospod, Bog Izraelov, dao je počinka svojemu puku, i prebivat će u Jeruzalemu dovijeka.« 26 A za levite pak reče: »Neće više nositi tabernakul ni ikakva njegova posuđa za službu njegovu.« 27 Naime, po posljednjim Davidovim riječima brojili su se sinovi Levijevi u dobi od dvadeset godina pa naviše, 28 jer njihova je dužnost bila da pomažu sinovima Aronovim u službi u Domu Gospodnjemu, u predvorjima i u dvoranama, i u čišćenju svih svetih stvari, te u poslu u službi oko Doma Božjega 29 i oko prinesenih kruhova i finoga brašna za prinosnicu i neukvasanih oblata i svega što se peče na tavi i što se miješa, te oko svakakvih mjera i veličina; 30 i da svakoga jutra stoje hvaleći i slaveći Gospoda, a tako i večerom; 31 i da prinose sve paljenice Gospodu, subotama, za mlađake i na blagdane, prema broju određenom njima danim propisom, svagda pred Gospodom; 32 i da vode brigu o Šatoru sastanka i brigu o Svetinji i brigu o svojoj braći, sinovima Aronovim, u službi oko Doma Gospodnjega.