1. Ljetopisa 24

11. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 24”.

 

1 I sinovi Aronovi imali su svoje redove. Sinovi Aronovi bili su: Nadab i Abihu, Eleazar i Itamar. 2 Ali Nadab i Abihu umriješe prije oca svojega i ne imahu djece; zato su svećeničku službu vršili Eleazar i Itamar. 3 Tada ih David — s Cadokom, od sinova Eleazarovih, i Ahimelekom, od sinova Itamarovih — razdijeli po njihovu redu u njihovoj službi. 4 Ali se u sinova Eleazarovih našlo više muževa poglavara nego u sinova Itamarovih pa ih podijeliše. U sinova Eleazarovih bilo je šesnaest poglavara otačkih domova, a u sinova Itamarovih tek osam, prema njihovim otačkim domovima. 5 Zato ih razdijeliše ždrjebovima jedne od drugih jer su upravitelji Svetišta i upravitelji Doma Božjega bili i od sinova Eleazarovih i od sinova Itamarovih. 6 A popisao ih je pisar Šemaja, sin Netanelov, jedan od levita, pred kraljem i knezovima i svećenikom Cadokom i Ahimelekom, sinom Ebjatarovim, i pred poglavarima svećeničkih i levitskih otačkih domova, uzevši jedan otački dom za Eleazara i uzevši jedan za Itamara. 7 I izađe prvi ždrijeb za Jojariba, drugi za Jedaju, 8 treći za Harima, četvrti za Seorima, 9 peti za Malkiju, šesti za Mijamina,10 sedmi za Hakoca, osmi za Abiju, 11 deveti za Ješuu, deseti za Šekaniju, 12 jedanaesti za Eliašiba, dvanaesti za Jakima, 13 trinaesti za Hupu, četrnaesti za Ješebaba, 14 petnaesti za Bilgu, šesnaesti za Imera, 15 sedamnaesti za Hezira, osamnaesti za Hapiceca, 16 devetnaesti za Petahju, dvadeseti za Jehezkela, 17 dvadeset i prvi za Jakina, dvadeset i drugi za Gamula, 18 dvadeset i treći za Delaju, dvadeset i četvrti za Maazju. 19 To je bio njihov red u službi kojim su išli u Dom Gospodnji, po odredbi danoj preko Arona, oca njihova, kako mu je zapovjedio Gospod, Bog Izraelov. 20 A od ostalih sinova Levijevih bili su — od sinova Amramovih: Šubael; od sinova Šubaelovih: Jehdeja. 21 Od Rehabje; od sinova Rehabjinih: poglavar Jišija. 22 Od Jicharovaca: Šelomot; od sinova Šelomotovih: Jahat. 23 A sinovi Hebronovi: Jerija, drugi Amarja, treći Jahaziel, četvrti Jekameam. 24 Sinovi Uzielovi: Mika; od sinova Mikinih: Šamir. 25 Mikin brat bio je Jišija; od sinova Jišijinih: Zaharija. 26 Sinovi Merarijevi: Mahli i Muši. Sinovi Jaazijini: Beno. 27 Sinovi Merarijevi po Jaaziji: Beno i Šoham i Zakur i Ibri. 28 Po Mahliju: Eleazar, koji nije imao sinova. 29 Po Kišu; sinovi Kišovi: Jerahmeel. 30 A sinovi Mušijevi: Mahli i Eder i Jerimot. To su bili levitski sinovi po domovima svojih otaca. 31 I oni su također bacali ždrjebove kao i njihova braća, sinovi Aronovi, pred kraljem Davidom i Cadokom i Ahimelekom i poglavarima svećeničkih i levitskih otačkih domova, i to poglavari otačkih domova kao i njihova mlađa braća.