1. Ljetopisa 25

12. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 25”.

 

1 David je s vojnim zapovjednicima odvojio za službu i sinove Asafove i Hemanove i Jedutunove, koji su prorokovali uz citre, harfe i cimbale; a broj ljudi koji su vršili službu bijaše: 2 Od sinova Asafovih: Zakur i Josip i Netanija i Asarela; sinovi Asafovi bili su pod rukom Asafa, koji je prorokovao pod rukom kraljevom. 3 Od Jedutuna; sinovi Jedutunovi: Gedalija i Ceri i Ješaja, Hašabja i Matitja — šestorica — pod rukom njihova oca Jedutuna, koji je prorokovao uz harfu hvaleći i slaveći Gospoda. 4 Od Hemana; sinovi Hemanovi: Bukija, Matanija, Uziel, Šebuel i Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti i Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Mahaziot. 5Sve su ovo bili sinovi Hemana, kraljeva vidioca u riječima Božjim, koji su podizali rog. A Bog je Hemanu dao četrnaest sinova i tri kćeri. 6 Svi su oni bili pod rukom svojega oca u pjevanju u Domu Gospodnjemu, uz cimbale, harfe i citre, za službu u Domu Božjemu. Asaf i Jedutun i Heman bili su pod rukom kraljevom. 7 I bijaše ih na broj, zajedno s braćom njihovom koja bijahu poučena u pjevanju Gospodu, svih koji bijahu vješti, dvije stotine osamdeset i osam. 8 I baciše ždrjebove za svoje dužnosti, najmanji kao i najveći, učitelj zajedno s učenikom. 9 I prvi je ždrijeb za Asafa izašao na Josipa; drugi na Gedaliju, njega i braću njegovu i sinove njegove — njih dvanaest; 10 treći na Zakura, sinove njegove i braću njegovu — njih dvanaest; 11 četvrti na Jicrija, sinove njegove i braću njegovu — njih dvanaest; 12 peti na Netaniju, sinove njegove i braću njegovu — njih dvanaest; 13 šesti na Bukiju, sinove njegove i braću njegovu — njih dvanaest; 14 sedmi na Jesarelu, sinove njegove i braću njegovu — njih dvanaest; 15 osmi na Ješaju, sinove njegove i braću njegovu — njih dvanaest; 16 deveti na Mataniju, sinove njegove i braću njegovu — njih dvanaest; 17 deseti na Šimeja, sinove njegove i braću njegovu — njih dvanaest; 18 jedanaesti na Azarela, sinove njegove i braću njegovu — njih dvanaest; 19 dvanaesti na Hašabju, sinove njegove i braću njegovu — njih dvanaest; 20 trinaesti na Šubaela, sinove njegove i braću njegovu — njih dvanaest; 21četrnaesti na Matitju, sinove njegove i braću njegovu — njih dvanaest; 22 petnaesti na Jeremota, sinove njegove i braću njegovu — njih dvanaest; 23 šesnaesti na Hananiju, sinove njegove i braću njegovu — njih dvanaest; 24sedamnaesti na Jošbekašu, sinove njegove i braću njegovu — njih dvanaest; 25 osamnaesti na Hananija, sinove njegove i braću njegovu — njih dvanaest; 26 devetnaesti na Malotija, sinove njegove i braću njegovu — njih dvanaest; 27 dvadeseti na Eliatu, sinove njegove i braću njegovu — njih dvanaest; 28 dvadeset i prvi na Hotira, sinove njegove i braću njegovu — njih dvanaest; 29 dvadeset i drugi na Gidaltija, sinove njegove i braću njegovu —njih dvanaest; 30 dvadeset i treći na Mahaziota, sinove njegove i braću njegovu — njih dvanaest; 31 dvadeset i četvrti na Romamti-Ezera, sinove njegove i braću njegovu s— njih dvanaest.