1. Ljetopisa 26

13. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 26”.

 

1 Vratarski su redovi bili; od Korahovaca: Mešelemja, sin Koreov, od sinova Asafovih. 2 A sinovi Mešelemjini: prvorođenac Zaharija, drugi Jediael, treći Zebadja, četvrti Jatniel, 3 peti Elam, šesti Johanan, sedmi Elioenaj. 4 A sinovi Obed-Edomovi: prvorođenac Šemaja, drugi Jozabad, treći Joah, pa četvrti Sakar i peti Netanel, 5 šesti Amiel, sedmi Jisakar, osmi Pelutaj; jer ga je Bog blagoslovio. 6 I njegovu sinu Šemaji rodiše se sinovi, koji bijahu glavari u domovima svojih otaca jer su sami bili hrabri junaci. 7 Sinovi Šemajini bili su: Otni i Refael i Obed, teElzabad, čija braća, Elihu i Semakja, bijahu hrabri ljudi. 8 Svi su ovi bili od sinova Obed-Edomovih; oni i njihovi sinovi i njihova braća, sposobni ljudi, sa snagom za službu — šezdeset i dvojica od Obed-Edoma. 9 A Mešelemja je imao sinova i braće, hrabrih ljudi, njih osamnaest. 10 I Hosa, jedan od sinova Merarijevih, imao je sinove: poglavara Šimrija (premda on nije bio prvorođenac, ipak ga je njegov otac postavio za poglavara); 11 zatim drugoga Hilkiju, trećega Tebaliju, četvrtoga Zahariju; svih sinova i braće Hosine bilo je trinaest. 12 Ovim vratarskim redovima, muževima poglavarima, bile su dodijeljene dužnosti kao i njihovoj braći, da služe u Do- muGospodnjemu. 13 I oni baciše ždrjebove, najmanji kao i najveći, prema domovima svojih otaca, za svake dveri. 14 I ždrijeb za istok pade na Šelemju. Tada baciše ždrjebove za njegova sina Zahariju, razboritog savjetnika, i njegov ždrijeb izađe na sjever; 15 Obed-Edomu na jug, a njegovim sinovima na spremište; 16 Šupimu i Hosi na zapad, kod Šaleketskih dveri, na putu što se penje gore — straža do straže. 17 S istoka šest levita, sa sjevera četiri na dan, s juga četiri na dan, a kod spremišta dva po dva. 18 Kod Parbara, na zapadu, četiri na putu i dva kod Parbara. 19 To su bili vratarski redovi od sinova Korahovih i sinova Merarijevih. 20 A od levita: Ahija bijaše nad riznicom Doma Božjega i nad riznicom posvećenih prinosa. 21 Sinovi Ladanovi, sinovi Geršonovaca po Ladanu, poglavari otačkih domova Ladana Geršonovca, bijahu: Jehieli. 22 Sinovi Jehielijevi Zetam i Joel, brat njegov, bili su nad riznicama Do- ma Gospodnjega. 23 Od Amramovaca, Jicharovaca, Hebronovaca i Uzielovaca bili su: 24 Dakle, Šebuel, sin Geršoma, sina Mojsijeva, bijaše nadstojnik nad riznicom. 25 A njegova braća po Eliezeru: njegov sin Rehabja, pa njegov sin Ješaja, pa njegov sin Joram, pa njegov sin Zikri, pa njegov sin Šelomit. 26 Taj Šelomit i braća njegova bili su nad svom riznicom posvećenih prinosa što ih je posvetio kralj David s poglavarima otačkih domova, tisućnicima i stotnicima i vojnim zapovjednicima. 27 I od ratnog plijena dio su posvetili da se popravi DomGospodnji. 28 I sve što je posvetio vidjelac Samuel i Šaul, sin Kišev, i Abner, sin Nerov, i Joab, sin Cerujin, sve posvećeno bilo je pod rukom Šelomita i njegove braće. 29 Od Jicharovaca, Kenanija i njegovi sinovi bili suzaduženi za vanjske poslove nad Izraelom, kao nadglednici i suci. 30 Od Hebronovaca, Hašabja i njegova braća — tisuću i sedam stotina sposobnih ljudi — imali su nadgledništvo nad Izraelom s ovu stranu Jordana na zapadu u svakom poslu Gospodnjemu i u službi za kralja. 31 Među Hebronovcima, poglavar Hebronovaca bio je Jerija. Četrdesete godine Davidova kraljevanja tražilo se u rodoslovljima njegovih otaca i našlo se među njima vrsnih ljudi u Jazeru Gileadskom. 32 A njegove braće bilo je dvije tisuće i sedam stotina sposobnih ljudi, poglavara otačkih domova; i kralj David ih postavi nad Rubenovcima i Gadovcima i nad polovicom plemena Manašeova za sve Božje poslove i kraljeve poslove.