1. Ljetopisa 27

14. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 27”.

 

1 A ovo su sinovi Izraelovi po svojemu broju, poglavari otačkih domova i tisućnici i stotnici i njihovi nadglednici koji su služili kralju u svakom poslu vojnih jedinica koje su dolazile i odlazile iz mjeseca u mjesec, tijekom svih mjeseci u godini; svaka je jedinica imala dvadeset i četiri tisuće ljudi. 2 Nad prvom jedinicom, prvoga mjeseca, bio je Jašobeam, sin Zabdielov; i u njegovoj jedinici bilo je dvadeset i četiri tisuće ljudi. 3 On je bio od sinova Peresovih, poglavar svim vojnim zapovjednicima prvoga mjeseca. 4 Drugoga je pak mjeseca nad jedinicom bio Dodaj Ahošanin, a u njegovoj jedinici predvodnik je bio i Miklot; i u njegovoj jedinici bilo je dvadeset i četiri tisućeljudi. 5 Treći zapovjednik vojske, trećega mjeseca, bio je Benaja, sin svećenika Jojade, poglavar; i u njegovoj jedinici bilo je dvadeset i četiri tisuće ljudi. 6 Taj je Benaja bio junak među tridesetoricom i nad tridesetoricom; a u njegovoj jedinici bio je Amizabad, sin njegov. 7 Četvrti zapovjednik, četvrtoga mjeseca, bio je Asahel, brat Joabov, a za njim Zebadja, sin njegov; i u njegovoj jedinici bilo je dvadeset i četiri tisuće ljudi. 8 Peti zapovjednik, petoga mjeseca, bio je zapovjednik Šamhut Jizrahovac; i u njegovoj jedinici bilo je dvadeset i četiri tisuće ljudi. 9 Šesti zapovjednik, šestoga mjeseca, bio je Ira, sin Ikeša Tekoanca; i u njegovoj jedinici bilo je dvadeset i četiri tisuće ljudi. 10 Sedmi zapovjednik, sedmoga mjeseca, bio je Helec Pelonijac, od sinova Efraimovih; i u njegovoj jedinici bilo je dvadeset i četiri tisuće ljudi. 11 Osmi zapovjednik, osmoga mjeseca, bio je Sibekaj Hušanin, od Zerahovaca; i u njegovoj jedinici bilo je dvadeset i četiri tisuće ljudi. 12 Deveti zapovjednik, devetoga mjeseca, bio je Abiezer Anatoćanin, od Benjaminovaca; i u njegovoj jedinici bilo je dvadeset i četiri tisuće ljudi. 13 Deseti zapovjednik, desetoga mjeseca, bio je Maharaj Netofaćanin, od Zerahovaca; i u njegovoj jedinici bilo je dvadeset i četiri tisuće ljudi. 14 Jedanaesti zapovjednik, jedanaestoga mjeseca, bio je Benaja Piratonjanin, od sinova Efraimovih; i u njegovoj jedinici bilo je dvadeset i četiri tisuće ljudi. 15 Dvanaesti zapovjednik, dvanaestoga mjeseca, bio je Heldaj Netofaćanin, od Otniela; i u njegovoj jedinici bilo je dvadeset i četiri tisuće ljudi. 16 A nad plemenima Izraelovim bili su: predvodnik Rubenovaca — Eliezer, sin Zikrijev; Šimunovaca — Šefatja, sin Maakin; 17 Levijevaca — Hašabja, sin Kemuelov; Aronovaca — Cadok; 18 Jude — Elihu, jedan od Davidove braće; Jisakara — Omri, sin Mihaelov; 19 Zebuluna — Jišmaja, sin Obadijin; Naftalija — Jerimot, sin Azrielov; 20 sinova Efraimovih — Hošea, sin Azazjin; polovice plemena Manašeova — Joel, sin Pedajin; 21 druge polovice plemena Manašeova u Gileadu — Jido, sin Zaharijin; Benjamina — Jaasiel, sin Abnerov; 22 Dana — Azarel, sin Jerohamov. To su bili knezovi plemena Izraelovih. 23 Ali David nije uračunavao broj onih u dobi od dvadeset godina pa naniže, jer je Gospodrekao da će umnožiti Izraela kao zvijezde nebeske. 24 Joab, sin Cerujin, počeo je prebrojavati, ali nije dovršio, jer zbog toga dođe srdžba na Izraela pa taj broj nije ušao u izvješće Ljetopisa kralja Davida. 25 A nad kraljevim riznicama bio je Azmavet, sin Adielov. Nad spremištima u polju, u gradovima, u selima i u tornjevima, bio je pak Jonatan, sin Uzijin. 26 A nad onima koji su obavljali poslove u polju obrađujući zemlju bio je Ezri, sin Kelubov. 27 Nad vinogradima je pak bio Šimej Ramaćanin, a nad vinogradskim rodom u vinskim podrumima Zabdi Šifmijac. 28 Nad maslinama i nad smokvikama što su bile po nizini bio je pak Baal-Hanan Gederac, a nad spremištima ulja bio je Joaš. 29 Nad govedima što su pasla u Šaronu bio je pak Šitraj Šaronac, a nad govedima u dolini Šafat, sin Adlajev. 30 Nad devama je pak bio Obil Jišmaelac, a nad magaricama Jehdeja Meronoćanin. 31 Nad ovcama je pak bio Jaziz Hagrijac. Sve su to bili nadglednici nad dobrima što su pripadala kralju Davidu. 32 A Jonatan, Davidov stric, bio je savjetnik; bio je to razborit čovjek i knjižnik. Jehiel, sin Hakmonijev, bio je pak s kraljevim sinovima. 33 I Ahitofel je bio kraljev savjetnik, a Hušaj Arkijac bio je kraljev prijatelj. 34 Nakon Ahitofela bili su pak Jojada, sin Benajin, i Ebjatar; a zapovjednik kraljeve vojske bio je Joab.