1. Ljetopisa 29

16. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 29”.

 

1 I reče kralj David svemu zboru: »Moj sin Salomon, onaj kojega je Bog izabrao, mlad je i nježan, a ovo je velik posao; jer dvor neće biti za čovjeka nego za Gospoda, Boga. 2 Ja sam, stoga, svom svojom snagom pripravio za Dom Boga svojega zlata za zlatne predmete i srebra za srebrne, te mjedi za mjedene, željeza za željezne i drva za drvene; oniksovih kamenova i kamenova što se umeću, ukrasnih i šarolikih kamenova, te svakojakoga dragoga kamenja i kamenova mramora u izobilju. 3 Budući da mi je stalo do Doma Božjega, i blago što ga imam u zlatu i srebru dat ću za Dom Boga svojega, povrh svega što sam već pripravio za sveti Dom: 4 tri tisuće talenata zlata, od zlata ofirskoga, i sedam tisuća talenata čistoga srebra, da se oblože zidovi zgrada; 5 zlata za zlatne predmete i srebra za srebrne, i za svako djelo ruku umjetničkih. Bi li tko danas htio rukom svojom priložiti Gospodu?« 6 Tada glavari otačkih domova i knezovi plemena Izraelovih i tisućnici i stotnici i nadglednici nad kraljevim poslovima darivahu dragovoljno. 7 I dadoše za službu u Domu Božjemu zlata — pet tisuća talenata i deset tisuća darika, i srebra — deset tisuća talenata, i mjedi — osamnaest tisuća talenata, i željeza — sto tisuća talenata. 8 I u koga god se našlo dragoga kamenja, davao bi u riznicu Doma Gospodnjega, na ruke Jehiela Geršonovca. 9 I puk se radovao što su oni dragovoljno darivali, jer su predana srca darivali Gospodu; a i kralj David radovao se radošću velikom. 10Potom David blagoslovi Gospoda na oči svega zbora. I reče David: »Blagoslovljen bio, ti Gospode, Bože Izraela, oca našega, od vijeka i dovijeka! 11 Tvoja je, Gospode, veličina i sila i slava i pobjeda i veličanstvo, jer sve što je na nebu i na zemlji, tvoje je. Tvoje je, Gospode, kraljevstvo i ti si uzvišen kao poglavar iznad svega. 12 Od tebe je i bogatstvo i slava, i ti vladaš nad svime; i u tvojoj je ruci snaga i sila, i u tvojoj je ruci da učiniš velikim i osnažiš svakoga. 13 Zato sad, Bože naš, mi te hvalimo i slavimo tvoje slavno ime. 14 Jer tko sam ja i tko je moj puk da bismo imali snage ovoliko dragovoljno darivati? Ta od tebe je sve, i iz tvojih ruku primivši, dadosmo tebi. 15 Jer pred tobom mi smo došljaci i pridošlice, kao što bijahu svi očevi naši. Naši su dani na zemlji kao sjena i bez nade. 16 Gospode, Bože naš, sve ovo obilje što smo ga pripravili da tebi gradimo Dom, tvojemu svetom imenu, iz tvoje je ruke i tvoje je sve. 17 Ali znam, Bože moj, da ti ispituješ srca i u čestitosti nalaziš ugodu. Ja sam u iskrenosti srca svojega dragovoljno darivao sve ovo i sad s radošću gledam tvoj puk koji se ovdje nalazi kako te dragovoljno dariva. 18 Gospode, Bože naših otaca Abrahama, Izaka i Izraela, sačuvaj ovo do­vijeka u naumu misli srca puka svojega i upravi srce njihovo k sebi. 19 A mojemu sinu Salomonu podaj predano srce da bi držao tvoje zapovijedi, tvoja svjedočanstva i odredbe tvoje, i da bi ih vršio sve, i da bi sagradio dvor za koji sam pripravio.« 20 Tada David reče svemu zboru: »Blagoslovite sad Gospoda, Boga svojega!« I sav zbor blagoslovi Gospoda, Boga svojih otaca, pa se pokloni i iskaza štovanje Gospodu i kralju. 21 A onaj sljedeći dan žrtvovali su žrtve Gospodu i prinosili Gospodu paljenice: tisuću junaca, tisuću ovnova, tisuću jaganjaca, s njihovim ljevanicama i žrtvama u izobilju za sav Izrael. 22 Tako su onoga dana jeli i pili pred Gospodom u velikom veselju. Onda po drugi put postaviše za kralja Salomona, sina Davidova, i pomazaše ga Gospodu za vladara, a Cadoka za svećenika. 23 Tako je Salomon sjeo kao kralj na prijestolje Gospodnje namjesto Davida, oca svojega. I bio je uspješan, i slušao ga je sav Izrael. 24 A svi knezovi i junaci, kao i svi sinovi kralja Davida, iskazaše pokornost kralju Salomonu. 25 I Gospod je veoma uzvisio Salomona naoči svega Izraela i dao mu kraljevsko veličanstvo kakvo nije imao nijedan kralj prije njega u Izraelu.26 Tako je David, sin Jišajev, kraljevao nad svim Izraelom. 27 A vrijeme za koje je kraljevao nad Izraelom iznosilo ječetrdeset godina; sedam godina kraljevao je u Hebronu, a trideset i tri godine kraljevao je u Jeruzalemu. 28 I umrije u lijepoj starosti, sit života, bogatstva i slave. A namjesto njega zakralji se sin mu Salomon. 29 A djela kralja Davida, i prva i posljednja, eno su zapisana u knjizi vidioca Samuela i u knjizi proroka Natana i u knjizi vidioca Gada, 30 sa svim njegovim kraljevanjem i njegovom silom i događajima što prijeđoše preko njega i preko Izraela i preko svih kraljevstava zemaljskih.