1. Ljetopisa 3

21. 12. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 3”.

1 Ovo su pak sinovi Davidovi koji mu se rodiše u Hebronu: prvorođenac Amnon od Ahinoame Jizreelke, drugi Daniel od Abigaile Karmelke; 2 treći Abšalom, sin Maake, kćeri Talmaja, gešurskoga kralja; četvrti Adonija, sin Hagitin; 3 peti Šefatja od Abitale; šesti Jitream od njegove žene Egle. 4 Ova šestorica rodila su mu se u Hebronu, a ondje je kraljevao sedam godina i šest mjeseci; u Jeruzalemu je pak kraljevao trideset i tri godine. 5 A ovi mu sesinovi rodiše u Jeruzalemu: Šima i Šobab i Natan i Salomon — četvorica od Batšue, kćeri Amielove. 6 Zatim Jibhar i Elišama i Elifelet 7 i Noga i Nefeg i Jafija 8 i Elišama i Eliada i Elifelet — devetorica. 9 Sve su to bili sinovi Davidovi — osim sinova inoča — i njihova sestra Tamara. 10 A Salomonov sin bio je Roboam; njegov sin Abija, njegov sin Asa, njegov sin Jošafat, 11 njegov sin Joram, njegov sin Ahazja, njegov sin Joaš, 12 njegov sin Amacja, njegov sin Azarja, njegov sin Jotam, 13 njegov sin Ahaz, njegov sin Ezekija, njegov sin Manaše, 14 njegov sin Amon, njegov sin Jošija. 15 A sinovi Jošijini: prvorođenac Johanan, drugi Jojakim, treći Cidkija, četvrti Šalum. 16 A sinovi Jojakimovi: njegov sin Jekonija i njegov sin Cidkija. 17 A sinovi Jekonije: Asir, njegov sin Šealtiel, 18 te Malkiram i Pedaja i Šenacar, Jekamja, Hošama i Nedabja. 19 A sinovi Pedajini: Zerubabel i Šimej. Zerubabelovi pak sinovi: Mešulam i Hananija i sestra im Šelomita; 20 zatim Hašuba i Ohel i Berekja, Hasadja i Jušab-Hesed — petorica. 21 A sinovi Hananijini: Pelatja i Ješaja, sinovi Refajini, sinovi Arnanovi, sinovi Obadijini, sinovi Šekanijini. 22 A sinovi Šekanijini: Šemaja; Šemajini pak sinovi bijahu Hatuš i Jigal i Barijah i Nearja i Šafat — šestorica. 23 A sinovi Nearjini: Elioenaj i Ezekija i Azrikam — trojica. 24 A sinovi Elioenajevi: Hodaja i Eliašib i Pelaja i Akub i Johanan i Delaja i Anani — sedmorica.