1. Ljetopisa 4

22. 12. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 4”.

 

1 Sinovi Judini: Peres, Hecron i Karmi, te Hur i Šobal. 2 I Šobalov sin Reaja rodi Jahata, a Jahat rodi Ahumaja i Lahada. Ovo su rodovi Coratijaca. 3 Ovi su pak od oca Etama: Jizreel i Jišma i Jidbaš, a njihovoj sestri bijaše ime Hacelelponija. 4 I Penuel bijaše otac Gedorov, a Ezer otac Hušin. To su bili sinovi Hura, prvorođenca Efrate, oca Betlehema. 5 I Ašhur, otac Tekoin, imaše dvije žene: Helu i Naaru. 6 I Naara mu rodi Ahuzama i Hefera i Temenija i Haahaštarija. To su bili sinovi Naarini. 7 Helini pak sinovi bijahu Ceret i Cohar i Etnan. 8 I Koc rodi Anuba i Cobebu, te porodice Aharhela, sina Harumova. 9 A Jabec bijaše ugledniji od braće svoje; i mati mu njegova nadjenu ime Jabec govoreći: »Jer sam ga u boli rodila.« 10 I Jabec zazva Boga Izraelova govoreći: »Kad bi me doista blagoslovio i raširio međe moje te bi sa mnom ruka tvoja bila pa me uščuvaš oda zla da me ono ne ojadi!« I Bog mu ispuni što je zaiskao. 11 A Kelub, brat Šuhin, rodi Mehira; on je bio otac Eštonov. 12 I Ešton rodi Bet-Rafu i Paseaha i Tehinu, oca Ir-Nahaševa. To su bili Rekini ljudi. 13 A sinovi Kenazovi: Otniel i Seraja; a Otnielovi sinovi: Hatat 14 i Meontaj, koji rodi Ofru. Seraja pak rodi Joaba, oca doline Harašim; oni naime bijahu obrtnici. 15 A sinovi Kaleba, sina Jefuneova: Iru, Ela i Naam; Elini pak sinovi: Kenaz. 16 A sinovi Jehalelelovi: Zif i Zifa, Tirja i Asarel. 17A sinovi Ezrini: Jeter i Mered i Efer i Jalon. I Meredova žena zače i rodi Mirjam i Šamaja i Jišbaha, oca Eštemoe 18 (a njegova žena Jehudija rodi Jereda, oca Gedorova, i Hebera, oca Sokova, i Jekutiela, oca Zanoahova). To su dakle sinovi Bitje, kćeri faraonove, koju je uzeo Mered. 19 A sinovi žene Hodijine, sestre Nahamove: otac Keile Garmijca i Eštemoa Maakatovac. 20 A sinovi Šimonovi: Amnon i Rina, Ben-Hanan i Tilon. Jišijevi pak sinovi: Zohet i Ben-Zohet. 21 Sinovi Šele, sina Judina: Er, otac Lekin, i Laada, otac Marešin, te rodovi doma izrađivačâ finoga lana, od kuće Ašbeine; 22 zatim Jokim i ljudi iz Kozebe i Joaš i Saraf, koji su vladali nad Moabom, te Jašubi-Lehem. Ali to su drevni zapisi. 23 To su bili lončari i oni koji su živjeli među sadnicama i gromačama. Živjeli su tamo kod kralja radeći na njegovim poslovima. 24 Sinovi Šimunovi: Nemuel i Jamin, Jarib, Zerah i Šaul. 25 Njegov sin bio je Šalum, njegov sin Mibsam, njegov sin Mišma. 26 A sinovi Mišmini: njegov sin Hamuel, njegov sin Zakur i njegov sin Šimej. 27 A Šimej je imao šesnaest sinova i šest kćeri. No njegova braća nisu imala mnogo sinova i sve njihove porodice nije bilo tako mnogo kao sinova Judinih. 28 A živjeli su u Beer-Šebi i Moladi i Hacar-Šualu, 29 te u Bilhi i u Ecemu i u Toladu 30 i u Betuelu i u Hormi i u Ciklagu 31 i u Bet-Markabotu i u Hacar-Susimu i u Bet-Biriju i u Šaaraimu. To su bili njihovi gradovi do Davidova kraljevanja. 32 A njihova naselja bila su: Etam i Ajin, Rimon i Token i Ašan — pet gradova, 33 te sva njihova naselja što su bila oko tih gradova do Baala. To su bili njihovi nastani i njihovo rodoslovlje. 34 I Mešobab i Jamlek i Joša, sin Amacjin; 35 i Joel i Jehu, sin Jošibje, sina Seraje, sina Asielova; 36 i Elioenaj i Jaakoba i Ješohaja i Asaja i Adiel i Jesimiel i Benaja; 37 i Ziza, sin Šifija, sina Alona, sina Jedaje, sina Šimrija, sina Šemajina; 38 ovi — spomenuti po imenima — bijahu glavari u svojim porodicama; i dom otaca njihovih silno se povećao. 39 Stoga odoše do ulaza u Gedor pa sve do istočne strane doline tražiti pašu za svoja stada. 40 I našli su izobilnu i dobru pašu, i zemlju prostranu i mirnu i spokojnu. Ondje su naime nekoć živjeli Hamovci. 41 Ovi dakle, popisani poimence, dođoše u dane Judina kralja Ezekije i potukoše njihove šatore i boravišta koja su se ondje zatekla. Tako su ih zatrli do današnjega dana i nastanili se u njihovim mjestima, jer je ondje bilo paše za njihova stada. 42 A neki od njih, pet stotina ljudi od sinova Šimunovih, krenuše na goru Seir, imajući za poglavare Pelatju i Nearju i Refaju i Uziela, sinove Jišijeve. 43 I potukoše ostatak Amalečana koji su se izvukli i nastaniše se ondje do današnjega dana.