1. Ljetopisa 6

24. 12. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 6”.

 

1 Sinovi Levijevi: Geršon, Kehat i Merari. 2 A sinovi Kehatovi: Amram, Jichar te Hebron i Uziel. 3 A djeca Amramova: Aron i Mojsije i Mirjam; Aronovi pak sinovi: Nadab i Abihu, Eleazar i Itamar. 4 Eleazar rodi Pinhasa, Pinhas rodi Abišuu; 5 Abišua pak rodi Bukija, a Buki rodi Uzija; 6 i Uzi rodi Zerahju, a Zerahja rodi Merajota; 7Merajot pak rodi Amarju, a Amarja rodi Ahituba; 8 i Ahitub rodi Cadoka, a Cadok rodi Ahimaaca; 9 Ahimaac pak rodi Azarju, a Azarja rodi Johanana; 10 i Johanan rodi Azarju (to je onaj koji je služio kao svećenik u Domu što ga je Salomon sagradio u Jeruzalemu); 11 Azarja pak rodi Amarju, a Amarja rodi Ahituba; 12 i Ahitub rodi Cadoka, a Cadok rodi Šaluma; 13 Šalum pak rodi Hilkiju, a Hilkija rodi Azarju; 14 i Azarja rodi Seraju, a Seraja rodi Jocadaka. 15 A Jocadak je otišao kad je Gospod rukom Nabukodonosorovom odveo u sužanjstvo Judu i Jeruzalem. 16 Sinovi Levijevi bili su Geršom, Kehat i Merari. 17 A ovo su imena sinova Geršomovih: Libni i Šimej. 18A sinovi Kehatovi: Amram i Jichar i Hebron i Uziel. 19 Sinovi Merarijevi: Mahli i Muši. Ovo su rodovi Levijevi po njihovim ota- čkim domovima. 20 Od Geršoma: njegov sin Libni, njegov sin Jahat, njegov sin Zima, 21 njegov sin Joah, njegov sin Ido, njegov sin Zerah, njegov sin Jeatraj. 22 Sinovi Kehatovi: njegov sin Aminadab, njegov sin Korah, njegov sin Asir, 23 njegov sin Elkana te njegov sin Ebjasaf i njegov sin Asir, 24 njegov sin Tahat, njegov sin Uriel, njegov sin Uzija i njegov sin Šaul. 25 A sinovi Elkanini: Amasaj i Ahimot. 26 Elkana; sinovi Elkanini: njegov sin Cofaj i njegov sin Nahat, 27 njegov sin Eliab, njegov sin Jeroham, njegov sin Elkana. 28 A sinovi Samuelovi: prvorođenac Vašni i drugi Abija. 29 Sinovi Merarijevi: Mahli, njegov sin Libni, njegov sin Šimej, njegov sin Uza, 30njegov sin Šima, njegov sin Hagija, njegov sin Asaja. 31 A ovo su oni koje je David postavio nad službom pjevanja u Domu Gospodnjemu kad je Kovčeg ondje našao svoje počivalište. 32 Oni su dakle pjesmom služili pred tabernakulom Šatora sastanka sve dok Salomon nije sagradio Dom Gospodnji u Jeruzalemu i oni su stajali u svojoj službi prema svojemu redoslijedu. 33 A ovo su oni koji su stajali u službi i njihovi sinovi. Od sinova Kehatovaca: pjevač Heman, sin Joela, sina Samuela, 34 sina Elkane, sina Jerohama, sina Eliela, sina Toaha, 35 sina Cufa, sina Elkane, sina Mahata, sina Amasaja, 36 sina Elkane, sina Joela, sina Azarje, sina Sefanije, 37 sina Tahata, sina Asira, sina Ebjasafa, sina Koraha, 38 sina Jichara, sina Kehata, sina Levija, sina Izraelova. 39 A njegov brat Asaf, koji je stajao njemu zdesna: Asaf, sin Berekje, sina Šime, 40 sina Mihaela, sina Baaseje, sina Malkije, 41sina Etnija, sina Zeraha, sina Adaje, 42 sina Etana, sina Zime, sina Šimeja, 43 sina Jahata, sina Geršoma, sina Levijeva. 44 A njihova braća, sinovi Merarijevi, stajala su slijeva: Etan, sin Kišija, sina Abdija, sina Maluka, 45 sina Hašabje, sina Amacje, sina Hilkije, 46 sina Amcija, sina Banija, sina Šamera, 47 sina Mahlija, sina Mušija, sina Merarija, sina Levijeva. 48 I njihova ostala braća Leviti bila su postavljena za svu službu u tabernakulu Doma Božjega. 49 A Aron i njegovi sinovi prinosili su žrtve na žrtveniku za paljenice i na kadionom žrtveniku, obavljajućisav posao u Svetinji nad svetinjama i vršeći pomirenje nad Izraelom, prema svemu što je zapovjedio Božji sluga Mojsije. 50 A ovo su sinovi Aronovi: njegov sin Eleazar, njegov sin Pinhas, njegov sin Abišua, 51 njegov sin Buki, njegov sin Uzi, njegov sin Zerahja, 52 njegov sin Merajot, njegov sin Amarja, njegov sin Ahitub, 53 njegov sin Cadok, njegov sin Ahimaac. 54 A ovo su njihova boravišta po njihovim taborima na njihovu području. Sinovima Aronovim od roda Kehatovaca (jer njihov bijaše prvi ždrijeb): 55 njima dakle dadoše Hebron u zemlji Judinoj s njegovim podgrađima oko njega; 56 no gradsko polje i njegova sela dadoše Kalebu, sinu Jefuneovu. 57 Sinovima Aronovim dadoše dakle gradove-utočišta: Hebron i Libnu s njezinim podgrađima, te Jatir i Eštemou s njihovim podgrađima, 58 zatim Hilen s njegovim podgrađima, Debir s njegovim podgrađima, 59 te Ašan s njegovim podgrađima i Bet-Šemeš s njegovim podgrađima; 60 a od plemena Benjaminova: Gebu s njezinim podgrađima i Alemet s njegovim podgrađima i Anatot s njegovim podgrađima. Svih njihovih gradova po njihovim rodovima — trinaest gradova. 61 Ostalim pak sinovima Kehatovim iz roda toga plemena ždrijebom je od polovice plemenapripalo deset gradova, od polovice plemena Manašeova. 62 A sinovima Geršomovim po njihovim rodovimapripalo je trinaest gradova u Bašanu — od plemena Jisakarova i od plemena Ašerova i od plemena Naftalijeva i od plemena Manašeova. 63 Sinovima Merarijevim po njihovim rodovima ždrijebom je pripalo dvanaest gradova — od plemena Rubenova i od plemena Gadova i od plemena Zebulunova. 64 Tako su sinovi Izraelovi levitima dali te gradove s njihovim podgrađima. 65 I dali su ždrijebom od plemena sinova Judinih i od plemena sinova Šimunovih i od plemena sinova Benjaminovih te gradove koji su navedeni poimence. 66 A neki iz rodova sinova Kehatovih primili su kao svoje područje gradove od plemena Efraimova. 67 Njima su pak dali gradove-utočišta: Šekem s njegovim podgrađima, na Efraimovoj gori, i Gezer s njegovim podgrađima, 68 zatim Jokmeam s njegovim podgrađima i Bet-Horon s njegovim podgrađima, 69 te Ajalon s njegovim podgrađima i Gat-Rimon s njegovim podgrađima. 70 A od polovice plemena Manašeova dali su rodovima ostalih sinova Kehatovih: Aner s njegovim podgrađima i Bileam s njegovim podgrađima. 71 Sinovima Geršomovim dali su od rodova polovice plemena Manašeova: Golan u Bašanu s njegovim podgrađima i Aštarot s njegovim podgrađima; 72 a od plemena Jisakarova: Kedeš s njegovim podgrađima, Daberat s njegovim podgrađima, 73 te Ramot s njegovim podgrađima i Anem s njegovim podgrađima; 74 a od plemena Ašerova: Mašal s njegovim podgrađima i Abdon s njego-vim podgrađima, 75 te Hukok s njegovim podgrađima i Rehob s njegovim podgrađima; 76 a od plemena Naftalijeva: Kedeš u Galileji s njegovim podgrađima i Hamon s njegovim podgrađima i Kirjataim s njegovim podgrađima. 77 Ostalim sinovima Merarijevim dali su od plemena Zebulunova: Rimon s njegovim podgrađima i Tabor s njegovim podgrađima. 78 A onkraj Jordana, prema Jerihonu, na istočnoj strani Jordana, dali su im od plemena Rubenova: Becer u pustinji s njegovim podgrađima i Jahcu s njezinim podgrađima, 79 te Kedemot s njegovim podgrađima i Mefaat s njegovim podgrađima; 80 a od plemena Gadova: Ramot u Gileadu s njegovim podgrađima i Mahanaim s njegovim podgrađima, 81 te Hešbon s njegovim podgrađima i Jazer s njegovim podgrađima.