1. Ljetopisa 7

25. 12. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 7”.

 

1 A sinovi Jisakarovi: Tola i Pua, Jašub i Šimron — četvorica. 2 A sinovi Tolini: Uzi i Refaja i Jeriel i Jahmaj i Jibsam i Šemuel — poglavari domova svojih otaca. Sinovi Tolini bili su hrabri junaci u svojemu naraštaju, kojih broj u Davidove dane bijaše dvadeset i dvije tisuće i šest stotina. 3 A sinovi Uzijevi: Jizrahja; Jizrahjini pak sinovi: Mihael i Obadija, Joel i Jišija. Sva ta petorica bijahu poglavari. 4 A uz njih je, po njihovim naraštajima, prema domovima njihovih otaca, u vojnim četama za boj bilo trideset i šest tisuća ljudi, jer su imali mnogo žena i sinova. 5 A njihove braće po svim rodovima Jisakarovim — hrabrih junaka — bilo je u svemu osamdeset i sedam tisuća onih koji su bili obuhvaćeni svojim rodoslovljima. 6 Sinovi Benjaminovi: Bela i Beker i Jediael — trojica. 7 A sinovi Belini: Ecbon i Uzi i Uziel i Jerimot i Iri — petorica poglavara otačkoga doma, hrabrih junaka. I oni bijahu obuhvaćeni svojim rodoslovljima: dvadeset i dvije tisuće trideset i četvorica. 8 A sinovi Bekerovi: Zemira i Joaš i Eliezer i Elioenaj i Omri i Jerimot i Abija i Anatot i Alemet. Sve ovo bijahu sinovi Bekerovi. 9 I oni bijahu obuhvaćeni svojim rodoslovljima po svojim naraštajima, po poglavarima domova svojih otaca: dvadeset tisuća i dvije stotine hrabrih junaka. 10 A sinovi Jediaelovi: Bilhan; Bilhanovi pak sinovi: Jeuš i Benjamin i Ehud i Kenaana i Zetan i Taršiš i Ahišahar. 11 Svih tih sinova Jediaelovih po poglavarima otačkih domova — hrabrih junaka — bilo je sedamnaest tisuća i dvije stotine onih koji s vojskom izlaze na vojnu. 12 Zatim Šupim i Hupim, sinovi Irovi, teHušim, sin Aherov. 13 Sinovi Naftalijevi: Jahciel i Guni i Jecer i Šalum, sinovi Bilhini. 14 Sinovi Manašeovi: Asriel, kojega mu rodi njegova inoča Sirijka; ona rodi i Makira, oca Gileadova. 15 Makir pak uze za ženu sestru Hupima i Šupima, a ime njihove sestre bijaše Maaka. Drugomu pak Manašeovu sinu ime bijaše Celofhad, a Celofhad je imao samo kćeri. 16 I rodi Maaka, žena Makirova, sina, i nadjenu mu ime Pereš. Njegovu bratu bijaše pak ime Šereš, a njegovi su sinovi bili Ulam i Rakem. 17 A sinovi Ulamovi: Bedan. To su bili sinovi Gileada, sina Makira, sina Manašeova. 18 I njegova sestra Hamoleketa rodi Išhoda i Abiezera i Mahlu. 19 Šemidini pak sinovi bijahu Ahjan i Šekem i Likhi i Aniam. 20 A sinovi Efraimovi: Šutelah, a njegov sin Bered, a njegov sin Tahat, a njegov sin Elada, a njegov sin Tahat, 21 a njegov sin Zabad, a njegov sin Šutelah, a njegov sin Ezer i Elead, koje su ljudi iz Gata, rođeni u zemlji, ubili jer su sišli da im uzmu stoku. 22 Zato je njihov otac Efraim tugovao mnogo dana, a braća njegova dolazila su ga tješiti. 23 Potom uđe k svojoj ženi te ona zače i rodi sina; i nadjene mu ime Berija, jer je u njegovu domu pošlo po zlu. 24 A njegova kći bila je Šeera, koja sagradi Bet-Horon Donji i Gornji te Uzen-Šeeru; 25 a sin mu je bio Refah i Rešef; njegov pak sin Telah, a njegov sin Tahan, 26 njegov sin Ladan, njegov sin Amihud, njegov sin Elišama, 27 njegov sin Non, njegov sin Jošua. 28 A njihovi posjedi i njihova boravišta bili su Betel i njegova naselja, te s istoka Naaran, a sa zapada Gezer i njegova naselja i Šekem i njegova naselja, sve do Gaze i njezinih naselja; 29 a uz granice sinova Manašeovih Bet-Šean i njegova naselja, Taanak i njegova naselja, Megido i njegova naselja, Dor i njegova naselja. U ovima su boravili sinovi Josipa, sina Izraelova. 30 Sinovi Ašerovi: Jimna i Jišva i Jišvi i Berija i Seraha, sestra njihova. 31 A sinovi Berijini: Heber i Malkiel; on je bio otac Birzaitov. 32 I Heber rodi Jafleta i Šomera i Hotama i Šuu, sestru njihovu. 33 A sinovi Jafletovi: Pasak i Bimhal i Ašvat. To su bili sinovi Jafletovi. 34 A sinovi Šamerovi: Ahi i Rohga, Jehuba i Aram. 35 A sinovi njegova brata Helema: Cofah i Jimna i Šeleš i Amal. 36 Sinovi Cofahovi: Suah i Harnefer i Šual i Beri i Jimra, 37 Becer i Hod i Šama i Šilša i Jitran i Beera. 38 A sinovi Jeterovi: Jefune i Pispa i Ara. 39 A sinovi Ulini: Arah i Haniel i Ricja. 40 Sve su to bili sinovi Ašerovi, poglavari otačkih domova, prokušani ljudi, hrabri junaci, poglavari među knezovima. A broj onih koji bijahu obuhvaćeni svojim rodoslovljima među vojskom za boj bijaše dvadeset i šest tisuća ljudi.