1. Ljetopisa 8

26. 12. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 8”.

 

1 A Benjamin rodi Belu, prvorođenca svojega, drugoga Ašbela i trećega Aharaha, 2 četvrtoga Nohu i petoga Rafu. 3A sinovi Belini bili su Adar i Gera i Abihud 4 i Abišua i Naaman i Ahoah 5 i Gera i Šefufan i Huram. 6 A ovo su bili sinovi Ehudovi; to su oni koji su bili poglavari otačkih domova žitelja Gebe te ih odvedoše u sužanjstvo u Manahat: 7 i Naaman i Ahija i Gera — on ih odvede u sužanjstvo; i rodi Uzu i Ahihuda. 8 I Šaharaim, pošto je otpustio žene svoje Hušimu i Baaru, rodi sinove u zemlji moapskoj. 9 I rodi s Hodešom, ženom svojom, Jobaba i Cibju i Mešu i Malkama 10 i Jeuca i Sakju i Mirmu. To su bili njegovi sinovi, poglavari otačkih domova. 11 S Hušimom pak rodi Abituba i Elpaala. 12 A sinovi Elpaalovi: Eber i Mišam i Šamed (on sagradi Ono i Lod s njegovim naseljima), 13 te Berija i Šema (oni bijahu poglavari otačkih domova žitelja Ajalona; oni su istjerali žitelje Gata). 14A Ahjo, Šašak i Jeremot, 15 te Zebadja i Arad i Ader 16 i Mihael i Jišpa i Joha bili su sinovi Berijini. 17 A Zebadja i Mešulam i Hizki i Heber 18 i Jišmeraj i Jizlija i Jobab bili su sinovi Elpaalovi. 19 A Jakim i Zikri i Zabdi 20 i Elienaj i Ciltaj i Eliel 21 i Adaja i Beraja i Šimrat bili su sinovi Šimijevi. 22 A Jišpan i Eber i Eliel 23 i Abdon i Zikri i Hanan 24 i Hananija i Elam i Antotija 25 i Jifdeja i Penuel bili su sinovi Šašakovi. 26 A Šamšeraj i Šeharja i Atalija 27 i Jaarešja i Ilija i Zikri bili su sinovi Jerohamovi. 28 To su bili poglavari otačkih domova po svojim naraštajima. Ovi poglavari živjeli su u Jeruzalemu. 29 U Gibeonu su pak živjeli: otac Gibeonov (a njegovoj ženi bijaše ime Maaka), 30 i njegov sin prvorođenac Abdon, te Cur i Kiš i Baal i Nadab 31 i Gedor i Ahjo i Zaker 32 i Miklot, koji rodi Šimeu. I oni su isto živjeli sa svojom braćom u Jeruzalemu, nasuprot druge svoje braće. 33 A Ner rodi Kiša i Kiš rodi Šaula, a Šaul rodi Jonatana i Malki-Šuu i Abinadaba i Ešbaala. 34 A Jonatanov sin bio je Merib-Baal; i Merib-Baal rodi Miku. 35 A sinovi Mikini: Piton i Melek i Tarea i Ahaz. 36 I Ahaz rodi Joadu, a Joada rodi Alemeta i Azmaveta i Zimrija; Zimri pak rodi Mocu. 37 I Moca rodi Bineu, a njegov sin bijaše Rafa, njegov sin Elasa, njegov sin Acel. 38 Acel pak imaše šestoricu sinova; a ovo su njihova imena: Azrikam, Bokru i Jišmael, te Šearja i Obadija i Hanan. Svi ovi bijahu sinovi Acelovi. 39 A sinovi Ešeka, brata njegova: njegov prvorođenac Ulam, drugi Jeuš i treći Elifelet. 40 A sinovi Ulamovi bili su hrabri junaci koji su zapinjali luk i imali mnogo sinova i sinova njihovih sinova — stotinu i pedeset. Svi ovi bijahu od sinova Benjaminovih.