1. Ljetopisa 9

27. 12. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Ljetopisa 9”.

 

1 Tako je sav Izrael bio obuhvaćen rodoslovljima i eno ih zapisanih u Knjizi kraljeva Izraelovih. A Juda je zbog svoje nevjernosti bio odveden u sužanjstvo u Babilon. 2 A prvi koji su se ponovo nastanili na svojemu posjedu u svojim gradovima bili su Izraelci, svećenici, leviti i netinci. 3 A u Jeruzalemu su se nastanili neki od sinova Judinih i od sinova Benjaminovih i od sinova Efraimovih i Manašeovih: 4 Utaj, sin Amihuda, sina Omrija, sina Imrija, sina Banijeva, od sinova Peresa, sina Judina. 5 A od Šilonaca: Asaja, prvorođenac, i njegovi sinovi. 6 A od sinova Zerahovih: Jeuel i braća njihova, njih šest stotina i devedeset. 7 A od sinova Benjaminovih: Salu, sin Mešulama, sina Hodavje, sina Hasenuina; 8 zatim Jibneja, sin Jerohamov, i Ela, sin Uzija, sina Mikrijeva, i Mešulam, sin Šefatje, sina Reuela, sina Ibnijina; 9 te njihova braća po svojim naraštajima — njih devet stotina pedeset i šest. Svi ovi ljudi bijahu poglavari otačkih domova, svaki u domu oca svojega. 10 A od svećenikâ: Jedaja i Jojarib i Jakin 11 i Azarja, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Cadoka, sina Merajota, sina Ahitubova, predstojnik Doma Božjega; 12zatim Adaja, sin Jerohama, sina Pašhura, sina Malkije; pa Maasaj, sin Adiela, sina Jahzere, sina Mešulama, sina Mešilemita, sina Imerova; 13 te njihova braća, poglavari domova svojih otaca — njih tisuću sedam stotina i šezdeset. Bili su to ljudi sposobni za rad u službi u Domu Božjemu. 14 A od levita: Šemaja, sin Hašuba, sina Azrikama, sina Hašabjina, od sinova Merarijevih; 15 zatim Bakbakar, Hereš i Galal, te Matanija, sin Mike, sina Zikrija, sina Asafova; 16 potom Obadija, sin Šemaje, sina Galala, sina Jedutunova i Berekja, sin Ase, sina Elkane, koji je živio u netofaćanskim selima. 17 A vratari: Šalum i Akub i Talmon i Ahiman, te njihova braća (Šalum, poglavar, 18 bio je dotad na kraljevim dverima prema istoku). Oni su bili vratari iz taborâ sinova Levijevih. 19 A Šalum, sin Kore, sina Ebjasafa, sina Korahova, i njegova braća iz doma oca njegova — Korahovci — bili su nad poslovima u službi, čuvari praga Šatora, dočim su njihovi oci bili nad taborom Gospodnjim, čuvari ulaza. 20 A Pinhas, sin Eleazarov, bio je otprije predstojnik nad njima i Gospod bijaše s njim. 21 Zaharija, sin Mešelemjin, bio je vratar na ulazu u Šator sastanka. 22 Svih ovih izabranih za vratare na pragovima bilo je dvije stotine i dvanaest. Oni su bili obuhvaćeni svojim rodoslovljima u svojim selima. Njih su u povjerenu im službu postavili David i vidjelac Samuel. 23 Tako su oni i njihovi sinovi bili nad dverima Doma Gospodnjega, Doma Šatora, kao čuvari. 24 Vratari su bili na četiri strane: na istoku, zapadu, sjeveru i jugu. 25 A njihova braća koja su živjela po njihovim selima dolazila su s vremena na vrijeme da budu s njima po sedam dana. 26 Jer u povjerenoj službi bila su samo ona četiri glavna vratara. Oni su bili leviti i bili su nad sobama i nad riznicama Doma Božjega. 27 I noćivali su oko Doma Božjega jer je na njima bila straža i oni su svako jutro bili zaduženi za ključ. 28 A neki od njih bili su nad posuđem za službu jer su ga na broj unosili i na broj iznosili. 29 Neki pak od njih bili su odgovorni za pokućstvo i za sav pribor u Svetištu, te za fino brašno i vino i ulje i tamjan i mirodije, 30 a neki su od svećeničkih sinova miješali pomast od tih mirodija. 31 A Matitji, jednom od levitâ, koji bijaše prvorođenac Šaluma Korahovca, bijaše povjerena služba nad stvarima što se peku na tavi. 32 Neki su pak od njihove braće, sinova Kehatovaca, bili nad prinesenim kruhovima postavljajući ih svake subote. 33 A ovi koji bijahu pjevači, poglavari levitskih otačkihdomova, živjeli su u hramskim sobama i bili slobodni od drugih službi; jer oni su dan i noć bili na dužnosti. 34 To su bili poglavari levitskih otačkih domova po njihovim naraštajima. Ti su poglavari živjeli u Jeruzalemu. 35 U Gibeonu su pak živjeli: Gibeonov otac Jeiel; a njegovoj ženi bijaše ime Maaka. 36 I njegov sin prvorođenac bio je Abdon, pa Cur i Kiš i Baal i Ner i Nadab 37 i Gedor i Ahjo i Zaharija i Miklot. 38 A Miklot rodi Šimeama. I oni su isto živjeli sa svojom braćom u Jeruzalemu, nasuprot drugoj svojoj braći. 39 I Ner rodi Kiša, Kiš pak rodi Šaula, a Šaul rodi Jonatana i Malki-Šuu i Abinadaba i Ešbaala. 40 Jonatanov pak sin bijaše Merib-Baal; i Merib-Baal rodi Miku.41 A sinovi Mikini: Piton i Melek i Tahrea i Ahaz. 42 I Ahaz rodi Jaru, a Jara rodi Alemeta i Azmaveta i Zimrija; Zimri pak rodi Mocu 43 i Moca rodi Bineu. A njegov sin bio je Refaja, njegov sin Elasa, njegov sin Acel. 44 Acel pak imaše šestoricu sinova; a ovo su njihova imena: Azrikam, Bokru i Jišmael, te Šearja i Obadija i Hanan. To su bili sinovi Acelovi.