1. Samuelova 10

17. 09. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Samuelova 10”.

1 Tada Samuel uze bočicu s uljem te izli ulje na glavu njegovu. Zatim ga poljubi i reče: »Nije li to zato što te Gospod pomazao za vladara nad baštinom svojom? 2 A kad danas odeš od mene, naći ćeš dva čovjeka kod Rahelina groba, na Benjaminovu području, u Celcahu; i oni će ti reći: »Našle su se magarice koje si otišao tražiti. Ali gle, tvoj se otac prestao brinuti za magarice, a zabrinuo se za vas govoreći: ‘Što da učinim za sina svojega?’ 3 A kad odande odeš dalje pa dođeš do Taborskog hrasta, naići će ondje na te tri čovjeka koji će uzlaziti k Bogu u Betel: jedan će nositi tri kozleta, drugi će pak nositi tri hljeba kruha, a treći će nositi mijeh vina. 4 I oni će te pozdraviti i dat će ti dva kruha, a ti primi iz ruke njihove. 5 Poslije toga ćeš doći na brdo Božje, gdje se nalazi filistejska posada. I dogodit će se, kad dođeš tamo u grad, da ćeš se namjeriti na povorku proroka koji će silaziti s uzvišice, a pred njima harfe i bubnjevi i frule i citare; i oni će prorokovati. 6 Tada će se na te spustiti Duh Gospodnji te ćeš prorokovati s njima i promijenit ćeš se u drugog čovjeka. 7 Pa neka bude ovako: kad ti se ispune ti znakovi, ti postupi kako ruka tvoja nađe za dobro — jer Bog je s tobom. 8 Zatim ćeš preda mnom sići u Gilgal, a ja ću, eno, sići k tebi da prinesem paljenice i žrtvujem žrtve pomirnice. Sedam dana čekaj dok ne dođem k tebi i obznanim ti što ćeš činiti.« 9 I dogodi se, čim je Šaul okrenuo leđa svoja da ode od Samuela, da mu Bog dade drugo srce; i svi oni znakovi ispuniše se u onaj dan. 10 Kad su naime došli tamo na brdo, gle: dođe mu u susret povorka proroka. Tada se na nj spusti Duh Božji te je prorokovao među njima. 11 I dogodi se, kad svi koji su ga otprije poznavali vidješe da on, eno, prorokuje s prorocima, da ljudi stadoše govoriti jedni drugima: »Što se to dogodilo sa sinom Kiševim? Zar je i Šaul među prorocima?« 12 A jedan odande odgovori i reče: »A tko je njihov otac?« Tako je nastala uzrečica: »Zar je i Šaul među prorocima?« 13 I kad je prestao prorokovati, dođe na uzvišicu. 14 Tada Šaulov stric reče njemu i njegovu momku: »Kamo ste išli?« On pak reče: »Tražiti magarice. Pa kad vidjesmo da ih nema, otiđosmo k Samuelu.« 15 Nato Šaulov stric reče: »Kaži mi, molim te, što vam je rekao Samuel? 16 A Šaul reče svom stricu: »Jasno nam je kazao da su se magarice našle.« Ali o kraljevstvu o kojemu je govorio Samuel nije mu kazao ništa. 17 I sazove Samuel puk pred Gospoda u Micpu 18 te reče sinovima Izraelovim: »Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: ‘Ja sam Izraela izveo iz Egipta i izbavio vas iz ruke Egipćanâ i iz ruke svih kraljevstava koja su vas tlačila. 19 A vi ste danas odbacili Boga svojega, onoga koji vas je spašavao od svih vaših zala i nevolja vaših; i rekli ste mu: »Ne, nego postavi kralja nad nama.« Zato sad stanite pred Gospoda po svojim plemenima i po svojim tisućama.« 20 Pa kad Samuel privede sva plemena Izraelova, bî odabrano pleme Benjaminovo. 21 Zatim privede pleme Benjaminovo po njegovim rodovima, i bî odabran rod Matrijev; potom bî odabran Šaul, sin Kišev. Ali kad ga potražiše, ne mogoše ga naći. 22 Stoga opet upitaše Gospoda: »Je li taj čovjek uopće došao ovamo?« A Gospod reče: »Eno ga, sakrio se za prtljagom.« 23 Tada otrčaše i dovedoše ga odande; a kad je stao usred puka, bijaše viši od svega puka od svojih ramena pa naviše. 24 Tada Samuel reče svemu puku: »Vidite li koga je izabrao Gospod? Ta među svim pukom nema nikog poput njega.« Nato sav puk povika i reče: »Živio kralj!« 25 Tada Samuel objavi puku kraljevsko pravo te ga zapisa u knjigu i položi pred Gospoda. Potom Samuel otpusti sav puk, svakoga domu njegovu. 26 A i Šaul ode domu svojemu u Gibeu. S njim pođoše i junaci kojima je Bog taknuo srce. 27 Ali sinovi Belijalovi rekoše: »Kako će nas taj spasiti?« I prezreše ga te mu ne doniješe nikakva dara. Ali on ostade šutke.