1. Samuelova 13

20. 09. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Samuelova 13”.

1 Šaul je kraljevao godinu dana; pošto je dvije godine kraljevao nad Izraelom, 2 izabra Šaul sebi tri tisuće iz Izraela. I dvije tisuće bijahu sa Šaulom u Mikmasu i u Betelskom gorju, a tisuća bijaše s Jonatanom u Gibei Benjaminovoj; ostali puk on pak bijaše otpustio, svakoga u šator njegov. 3 I Jonatan udari na filistejsku posadu koja bijaše u Gebi, a Filistejci dočuše za to. Tada Šaul zatrubi u rog po svoj zemlji govoreći: »Neka Hebreji čuju!« 4I sav je Izrael čuo kako se govori da je Šaul udario na filistejsku posadu te da se Izrael omrazio Filistejcima. Stoga se puk skupi oko Šaula u Gilgalu. 5 I Filistejci se okupiše da zavojšte protiv Izraela: trideset tisuća kola i šest tisuća konjanika, a puka mnoštvo kao pijeska što je na obali morskoj. Oni dakle uzađu i utabore se u Mikmasu, istočno od Bet-Avena. 6 I kad ljudi iz Izraela vidješe da su pritisnuti (jer puk bijaše pritiješnjen), puk se sakri u špilje i u žbunje i među stijene i u jame i u nakapnice. 7 A neki Hebreji prijeđoše preko Jordana u zemlju Gadovu i Gileadovu. Šaul je pak još bio u Gilgalu, a sav ga je puk slijedio dršćući. 8 I pričeka on sedam dana do roka što ga je odredio Samuel. No kako Samuel nije došao u Gilgal, puk se stane razilaziti od njega. 9 Tada reče Šaul: »Donesite mi paljenicu i pomirnice.« I prinese paljenicu. 10 I dogodi se, čim je završio s prinošenjem paljenice, kad gle, dođe Samuel; i Šaul mu izađe ususret da ga pozdravi. 11 A Samuel mu reče: »Što si učinio?« Šaul pak reče: »Kad sam vidio da se puk razilazi od mene, a ti ne dolaziš do određenoga dana, a Filistejci se okupiše u Mikmasu, 12 tada rekoh: ‘Sad će Filistejci sići na me u Gilgal, a ja nisam tražio naklonost Gospodnju.’ Stoga se odvažih te prinesoh paljenicu.« 13 Nato Samuel reče Šaulu: »Ludo si postupio! Nisi održao zapovijed Gospoda, Boga svojega, koju ti je zapovjedio; jer sada bi Gospod učvrstio tvoje kraljevstvo nad Izraelom dovijeka. 14 Ali sada se tvoje kraljevstvo neće održati. Gospod je sebi potražio čovjeka po svom srcu i Gospod mu je zapovjedio da bude vladar nad pukom njegovim; jer ti nisi održao što ti je Gospod zapovjedio.« 15 Tada Samuel ustade i uzađe iz Gilgala u Gibeu Benjaminovu. A Šaul pobroja puk koji se nađe uza nj; bijaše oko šest stotina ljudi. 16 I Šaul i sin mu Jonatan i puk koji se nađe uz njih ostadoše u Gebi Benjaminovoj; Filistejci se pak utaboriše u Mikmasu. 17Tada iz filistejskoga tabora izađoše pljačkaši u tri skupine: jedna skupina okrenu put Ofre, u zemlju šualsku, 18druga pak skupina okrenu put Bet-Horona, a treća skupina okrenu put međe što gleda na dolinu Ceboim prema pustinji. 19 A u svoj zemlji izraelskoj ne nađe se kovača, jer su Filistejci rekli: »Da ne bi Hebreji pravili mačeve ili koplja.« 20 Zato su svi Izraelci silazili k Filistejcima da bi svatko naoštrio svoj raonik ili svoju motiku, te svoju sjekiru ili svoj srp. 21 A cijena bijaše dvije trećine šekela za raonike i motike i vile i sjekire i za nasađivanje bodila.22 I dogodi se, u dan bitke, da se u rukama svega puka koji bijaše sa Šaulom i Jonatanom ne nađe ni mača ni koplja; nađe se samo u Šaula i u Jonatana, sina njegova. 23 A filistejska posada bijaše izašla u klanac kod Mikmasa.