1. Samuelova 16

23. 09. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Samuelova 16”.

1 I reče Gospod Samuelu: »Dokle li ćeš ti tugovati nad Šaulom kad sam ga ja odbacio da više ne kraljuje nad Izraelom? Napuni rog svoj uljem i kreni: šaljem te k Jišaju Betlehemcu, jer sam među njegovim sinovima providio sebi kralja.« 2 A Samuel reče: »Kako da idem? Ta ako Šaul to čuje, ubit će me.« Ali Gospod reče: »Uzmi sa sobom junicu pa reci: ‘Došao sam žrtvovati Gospodu.’ 3 Onda pozovi Jišaja na žrtvu, a ja ću te poučiti što ćeš činiti, te ćeš pomazati onoga koga ti kažem.« 4 I Samuel učini što mu je govorio Go­spod. Pa kad dođe u Betlehem, gradske mu starješine dršćući izađu ususret te rekoše: »Dolaziš li u miru?« 5 A on reče: »Da, u miru. Došao sam žrtvovati Gospodu; posvetite se i dođite sa mnom na žrtvu.« On posveti i Jišaja i njegove sinove i pozove ih na žrtvu. 6 I dogodi se, kad su došli, da pogleda Eliaba i reče: »Zacijelo je pred Gospodom pomazanik njegov.« 7 Ali Gospod reče Samuelu: »Ne gledaj na njegov izgled ni na njegov visok stas, jer sam ga odbacio. Ta Gospod ne gleda kao što gleda čovjek; jer čovjek gleda na oči, a Gospod gleda na srce.« 8 Potom Jišaj dozva Abinadaba i predvede ga pred Samuela. A on reče: »Ni ovoga Gospod nije izabrao.« 9 Tada Jišaj predvede Šamu. Ali on reče: »Ni ovoga Gospod nije izabrao.« 10 Tako Jišaj predvede sedam svojih sinova pred Samuela, ali Samuel reče Jišaju: »Ove Gospod nije izabrao.« 11 Tada Samuel reče Jišaju: »Jesu li to svi tvoji momci?« Ovaj pak reče: »Ostao je još najmlađi, a taj, eno, napasa ovce.« Nato Samuel reče Jišaju: »Pošalji i dovedi ga; jer nećemo sjedati dok on ne dođe ovamo.« 12 I on posla i dovede ga. A bijaše to rumen momak, lijepih očiju i dobra izgleda. I reče Gospod: »Ustani, pomaži ga, jer to je taj.« 13 Tada Samuel uze rog s uljem i pomaza ga usred braće njegove; i spusti se na Davida Duh Gospodnji te osta na njemu od onoga dana pa nadalje. A Samuel ustade i ode u Ramu. 14 I Duh Gospodnji bijaše odstupio od Šaula, a zao duh od Gospoda stao ga je salijetati. 15 Tada sluge Šaulove rekoše njemu: »Gle sad, salijeće te zao duh od Boga. 16 Neka sad naš gospodar zapovjedi svojim slugama, koji stoje pred tobom, da potraže čovjeka koji zna svirati harfu. I dogodit će se, kad na tebe dođe zao duh od Boga, da će ovaj rukom svojom svirati, a tebi će biti dobro.« 17 Nato Šaul reče svojim slugama: »Nađite mi sad čovjeka koji umije dobro svirati i dovedite ga k meni.« 18 A jedan od njegovih momaka odgovori i reče: »Gle, ja sam vidio sina Jišaja Betlehemca: on zna svirati, i hrabar je junak, i ratnik je, i razborit je u govoru, i stasit je čovjek, i Gospod je s njim.«19 Tada Šaul posla glasnike k Jišaju i reče: »Pošalji mi Davida, sina svojega, koji je kod stada.« 20 A Jišaj uze magarca natovarena kruhom te mješinu vina i jedno kozle, pa po svom sinu Davidu posla Šaulu. 21 Tako David dođe k Šaulu te je stajao pred njim; a on ga silno zavolje te David postade njegov štitonoša. 22 Potom Šaul poruči Jišaju govoreći: »Molim te, neka David stoji preda mnom, jer je našao milost u mojim očima.« 23 I događalo se, kad bi zao duh od Boga dolazio na Šaula, da bi David uzimao harfu i rukom svojom svirao na nju. Tada bi Šaulu odlaknulo i bilo bi mu dobro, i zao duh odstupio bi od njega.