1. Samuelova 22

29. 09. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Samuelova 22”.

1 I ode David odande te uteče u Adulamsku špilju. Pa kad to čuše braća njegova i sav dom oca njegova, siđoše onamo k njemu. 2 Skupiše se k njemu i svi ljudi koji bijahu u nevolji, te svi ljudi koji bijahu zaduženi i svi ljudi s gorčinom u duši; i on im posta zapovjednik. A bijaše s njim oko četiri stotine ljudi. 3 Odande pak David ode u Micpu Moapsku te reče kralju moapskomu: »Dopusti, molim te, ocu mojemu i majci mojoj da ostanu kod vas dok ne vidim što će Bog učiniti sa mnom.« 4 I dovede ih pred kralja moapskoga te su boravili kod njega sve vrijeme dok je David bio u utvrdi. 5 Ali prorok Gad reče Davidu: »Nemoj ostati u utvrdi. Idi i zađi u zemlju Judinu.« I David ode te zađe u Heretsku šumu. 6 Tada Šaul doču da su se pojavili David i ljudi koji bijahu s njim. A Šaul je boravio u Gibei, pod tamariskom u Rami, sa svojim kopljem u ruci svojoj, a sve sluge njegove stajahu oko njega.7 I reče Šaul slugama svojim koji stajahu oko njega: »Poslušajte sad, Benjaminovci! Hoće li vam i sin Jišajev svima dati polja i vinograde? Hoće li sve vas postaviti za tisućnike i stotnike? 8 Ta svi ste se vi urotili protiv mene te nema nikoga tko bi mi dojavio kad moj sin sklapa savez sa sinom Jišajevim i nema nikoga među vama tko bi me požalio i dojavio mi da je moj sin podjario slugu mojega na me da vreba iz zasjede, kao što je to danas.« 9 Tad odgovori Doeg Edomac, koji bijaše nadstojnik nad Šaulovim slugama, te reče: »Vidio sam sina Jišajeva gdje dolazi u Nob k Ahimeleku, sinu Ahitubovu. 10 A ovaj je za nj iskao od Gospoda i dao mu popudbine; dao mu je i mač Golijata Filistejca.« 11 Tada kralj posla da pozovu svećenika Ahimeleka, sina Ahitubova, i sav dom oca njegova, svećenike koji bijahu u Nobu. Tako svi oni dođoše kralju. 12 I reče Šaul: »Poslušaj sad, sine Ahitubov!« Aon reče: »Evo me, gospodaru!« 13 Tada mu Šaul reče: »Zašto ste se urotili protiv mene, ti i sin Jišajev? Ti si mu dao kruha i mač, i iskao si za nj od Boga, da bi se digao protiv mene vrebajući iz zasjede, kao što je to danas.« 14 Nato Ahimelek odgovori kralju i reče: »Ta tko je među svim tvojim slugama tako vjeran kao što je David, usto i kraljev zet, koji hodi među poslušnicima tvojim i poštovan je u domu tvojemu? 15 Zar sam danas prvi put iskao za nj od Boga? Daleko bilo od mene! Neka kralj nizašto ne okrivljuje slugu svojega ni ikoga od svega doma oca mojega, jer sluga tvoj od svega toga nije znao ništa, bilo malo ili veliko.« 16 Ali kralj reče: »Sigurno ćeš umrijeti, Ahimeleče, ti i sav dom oca tvojega.« 17 Tada kralj reče stražarima koji stajahu oko njega: »Okrenite se i pogubite svećenike Gospodnje, jer je i njihova ruka uz Davida i jer su znali kad je on pobjegao, a nisu mi dojavili.« Ali kraljeve sluge ne htjedoše dići ruku svoju da navale na svećenike Gospodnje. 18 Stoga kralj reče Doegu: »Okreni se ti i navali na svećenike.« I Doeg Edomac se okrenu te sam navali na svećenike; i pobi u onaj dan osamdeset i pet ljudi koji su nosili laneni oplećak. 19 A Nob, svećenički grad, potuče oštricom mača; i muškarce i žene, i djecu i dojenčad, i volove i magarce i ovce, pobi oštricom mača. 20 Ali uteče jedan od sinova Ahimeleka, sina Ahitubova, a ime mu bješe Ebjatar, i pobježe za Davidom. 21 I Ebjatar javi Davidu da je Šaul pobio svećenike Gospodnje. 22 Nato David reče Ebjataru: »Znao sam onoga dana, kad je Doeg Edomac bio tamo, da će on zacijelo javiti Šaulu. Ja sam kriv za sve živote doma oca tvojega. 23 Ostani sa mnom, ne boj se; jer tko bude tražio moj život, tražit će tvoj život, ali ti ćeš kod mene biti dobro čuvan.«