1. Samuelova 24

1. 10. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Samuelova 24”.

1 I dogodi se, kad se Šaul vratio iz potjere za Filistejcima, da mu javiše govoreći: »Eno Davida u pustinji En-Gedija.« 2 Tada Šaul uze tri tisuće ljudi izabranih iz svega Izraela pa ode tražiti Davida i njegove ljude na Stijenama divokoza. 3 I dođe do ovčjih torova pokraj puta; a ondje bijaše špilja. I Šaul uđe da obavi nuždu. A David i njegovi ljudi sjedili su u dnu špilje. 4 Tada Davidu rekoše njegovi ljudi: »Evo dana za koji ti reče Gospod: ‘Gle, ja ću predati neprijatelja tvojega tebi u ruke, a ti učini s njim kako se učini dobro u tvojim očima.’« A David ustade i odsiječe kradom skut Šaulova plašta. 5 I dogodi se nakon toga da Davidu zadrhta srce što je odsjekao skut Šaulova plašta. 6 Stoga reče svojim ljudima: »Sačuvaj me Gospode da takvo što učinim gospodaru svojemu, pomazaniku Gospodnjemu, da ruku svoju dignem na nj — ta on je pomazanik Gospodnji.« 7 I David prekori svoje ljude tim riječima i ne dopusti im da ustanu na Šaula. A Šaul izađe iz špilje i pođe svojim putem. 8 Poslije toga ustade i David te izađe iz špilje i vikne za Šaulom govoreći: »Gospodaru kralju!« A kad se Šaul obazre za njim, David se pognu licem do zemlje i pokloni se. 9 I reče David Šaulu: »Zašto slušaš besjede ljudi koji govore: ‘Gle, David traži tvoju propast’? 10 Evo, tvoje su oči u ovaj dan vidjele da te Gospod danas u špilji predao meni u ruke. Aneki su mi rekli da te ubijem, ali te poštedjeh i rekoh: ‘Neću svoju ruku dizati na gospodara svojega, jer on je pomazanik Gospodnji.’ 11 Ta pogledaj, oče moj, i vidjet ćeš skut svog plašta u mojoj ruci. Budući da sam odsjekao skut tvog plašta a nisam te ubio, spoznaj i uvidi da u mojoj ruci nema ni zla ni prijestupa i da nisam sagriješio protiv tebe; a ti vrebaš život moj da mi ga uzmeš. 12 Neka Gospod sudi između mene i tebe, i neka me Gospod osveti na tebi; ali moja se ruka neće dići na te. 13 Kako kaže stara uzrečica: ‘Iz opakih izlazi opačina’; ali moja se ruka neće dići na te. 14 Za kim je izašao kralj Izraelov? Za kim ti to ideš u potjeru? Za mrtvim psom, za jednom buhom. 15 Neka Gospod bude sudac i neka presudi između mene i tebe; i nek razvidi i povede parbu moju pa me iz tvoje izbavi ruke.« 16 I dogodi se, kad David presta govoriti Šaulu ove riječi, da Šaul reče: »Je li to tvoj glas, sine moj Davide?« I Šaul podiže glas svoj te zaplaka. 17 Tada reče Davidu: »Ti si pravedniji od mene, jer ti si meni učinio dobro, a ja sam tebi učinio zlo. 18 I ti si danas pokazao da si prema meni postupao dobro; jer Gospod me predao tebi u ruke, a ti me nisi ubio. 19 Jer kad čovjek nađe svog neprijatelja, zar će ga pustiti da mirno ide svojim putem? Zato neka ti Gospod uzvrati za dobro što si ga danas meni učinio. 20 I sad, evo, znam da ćeš zacijelo biti kralj i učvrstit će se u tvojoj ruci kraljevstvo Izraelovo. 21 Zato mi se sad zakuni Gospodom da nećeš istrijebiti potomstva mojega poslije mene i da nećeš zatrti mojega imena iz doma oca mojega.« 22 I David se zakle Šaulu; tada Šaul ode svojoj kući, a David i njegovi ljudi uzađoše u utvrdu.