1. Samuelova 25

2. 10. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Samuelova 25”.

1 Uto umrije Samuel. I skupi se sav Izrael te naricaše za njim; i sahraniše ga u njegovu domu u Rami. A David ustade i siđe u pustinju Paran. 2 I bijaše neki čovjek u Maonu, a posjed mu je bio u Karmelu. I bijaše taj čovjek vrlo bogat i imao je tri tisuće ovaca i tisuću koza. I dogodi se da je strizao svoje ovce u Karmelu. 3 Tom čovjeku ime pak bijaše Nabal, a njegovoj ženi bijaše ime Abigaila. I bijaše ta žena izuzetno razborita i lijepa stasa, a čovjek težak i zao u djelima. A bijaše on Kalebovac. 4 I David doču u pustinji da Nabal striže svoje ovce. 5 Stoga David posla desetoricu momaka. I reče David momcima: »Uzađite u Karmel, pa dođite k Nabalu i pozdravite ga u moje ime. 6 I recite mu ovako: ‘Živ bio! Mir i tebi, mir i domu tvojemu, mir i svemu što imaš!’ 7 A sad čujem da imaš strigače. Sad dok su tvoji pastiri bili kod nas, nismo ih dirali i ništa im nije nestalo za sve vrijeme dok su bili u Karmelu. 8 Pitaj svoje momke i kazat će ti. Zato neka ovi momci nađu milost u tvojim očima, jer došli smo u dobar dan. Podaj, molimo te, slugama svojim i sinu svojemu Davidu što ti se nađe pri ruci.’« 9 I dođoše Davidovi momci te izgovoriše Nabalu sve ove riječi u Davidovo ime, a onda pričekaše. 10 Ali Nabal odgovori slugama Davidovim i reče: »Tko je David, tko li sin Jišajev? Danas ima mnogo slugu koji su se odmetnuli od svojih gospodara. 11 Zar da uzmem svoj kruh i vodu svoju, i svoje meso što sam ga naklao za svoje strigače, da bih to dao ljudima za koje ne znam ni odakle su oni?« 12 Nato se Davidovi momci okrenuše i vratiše svojim putem. Pa kad dođoše, kazaše mu sve ove riječi. 13 A David reče svojim ljudima: »Pripašite svaki svoj mač!« I pripasaše svaki svoj mač, a i David pripasa svoj mač. I oko četiri stotine ljudi uzađe za Davidom, a dvije stotine ostade uz prtljag.14 Ali jedan od momaka javi Abigaili, ženi Nabalovoj, govoreći: »Eno, David posla glasnike iz pustinje da pozdrave našega gospodara, a on ih je otjerao. 15 A ti ljudi bili su vrlo dobri prema nama i nisu nas dirali niti nam je išta nestalo za sve vrijeme dok smo hodili kraj njih kad bijasmo u polju. 16 Bili su nam zid i noću i danju za sve vrije­me dok smo bili s njima napasajući ovce. 17 Zato sad promisli i razvidi što ćeš učiniti, jer gotovo je zlo gospodaru našemu i svemu domu njegovu. A on je sin Belijalov kojemu se ništa ne može kazati.« 18 Nato Abigaila pohita i uzme dvije stotine hljebova kruha i dva mijeha vina, te pet zgotovljenih ovaca i pet mjerica pržena zrnja, te stotinu grozdova suhoga grožđa i dvije stotine smokovih kolača, pa sve to naprti na magarce. 19 I reče ona svojim momcima: »Vi idite preda mnom, a ja, evo, dolazim za vama.« Ali svojemu mužu Nabalu ništa nije rekla.20 I dogodi se, dok je ona jašila na magarcu i silazila s gorskog zaklona, kad evo Davida i njegovih ljudi: silazili su pred nju te se susrela s njima. 21 A David je govorio: »Zalud sam dakle čuvao sve što je taj čovjek imao u pustinji te mu ništa od svega što je imao ne bijaše nestalo; a on meni zlim za dobro uzvraća. 22 Neka Bog tako učini Davidovim neprijateljima i tako im pridoda ako Nabalu od svega što ima do jutarnje svjetlosti ostavim ono što mokri uza zid.« 23 Pa kad Abigaila ugleda Davida, požuri se i sjaši s magarca, te pade pred Davida na lice svoje i pokloni se do zemlje. 24 Pade tako do nogu njegovih te reče: »Na mene, gospodaru moj, nek padne krivnja! Ali dopusti, molim te, da sluškinja tvoja progovori na tvoje uši i poslušaj riječi sluškinje svoje! 25 Neka sad moj gospodar ne obraća pozornost na toga čovjeka Belijala, na Nabala, jer kakvo mu je ime, takav on i jest: ime mu je Nabal i ludost je s njim. A ja, sluškinja tvoja, nisam vidjela momke gospodara svojega koje si poslao. 26 Zato sad, gospodaru moj, tako živ bio Gospod i tako živa bila duša tvoja, kad te Gospod očuvao da ne svališ na se krvnu krivicu i osvetiš se svojom rukom. Zato nek sad neprijateljima tvojim i onima koji traže zlo gospodaru mojemu bude kao Nabalu. 27 A ovaj blagoslov što ga sluškinja tvoja donosi gospodaru svojemu neka se sad dadne momcima koji idu za go­spodarom mojim. 28 Oprosti, molim te, prijestupak sluškinje svoje. Ta Gospod će zacijelo osnovati trajan dom gospodaru mojemu, jer moj gospodar bije bojeve Gospodnje i zla se na tebi neće naći u sve dane tvoje. 29 Ako tko i ustane da te progoni i traži dušu tvoju, duša će gospodara mojega biti svezana u svežnju živih kod Gospoda, Boga tvojega, a duše tvojih neprijatelja hitnut će kao iz praćke. 30 I dogodit će se, kad Gospod učini mojemu gospodaru svako dobro koje ti je obrekao i postavi te za vladara nad Izraelom, 31 da ti ovo neće biti na smutnju niti će biti na spoticaj u srcu gospodara mojega da je nizašto prolio krv ili da se go­spodar moj sam osvetio. Kada Gospod učini dobro gospodaru mojemu, tada se sjeti sluškinje svoje.« 32 Nato David reče Abigaili: »Blagoslovljen bio Gospod, Bog Izraelov, koji te danas poslao meni u susret! 33 I blagoslovljen bio savjet tvoj, i blagoslovljena bila ti koja si me danas zadržala da ne svalim na se krvnu krivicu i osvetim se svojom rukom. 34 Jer doista, tako živ bio Gospod, Bog Izraelov, koji me očuvao da ti ne učinim zlo: da nisi pohitala i došla preda me, Nabalu sigurno do jutarnje svjetlosti ne bi ostalo ono što mokri uza zid.« 35 I David primi iz njezine ruke što mu bijaše donijela i reče joj: »Pođi u miru kući svojoj. Eto, poslušao sam tvoj glas i pogledao na lice tvoje.« 36 Tada Abigaila dođe k Nabalu. I gle, imaše on gozbu u svojoj kući — gozba kao kraljevska. I Nabalovo se srce odobrovoljilo u njemu jer on bijaše sasma pijan. Stoga mu ona ne kaza ništa, ni malo ni veliko, do jutarnje svjetlosti. 37 I dogodi se ujutro, kad je vino izašlo iz Nabala, da mu žena njegova ispripovjedi sve ovo; a njemu obamrije srce u nutrini njegovoj i on posta kao kamen. 38 I dogodi se, desetak dana kasnije, da Gospod udari Nabala te umrije. 39 A kad David ču da je umro Nabal, reče: »Blagoslovljen bio Gospod koji je obranio parnicu sramote moje od ruke Nabalove i očuvao slugu svojega oda zla. Jer Gospod je zlo Nabalovo vratio njemu na glavu.« Potom David posla te poruči Abigaili da će je uzeti sebi za ženu. 40 I kad sluge Davidove dođoše Abigaili u Karmel, prozboriše joj govoreći: »David nas posla k tebi da te uzme sebi za ženu.« 41 Nato ona ustade i pokloni se licem do zemlje te reče: »Evo sluškinje tvoje da bude služavka koja će prati noge slugama mojega gospodara.« 42 Potom Abigaila brzo ustade i zajaha na magarca, sa svojih pet djevojaka koje su išle za njom, te pođe za Davidovim glasnicima i postade mu ženom. 43 Uzeo je David i Ahinoamu iz Jizreela te mu one obje bijahu žene. 44 A svoju kćer Mikalu, ženu Davidovu, Šaul je dao Paltiju, sinu Laiševu, koji bijaše iz Galima.