1. Samuelova 28

5. 10. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Samuelova 28”.

1 I dogodi se onih dana da Filistejci skupiše svoje vojske za boj, da zavojšte protiv Izraela. I reče Akiš Davidu: »Zasigurno znaj da ćeš sa mnom ići na vojsku, ti i tvoji ljudi.« 2 A David reče Akišu: »Dobro. Ti ćeš vidjeti što će učiniti sluga tvoj.« Nato Akiš reče Davidu: »Dobro. Postavit ću te za čuvara glave svoje zauvijek.« 3 A Samuel bijaše umro i sav ga Izrael bijaše oplakao. I sahraniše ga u Rami, u njegovu gradu. A Šaul bijaše istjerao iz zemlje zazivače duhova i pogađače. 4 I skupiše se Filistejci, pa dođoše i utaboriše se u Šunemu. Stoga Šaul skupi sav Izrael, te se utaboriše na Gilboi. 5 No kad Šaul vidje filistejski tabor, uplaši se i srce mu snažno uzdrhta. 6 I upita Šaul Gospoda, ali mu Gospod ne odgovori — ni u snima, ni po Urimu, ni po prorocima. 7 Tada Šaul reče slugama svojim: »Potražite mi ženu koja je zazivač duhova, da odem k njoj i upitam nju.« A sluge mu njegove rekoše: »Evo, u En-Doru je žena koja je zazivač duhova.« 8 Tada se Šaul preruši i odjene druge haljine pa ode — on i dvojica ljudi s njim. I dođe noću k onoj ženi te reče: »Vračaj mi, molim te, preko duha i dozovi mi onoga koga ti reknem.« 9 A žena mu reče: »Gle, ti znaš što je učinio Šaul, kako je istrijebio iz zemlje zazivače duhova i pogađače. Zašto ti onda postavljaš zamku mojoj duši da me pogubiš?« 10 A Šaul joj se zakle Gospodom govoreći: »Tako živ bio Gospod, neće te snaći kazna za ovo.« 11 Tada reče žena: »Koga da ti dozovem?« A on reče: »Dozovi mi Samuela.« 12 No kad žena ugleda Samuela, povika snažnim glasom. I reče žena Šaulu govoreći: »Zašto si me prevario? Pa ti si Šaul!« 13 A kralj joj reče: »Ne boj se! Nego što vidiš?« Žena pak reče Šaulu: »Vidim bogove gdje uzlaze iz zemlje.« 14 A on joj reče: »Čemu je to nalik?« Ona pak reče: »Uzlazi čovjek starac i on je zaogrnut plaštem.« Tada Šaul razazna da je to Samuel, pa se pognu licem do zemlje i pokloni se. 15 A Samuel reče Šaulu: »Zašto me uznemiruješ dozivajući me?« Šaul pak reče: »U velikoj sam nevolji jer su Filistejci zavojštili protiv mene, a Bog je od mene odstupio i više mi ne odgovara, ni preko prorokâ ni u snovima. Zato sam pozvao tebe da mi obznaniš što da činim.« 16 Nato Samuel reče: »Zašto onda pitaš mene kad je Gospod odstupio od tebe i postao ti neprijateljem? 17 Ta Gospod je sam učinio kako je preko mene i govorio. Jer Gospod je otkinuo kraljevstvo iz tvoje ruke i dao ga bližnjemu tvojemu, Davidu. 18 Kako nisi poslušao glasa Gospodnjega i nisi izvršio žestinu gnjeva njegova nad Amalekom, stoga je Gospod danas tebi ovako učinio. 19 I predat će Gospod, zajedno s tobom, i Izraela u ruke Filistejaca. Sutra ćete i ti i tvoji sinovi biti sa mnom. Gospod će i tabor Izraelov predati u ruke Filistejaca.« 20 Uto Šaul učas padne na zemlju koliko je dug; i silno se uplaši Samuelovih riječi. A i snage ne bijaše u njemu, budući da ništa nije jeo cijeli dan i cijelu noć. 21 Tada ona žena dođe k Šaulu i opazi da je silno potresen, pa mu reče: »Evo, tvoja je sluškinja poslušala glasa tvojega: ta život sam svoj uzela u svoje ruke i poslušala riječi tvoje što si mi ih govorio. 22 Zato sad, molim te, poslušaj i ti glas sluškinje svoje i pusti da preda te stavim zalogaj kruha; pa jedi da ti se vrati snaga kad pođeš svojim putem.« 23 Ali on ne htjede, nego reče: »Neću jesti.« No kad ga stadoše salijetati sluge njegove, zajedno sa ženom, posluša glasa njihova te ustade sa zemlje i sjede na postelju. 24 A žena je kod kuće imala tele u tovu; stoga pohita i zakla ga, pa uzme brašna te zamijesi i ispeče od njega neukvasane kruhove. 25 Potom sve donese pred Šaula i pred sluge njegove. I pošto su jeli, ustadoše te odoše još one noći.