1. Samuelova 29

6. 10. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Samuelova 29”.

1 Tada Filistejci skupiše sve svoje vojske u Afeku, a Izraelci se utaboriše kod izvora što je u Jizreelu. 2 I knezovi filistejski prolažahu po stotinama i po tisućama, a David i njegovi ljudi prolažahu kao zalaznica s Akišem. 3 Tada rekoše filistejski zapovjednici: »Što će ovi Hebreji ovdje?« Akiš pak reče filistejskim zapovjednicima: »Zar to nije David, sluga Šaula, kralja izraelskoga, koji je sa mnom sve ove dane i sve ove godine? Ta ne nađoh na njemu ništa od dana kad je prebjegao k meni sve do dana današnjega.« 4 Ali se filistejski zapovjednici naljutiše na nj. Stoga mu rekoše filistejski zapovjednici: »Pošalji toga čovjeka nazad, pa neka se vrati na svoje mjesto što si mu ga bio odredio; i neka ne silazi s nama u boj, da nam u boju ne postane protivnik. Ta čime bi se on umilio gospodaru svojemu ako ne glavama ovih ljudi? 5 Zar to nije onaj David o kojemu se pjevalo plešući i govoreći: ‘Pobi Šaul svoje tisuće, a David svoje desetke tisuća’?« 6 Tada Akiš pozove Davida i reče mu: »Tako živ bio Gospod, ti si čestit i to što si kod mene izlazio i dolazio na vojsku dobro je u mojim očima; jer nisam na tebi našao nikakva zla od dana kad si došao k meni sve do dana današnjega. Ali u očima knezova ti nisi dobar. 7 Zato se sad vrati i otiđi s mirom, da ne ozlovoljiš filistejske knezove.« 8 Nato David reče Akišu: »Ta što sam učinio? Što li si našao na sluzi svojemu od dana kada sam došao preda te sve do dana današnjega da ne mogu ići i boriti se s neprijateljima svojega gospodara kralja?« 9 A Akiš odgovori i reče Davidu: »Ti znaš da si dobar u mojim očima, kao anđeo Božji; ali filistejski zapovjednici rekoše: ‘Neka on ne ide s nama u boj.’ 10 Zato sad, podrani ujutro sa slugama gospodara svojega koji su došli s tobom. Ujutro dakle podranite pa čim svane, otiđite.« 11 I David podrani, on i njegovi ljudi, kako bi ujutro krenuo i vratio se u filistejsku zemlju; a Filistejci uzađoše u Jizreel.