1. Samuelova 6

13. 09. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Samuelova 6”.

1 I bijaše Kovčeg Gospodnji sedam mjeseci u zemlji filistejskoj. 2 Tada Filistejci dozvaše svećenike i vrače govoreći: »Što da činimo s Kovčegom Gospodnjim? Uputite nas kako da ga pošaljemo na njegovo mjesto.« 3 A oni rekoše: »Ako šaljete Kovčeg Boga Izraelova, ne šaljite ga prazna, nego mu ga svakako vratite s naknadnicom. Tada ćete se izliječiti i obznanit će vam se zašto se njegova ruka nije odvratila od vas.« 4 Nato oni rekoše: »Što da bude naknadnica kojom bismo mu uzvratili?« Ovi pak rekoše: »Pet zlatnih čireva i pet zlatnih miševa, prema broju filistejskih knezova; jer ista je pošast na svima vama i na vašim knezovima. 5 Načinite dakle likove svojih čireva i likove svojih miševa što uništavaju zemlju, i podajte slavu Bogu Izraelovu; možda će olakšati ruku svoju nad vama i nad vašim bogovima i nad zemljom vašom. 6 Ta zašto biste otvrdnuli srca svoja kao što su Egipćani i faraon srce svoje otvrdnuli? Kad je silno djelovao među njima, nisu li ih onda pustili da odu? 7 Zato sad uzmite i pripravite jedna nova kola i dvije krave dojilice na koje još nije stavljan jaram, pa upregnite krave u kola, a njihovu telad odvedite od njih kući. 8 Onda uzmite Kovčeg Gospodnji i stavite ga na kola, a zlatne predmete što mu ih vraćate kao naknadnicu stavite u kovčežić pokraj njega; tada ga pustite nek ide. 9 I gledajte: ako pođe put svojega kraja, prema Bet-Šemešu, on nam je učinio ovo veliko zlo; ako li ne, onda ćemo znati da nas nije njegova udarila ruka — to nam se dogodilo slučajno.« 10 Ljudi tako i učiniše: uzeše dakle dvije krave dojilice i upregnuše ih u kola, a njihovu telad zatvoriše kod kuće. 11 I staviše na kola Kovčeg Gospodnji i kovčežić sa zlatnim miševima i likovima svojih čireva. 12 Tada krave krenuše pravo putem prema Bet-Šemešu. Išle su jednako utrenikom i mukale idući, i nisu skretale ni desno ni lijevo. A knezovi filistejski išli su za njima sve do granice Bet-Šemeša. 13 A žitelji Bet-Šemeša imali su žetvu pšenice u dolini; i kad podigoše oči svoje, ugledaše Kovčeg i obradovaše se vidjevši ga. 14 Tako kola dođoše na polje Jošue Betšemešanina i ondje se zaustaviše. A bijaše ondje velik kamen; tada iscijepaše drvo od kola, a krave prinesoše kao paljenicu Gospodu. 15 Leviti pak bijahu skinuli Kovčeg Gospodnji i kovčežić što je bio s njime, u kojemu su bili zlatni predmeti, i stavili to na onaj veliki kamen. I toga su dana ljudi iz Bet-Šemeša prinosili paljenice i žrtvovali žrtve Gospodu. 16 Pa kad to vidješe petorica filistejskih knezova, istoga dana vratiše se u Ekron. 17 A ovo je pet zlatnih čireva što su ih Filistejci vratili kao naknadnicu Gospodu: za Ašdod jedan, za Gazu jedan, za Aškelon jedan, za Gat jedan, za Ekron jedan. 18 A zlatnih miševa bilo je prema broju svih gradova filistejskih koji su pripadali petorici knezova: od utvrđenih gradova pa do neograđenih sela i do velikoga Abelovog kamena na kojega su položili Kovčeg Gospodnji. Taj kamen ostao je do današnjega dana na polju Jošue Betšemešanina. 19 Tada udari ljude iz Bet-Šemeša jer su gledali u Kovčeg Gospodnji; i pobi među pukom pedeset tisuća i sedamdesetero ljudi. I puk je tugovao što je Gospod mnoge iz puka udario pomorom velikim. 20 Tada ljudi iz Bet-Šemeša rekoše: »Tko bi mogao opstati pred Gospodom, ovim svetim Bogom? I komu će otići od nas?« 21 Stoga poslaše glasnike stanovnicima Kirjat-Jearima govoreći: »Filistejci su vratili Kovčeg Gospodnji. Siđite i odnesite ga k sebi.«