1. Samuelova 7

14. 09. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Samuelova 7”.

1 Tada ljudi iz Kirjat-Jearima dođoše i odnesoše Kovčeg Gospodnji; i doniješe ga u kuću Abinadabovu, na brdu, a njegova sina Eleazara posvetiše da čuva Kovčeg Gospodnji. 2 I dogodi se da od dana kad je Kovčeg bio postavljen u Kirjat-Jearimu prođe mnogo vremena (prošlo je naime dvadeset godina). I sav dom Izraelov žalio je za Gospodom. 3 Tada Samuel reče svemu domu Izraelovu govoreći: »Ako se vi svim srcem svojim vraćate Gospodu, uklonite iz svoje sredine tuđe bogove i aštarte, i upravite srce svoje Gospodu i njemu jedinomu služite; i on će vas izbaviti iz ruke Filistejaca.« 4 Nato sinovi Izraelovi ukloniše baale i aštarte te služahu Gospodu jedinomu. 5 Tada Samuel reče: »Skupite sav Izrael u Micpu da se pomolim za vas Gospodu.« 6 Oni se dakle skupiše u Micpi, te zahvatiše vode i proliše je pred Gospodom. I onaj su dan postili i govorili ondje: »Sagriješismo Gospodu.« I Samuel je sudio sinovima Izraelovim u Micpi. 7 A kad Filistejci čuše da su se sinovi Izraelovi skupili u Micpi, knezovi filistejski pođoše na Izraela. I čuše to sinovi Izraelovi te se uplašiše zbog Filistejaca. 8 Tada sinovi Izraelovi rekoše Samuelu: »Nemoj prestajati vapiti za nas Gospodu, Bogu našemu, da nas spasi iz ruke Filistejaca.« 9 A Samuel uze jedno janje sisanče i prinese ga Gospodu kao žrtvu sažganu. Tada Samuel zavapi Gospodu za ­Izraela, i Gospod ga usliša. 10 I dok je Samuel prinosio paljenicu, Filistejci se primaknuše da zarate s Izraelom. Ali Gospod toga dana zagrmje na Filistejce silnom grmljavinom i smete ih te bijahu potučeni pred Izraelom. 11 Tada ljudi Izraelci izađoše iz Micpe i stadoše progoniti Filistejce; i tukli su ih sve do ispod Bet-Kara. 12 A Samuel uze jedan kamen i postavi ga između Micpe i Šena; i nadjenu mu ime Eben-Ezer, jer reče: »Dovde nam je Gospod pomogao.« 13 Tako su Filistejci bili pokoreni i nikada više nisu dolazili na područje Izraela. I ruka Gospodnja bijaše protiv Filistejaca u sve dane Samuelove. 14 A gradovi što su ih Filistejci preoteli od Izraela bijahu vraćeni Izraelu, od Ekrona pa sve do Gata; i Izrael oslobodi njihovo područje iz ruke Filistejaca. A između Izraela i Amorejaca vladao je mir. 15 I sudio je Samuel Izraelu u sve dane života svojega. 16 I iz godine u godinu odlazio bi da obiđe Betel i Gilgal i Micpu, i u svim tim mjestima sudio je Izraelu. 17 Zatim bi se vraćao u Ramu, jer mu je ondje bila kuća i ondje je sudio Izraelu; ondje je i sagradio žrtvenik Gospodu.