1. Samuelova 8

15. 09. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “1. Samuelova 8”.

1 I dogodi se, kad je Samuel ostario, da svoje sinove postavi za suce u Izraelu. 2 I njegovu sinu prvorođencu ime bijaše Joel, a njegovu drugom sinu bijaše ime Abija; oni bijahu suci u Beer-Šebi. 3 Ali njegovi sinovi nisu hodili njegovim putovima, nego su naginjali lakomosti te uzimali mito i izvrtali pravdu. 4 Tada se skupiše sve starješine Izraelo­ve i dođoše k Samuelu u Ramu. 5 I rekoše mu: »Eto, ti si ostario, a sinovi tvoji ne hode tvojim putovima. Postavi nam sad kralja da nam sudi, kako je to u svih naroda.« 6 Ali ta besjeda bijaše zla u očima Samuelovim, to što rekoše: »Daj nam kralja da nam sudi.« Zato se Samuel pomoli Gospodu. 7 A Gospod reče Samuelu: »Poslušaj glas puka u svemu što ti govore; jer nisu odbacili tebe, nego su odbacili mene, da ne kraljujem ja nad njima. 8Sva djela što su ih činili od dana kad sam ih izveo iz Egipta pa do dana današnjega, kad su ostavljali mene i služili drugim bogovima, tako oni čine i tebi. 9 Zato sad poslušaj glas njihov, ali ih ipak svečano opomeni i razloži im prava kralja koji će kraljevati nad njima.« 10 I Samuel kaza sve riječi Gospodnje puku koji je od njega iskao kralja. 11 I reče: »Ovo će biti pravo kralja koji će kraljevati nad vama: uzimat će vaše sinove i postavljati ih sebi u svoje kočije i među svoje konjanike, a neki će trčati pred njegovim kočijama. 12 I neke će sebi postaviti za tisućnike i pedesetnike, neke pak da mu oru zemlju i da mu žanju žetvu, a neke da mu izrađuju bojnu opremu i opremu za njegove kočije. 13 Uzimat će i kćeri vaše za pomastarke i kuharice i pekarice. 14 I uzimat će najbolja vaša polja i vaše vinograde i maslinike vaše, i davati ih svojim slugama. 15 I uzimat će desetinu od vaših usjeva i vaših vinograda, i davat će svojim dvoranima i slugama svojim. 16 Uzimat će i vaše sluge i vaše sluškinje i vaše najbolje mladiće i vaše magarce i rabiti ih za svoj posao. 17 Uzimat će desetinu od vaših ovaca, a vi ćete mu biti sluge. 18 I u taj dan vapit ćete zbog kralja svojega kojega sebi izabraste, ali vas u taj dan neće uslišati Gospod.« 19 Ali puk ne htjede poslušati glasa Samuelova, nego reče: »Ne, neka ipak kralj bude nad nama, 20 da i mi budemo kao svi narodi; da nam sudi naš kralj i ide pred nama i bije naše bojeve.« 21 I kad je Samuel čuo sve riječi puka, izgovori ih Gospodu na uši. 22 A Gospod reče Samuelu: »Poslušaj njihov glas i postavi im kralja.« Stoga Samuel reče ljudima Izraelcima: »Pođite svaki u svoj grad.«