2. Kraljevima 14

7. 12. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Kraljevima 14”.

1 Druge godine Joaša, sina Joahazova, kralja Izraelova, Amacja, sin Joašev, posta kraljem nad Judom.
2 Bio je u dobi od dvadeset i pet godina kad se zakraljio, a kraljevao je u Jeruzalemu dvadeset i devet godina. Materi njegovoj ime pak bijaše Joadana; bila je iz Jeruzalema.
3 I činio je on što je pravo u očima Gospodnjim, ali ne kao njegov otac David. U svemu je činio kao što je činio njegov otac Joaš.
4 Samo uzvišice nisu bile uklonjene; puk je još uvijek prinosio žrtve i palio kâd na uzvišicama.
5 I dogodi se, čim se kraljevstvo učvrstilo u njegovoj ruci, da je pogubio one svoje sluge koje su ubile kralja, oca njegova.
6 Ali nije pobio sinove onih ubojica, prema onome što je pisano u knjizi Zakona Mojsijeva u kojoj Gospod zapovijedi govoreći: »Neka se očevi ne pogubljuju zbog sinova i neka se sinovi ne pogubljuju zbog očeva, nego neka svatko gine zbog svojega grijeha.«
7 On je potukao Edomce u Slanoj dolini, njih deset tisuća, i u boju zauzeo Selu; i nadjenu joj ime Jokteel, koje osta sve do današnjega dana.
8 Tada Amacja posla glasnike Joašu, sinu Joahaza, sina Jehuova, kralju Izraelovu, govoreći: »Dođi da se sučelimo.«
9 A Joaš, kralj Izraelov, poruči Amacji, kralju Judinu, govoreći: »Trn što bijaše na Libanonu poruči cedru što bijaše na Libanonu govoreći: ‘Daj svoju kćer mojemu sinu za ženu.’ No divlje su zvijeri koje bijahu na Libanonu prolazile i zgazile trn.
10 Edomce si doista potukao, ali ti se srce ponijelo. Uživaj u slavi, ali ostani u kući svojoj. Ta zašto izazivaš zlo da propadneš, i ti i Juda s tobom?«
11 Ali Amacja ne posluša. Stoga Joaš, kralj Izraelov, uzađe pa se on i Amacja, kralj Judin, sučeliše u Bet-Šemešu (koji pripada Judi).
12 I Juda bî potučen pred Izraelom te pobježe svatko u svoj šator.
13 I Joaš, kralj Izraelov, uhvati u Bet-Šemešu Judina kralja Amacju, sina Joaša, sina Ahazjina. Zatim dođe u Jeruzalem i sruši jeruzalemski zid od Efraimovih dveri do Ugaonih dveri — četiri stotine lakata.
14 I uze sve zlato i srebro i sve predmete što su se nalazili u Domu Gospodnjemu i u riznicama kraljeva dvora, i taoce, pa se vrati u Samariju.
15 A ostala djela Joaševa što ih je činio, i snaga njegova, i kako je ratovao s Amacjom, kraljem Judinim, zar to nije zapisano u Knjizi ljetopisâ kraljeva Izraelovih?
16 I Joaš počinu kod svojih otaca i bî sahranjen u Samariji uz kraljeve Izraelove, a namjesto njega zakralji se sin mu Jeroboam.
17 A Amacja, sin Joaša, kralja Judina, živio je još petnaest godina poslije smrti izraelskog kralja Joaša, sina Joahazova.
18 Ostala pak djela Amacjina, zar ona nisu zapisana u Knjizi ljetopisâ kraljeva Judinih?
19 I skovaše protiv njega urotu u Jeruzalemu te on pobježe u Lakiš. No oni poslaše za njim u Lakiš i umoriše ga ondje.
20 Potom ga na konjima preniješe odande; i bî sahranjen u Jeruzalemu kod svojih otaca, u Davidovu gradu.
21 Tada sav Judin puk uze Azarju — on je tada bio u dobi od šesnaest godina — i zakralji ga namjesto njegova oca Amacje.
22 On sagradi Elat i povrati ga Judi pošto je kralj počinuo kod svojih otaca.
23 Petnaeste godine Judina kralja Amacje, sina Joaševa, Jeroboam, sin Joaša, kralja Izraelova, zakralji se u Samariji. Kraljevao je četrdeset i jednu godinu.
24 I on je činio što je zlo u očima Gospodnjim. Nije odstupao ni od jednog od grijeha Jeroboama, sina Nebatova, kojima je ovaj Izraela navodio na grijeh.
25 On je povratio izraelsko područje od ulaza u Hamat do Pustoga mora, prema riječi što ju je Gospod, Bog Izraelov, govorio preko sluge svojega Jone, sina Amitajeva, proroka koji je bio iz Gat-Hefera.
26 Jer Gospod je vidio da je nevolja Izraelova vrlo teška; ni od zasužnjenih ni od slobodnih, nikog ne bje da po­mogne Izraelu.
27 Ali Gospod ne bijaše rekao da će izbrisati ispod neba ime Izraelovo; zato ih spasi rukom Jeroboama, sina Joaševa.
28 Ostala pak djela Jeroboamova, i sve što je učinio, i snaga njegova, kako je ratovao i kako je povratio Izraelu Damask i Hamat, koji su pripadali Judi, zar to nije zapisano u Knjizi ljetopisâ kraljeva Izraelovih?
29 I Jeroboam počinu kod svojih otaca, kraljeva Izraelovih, a namjesto njega zakralji se sin mu Zaharija.