2. Ljetopisa 13

29. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 13”.

 

1 Osamnaeste godine Jeroboamova kraljevanja Abija se dakle zakralji nad Judom. 2 Tri je godine kraljevao u Jeruzalemu. Materi njegovoj ime pak bijaše Mikaja; bila je kći Uriela iz Gibee. Tada izbi rat između Abije i Jeroboama. 3 I Abija zametnu boj s vojskom hrabrih ratnika, četiri stotine tisuća biranih ljudi, a Jeroboam se svrsta u bojni red protiv njega s osam stotina tisuća biranih ljudi, hrabrih junaka. 4 Tada Abija stade na goru Cemaraim, koja bijaše u Efraimovu gorju, i reče: »Čujte me, Jeroboame i sav Izraele! 5 Ne znate li vi da je Gospod, Bog Izraelov, kraljevstvo nad Izraelom zauvijek predao Davidu i njegovim sinovima savezom osoljenim? 6 Ali ustade Jeroboam, sin Nebatov, sluga Salomona, sina Davidova, i pobuni se protiv gospodara svojega. 7 I skupiše se oko njega ljudi praznovi, sinovi Belijalovi, i osiliše se protiv Roboama, sina Salomonova, kad je još Roboam bio mlad i plaha srca i nije im se mogao oduprijeti. 8 I vi sada mislite da možete oduprijeti se kraljevstvuGospodnjemu što je u ruci sinova Davidovih jer vas je veliko mnoštvo i imate kod sebe zlatnu telad koju vam je Jeroboam načinio za bogove. 9 Zar niste prognali svećenike Gospodnje, sinove Aronove, i levite, i postavili sebi svećenike kao puci drugih zemalja? I tko god se došao posvetiti s juncem i sa sedam ovnova, postao je svećenikonih koji nisu bogovi. 10 A nama je naš Bog Gospod i mi ga nismo ostavili, a svećenici koji služe Gospodu sinovi su Aronovi, dočim leviti vrše svoju dužnost. 11 Oni dakle svakoga jutra i svake večeri pale Gospodu paljenice i miomirisni kâd i postavljaju prinesene kruhove na čisti stol, te svake večeri užižu zlatni svijećnjak s njegovim svjetiljkama. Jer mi držimo naredbu Gospoda, Boga našega, a vi ste ga ostavili. 12 I evo, s nama je Bog kao glava, i svećenici njegovi s reskim trubama da oglase poklič protiv vas. Sinovi Izraelo­vi, ne borite se protiv Gospoda, Boga svojih otaca, jer nećete uspjeti!« 13 Ali Jeroboam navede zasjedu da im zađe straga; tako su jedni bili Judi sprijeda, a zasjeda im bijaše straga. 14 Pa kad se Juda obazre, gle: boj im bijaše sprijeda i straga. Tada zavapiše Gospodu, a svećenici zatrubiše u trube. 15 Nato ljudi iz Jude oglasiše poklič. I dogodi se, kad ljudi iz Jude oglasiše poklič, da Bog udari Jeroboama i sav Izrael pred Abijom i Judom. 16 I sinovi Izraelovi stadoše bježati pred Judom, ali ih Bog predade njima u ruke. 17 Tako ih Abija s pukom svojim potuče pomorom velikim; i pade od Izraela pobijenih pet stotina tisuća biranih ljudi. 18 Tako su u to vrijeme sinovi Izraelovi bili pokoreni, a sinovi su Judini ojačali jer su se oslonili na Gospoda, Boga svojih otaca. 19 I Abija je protjerao Jeroboama i osvojio od njega gradove: Betel s njegovim naseljima i Ješanu s njezinim naseljima i Efrain s njegovim naseljima. 20 I Jeroboam više nije povratio snagu za Abijina vijeka. I Gospod ga udari, te umrije. 21 A Abija se učvrstio i uzeo sebi četrnaest žena te izrodio dvadeset i dva sina i šesnaest kćeri. 22 Ostala pak djela Abijina, te puti njegovi i besjede njegove zapisana su u tumačenju proroka Ida.